Dergiler
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > Dergiler | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 11 - Temmuz 2004 / Yıl 6, Sayı 11

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 11TKİ Dergisi

18. ASIR İSTANBUL ŞER‘İYYE SİCİLLERİNDE, MİRAS VE SATIŞ HÜCCETLERİNDEKİ SOSYAL NİTELİKLİ VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Şeriyye sicilleri Osmanlı sosyal ve kültürel tarihinin birinci el kaynakla-rının en önemlilerinden biri olup sosyal tarihçi, sanat tarihçisi, antropologlar, bölge tarihçileri gibi farklı disiplinlerden pek çok bilim adamının ihtiyaçla-rını karşılayabilecek kadar geniş bir veri tabanına sahiptir.
Ermeni Propagandasının Gölgelediği Gerçek: TEHCİR KANUNU VE I. DÜNYA SAVAŞI’NDA ARAP TEHCİRİ
I. Dünya Savaşı sırasında 27 Mayıs 1915 tarihinde çıkarılan tehcir kanunu sa-dece Ermenilere uygulanmamıştır.
ARŞİV BELGELERİNE GÖRE BİNBAŞI NOEL’İN FAALİYETLERİ
Mondros Mütarekesi’nden sonra Musul Vilâyeti’ni işgal eden İngiltere, bir yandan bölgenin Osmanlı Devleti ile olan bağlarını koparmak, diğer yandan da bölgenin kuzeyden bir saldırıya uğramasını önlemek amacıyla Güneydoğu Anadolu’da bir Kürt devleti kurmak için harekete geçti.
KADIN-ERKEK İLİŞKİLERİ ÖRNEĞİNDE “TÜRK GRUP DAVRANIŞI”
Bilinen Türk tarihi boyunca Türk adı verilen büyük gruplarda değişmeyen, görece sabit kalan grup davranışlarına “Türk grup davranışı” adını veriyoruz. Türk grup davranışının birçok alanda bulunabilecek olan örneklerinden birisi de toplumsal cinsiyet rolleridir.
KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDE “YETİM”
Bir insanın hayatında derin izler bırakan hadiselerden birisi çocukluk dö-neminde yetim kalmasıdır.
FENNÎ VE İZZET EFENDİNİN SAHİLNAMELERİ VE BU SAHİLNAMELERDE ÜSKÜDAR
Yer yüzünde en çok şair yetiştiren, barındıran ve hakkında en çok şiir yazılan şehirlerin başında belki de İstanbul gelir.
TAŞ BEBEK EFSANE VE NİNNİLERİ ARASINDA TEMATİK İLİŞKİLER
Taş Bebek efsane ve ninnileri, “çocuksuzluk” sosyal olayından doğmuş ve taşın canlanması motifiyle Türk sözlü kültüründe yaşaya gelmiştir.
MECMUA-İ EDEBİYYE DERGİSİ’NİN ÖZELLİKLERİ
Bu yazıda, “Mecmua-i Edebiyye” adlı derginin incelemesi ya-pılmıştır. Bu incelemede derginin çıkış tarihi, şekil özellikleri, üzerinde daha önce çalışma yapılmış diğer koleksiyonu hakkında bilgi verilmiştir.
Murat Sarıcık, Osmanlı İmparatorluğu'nda Nakîbü'l-Eşraflık Müessesesi
Murat Sarıcık, Osmanlı İmparatorluğu'nda Nakîbü'l-Eşraflık Müessesesi, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 2003, XXV +194 + XL belge.