Dergiler
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > Dergiler | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 10 - Mayıs 2004 / Yıl 6, Sayı 10

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 10TKİ Dergisi

OSMANLI HİLÂFETİ HAKKINDA BAZI YENİ TESPİTLER VE MÜLÂHAZALAR (1725-1909)
SOME NEW FINDINGS AND OBSERVATIONS ON THE OTTOMAN CALIPHATE (1725-1909)
Osmanlı hilâfeti XVIII. yüzyılda dış gelişmelerin, XIX. yüzyılda da daha çok iç gelişmelerin etkisiyle geçmişle kıyaslanmayacak oranda gündeme geldi.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN ULUSLAR ARASI PARLAMENTOLAR BİRLİĞİNE KATILIMI VE İSTANBUL PARLAMENTOLAR KONFERANSI (1934)
Uluslar arası Parlâmentolar Birliği, 19. yüzyılın sonlarına doğru dünya genel barışını sağlamak ve ülkeler arasındaki sorunları çözmek amacıyla bir tahkim ku-rumu olarak ortaya çıkmıştı.
“TÜRK GRUP DAVRANIŞINDA TARİHSEL BOYUT” ARAŞTIRMASI İÇİN BİLİMSEL GEREKÇE VAR MIDIR?
değişmeyen davranış örüntülerini tanımlayabilmek için ileri sürülmüş bir kavramdır. Bugüne kadar beşerî bilimlerde “kültür ve kişilik”, “ulusal karak-ter” gibi başlıklar altında incelenmeye çalışılan konu, psikolojik açıdan bakıl-dığında “büyük grupların ortak davranışı”dır.
TÜRK EDEBİYATINDA FİRÂK-NÂME ADLI ESERLER
Aşağıdaki çalışmada firâk-nâme (firâk-nâme, fürkat-nâme, hecr-nâme) adlı eserlerin genel bir tanımı yapılarak bunların hangi edebî tür içerisine girebileceğine dair değerlendirmeler yapılmıştır.
AHMED FAKİH VE ŞİİRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Eski Anadolu Türkçesinin gelişim seyri içinde XIII. yüzyıl şair ve yazarlarının önemli bir yeri vardır.
AŞKÎ'NİN MANZUMELERİ
Çoğu kasideden oluşan 16 manzumesini yayınlayacağımız şair Aşkî'nin hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır.
ŞAH İSMAİL DÖNEMİNDE SAFEVÎ DEVLETİNİN TEMEL KURUMLARI
Temelleri sufî tarikatine dayanan Safevî hareketi Şah İsmail tarafından bir dönüşüme tabi tutulmuştur.
TÜRK KÜLTÜRÜ İNCELEMELERİ DERGİSİ BİBLİYOGRAFYASI (I-X)
TÜRK KÜLTÜRÜ İNCELEMELERİ DERGİSİ BİBLİYOGRAFYASI (I-X)