Dergiler
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > Dergiler | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 5 - Ocak 2001 / Yıl 3, Sayı 5

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 5TKİ Dergisi

Evidence for Viniculture from the Ottoman Tax Registers: 15th to 17th century
This paper presents qualitative and quantitative data from Ottoman registers on viniculture and wine production in Greek regions from the fifteenth to the seventeenth centuries. Several methodogical tools that will enable researchers to use this quantitative data more productively are also...
AHMET YESEVÎ'NİN RUMELİLİ BİR TAKİPÇİSİ: ÜSKÜPLÜ ATÂ ve TUHFETÜ'L-UŞŞÂK MESNEVİSİ
FROM RUMELİ A FOLLOWER OF AHMED-İ YASAWÎ: ÜSKÜPLÜ ATÂ AND HİS TUHFETU'L-UŞŞÂK MATNAWİ
Büyük mutasavvıf Hoca Ahmed-i Yesevî "Hikmet" adlı şiirleriyle kültür tarihimizde yeni ufuklar açtı. Bu etki Hakim Ata, Uzun Hasan Ata, Seyyid Ata, Sadr Ata, Bedr Ata, Mansur Ata, Said Ata, Süleyman Ata, Zengî Ata ve Üsküplü Atâ gibi dervişlerde açıkça görülür. Ahmed-i Yesevî'nin takipçisi...
CELÎLÎ’NİN MEHEKK-NAME’SİNİN İKİNCİ NÜSHASI ÜZERİNE
Hâmidî-zâde Celîlî”nin “Mehekk-nâme” adlı eserinden söz eden bazı araştırmacılar, Paris külliyatı içerisinde bilinen tek nüshasından bahsetmişlerdir. Ancak, daha sonra eserin İstanbul Süleymâniye Kütüphanesi’nde ikinci bir nüshası tespit edilmiştir. Bu makalede bugüne kadar tek nüshası bilinen bu...
HÂŞİM  BABA  VE  DEVRİYYELERİ
l7l8 yılında Üsküdar’da dünyaya gelmiş,daha çok Hâşim Baba veya Mustafa Hâşim adlarıyla tanınmıştır.Babasının yanında tarîkat âdâb ve erkânını öğrenerek büyümüş,babasının ölümünden sonra,bazılarına göre Celvetiyye’nin kollarından biri  kabul edilen Hâşimiyye’yi  kurmuştur.
MİLLET MEKTEBLERİNDE YURTTAŞLIK EĞİTİMİ: ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS KİTAPLARI
Citizenship Education in Nation Schools: Curriculum and Text Books
Osmanlı Devletinin son yüz yılı, devlet adamları ve aydınların, XVII. yüzyılın sonlarında başlayan Batı karşısındaki gerilemeyi durdurmak için çözüm arayışlarına sahne olmuştur. Bu arayışların sonunda, belirlenen gerileme nedenlerinden biri, mevcut eğitim sisteminin çağdaş ihtiyaçlara cevap...
1843 ASKERÎ DÜZENLEMESİ ÇERÇEVESİNDE ANADOLU ORDUSUNUN KURULUŞU
THE ESTABLISHED OF THE ANATOLIAN ARMY WITHIN THE LIMITS OF THE MILITARY ARRANGEMENT OF 1843
1843 yılında Osmanlı ordusunda yeni bir düzenleme yapılarak Osmanlı toprakları beş ordu bölgesine ayrılmıştı. Bunlardan birisi de Sivas, Diyarbekir, Maden-i Hümâyûn, Musul, Erzurum, Van, Kars, Gümüşhane eyaletlerini içine alan Anadolu Ordusu idi. Merkezi önce Sivas, sonra Harput oldu. Ordunun...