Dergiler
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > Dergiler | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 13 - Ekim 2005 / Yıl 7, Sayı 13

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 13TKİ Dergisi

DEDE KORKUT HİKÂYELERİNDE GEÇEN “BOY BOYLADI SOY SOYLADI” SÖZÜNÜN İFŞA ETTİĞİ “GEÇMİŞ”
Makalede, Dede Korkut Hikâyelerinde geçen “Boy boyladı soy soyladı” sözü ile göçebe Türklerin dünyasında neyin dile getirilmiş olabileceği üzerinde duruldu.
XIX. YÜZYILDA OSMANLI-AÇE İLİŞKİLERİ OSMANLI HİLÂFETİNİN GÜNEY ASYA’DA DİNÎ-SİYASÎ NÜFUZU
Açe Sultanlığı, Güney Asya’daki Avrupa sömürgeciliğine karşı yaklaşık dört yüz yıl mücadele etti.
BATI KAFKASLARDA STRATEJİK BİR MADDE: TUZ (1800-1857)
Bu makalede, canlıların en temel ihtiyaç maddelerinden birisi olan tuzun stratejik önemi XIX. yüzyılın ilk yarısında Batı Kafkaslar örneğinde ele alınmıştır.
Mütareke Döneminde Bir İngiliz Taraftarı: SAİD MOLLA
I. Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan Mondros Mütarekesi’nin ağır şartları ve uygulanışı Osmanlı devlet adamlarını ve siyasetçilerini çeşitli arayışlara itmiştir.
DİVAN ŞAİRLERİNİN BİRBİRLERİYLE İLGİLİ MANZUM DEĞERLENDİRMELERİ
Bu yazının konusunu, klâsik Türk şairlerinin birbirleriyle ilgili manzum sözleri ve değerlendirmeleri oluşturmaktadır.
ÂLÎ’NİN MİHR Ü MÂH’I İLE FEYZÎ’NİN ŞEM Ü PERVÂNE’Sİ ARASINDAKİ BENZERLİKLER: İNTİHAL Mİ GELENEK Mİ?
Bu çalışmada, farklı yüzyıllarda yazılmış, konu ve ifade bakımından dikkat çekici benzerlikler taşıyan iki mesnevî arasındaki ilişki tanımlanmaya çalışılmıştır.
FENARÎZADE MUHYİDDİN ÇELEBİ VE DİVANI
Fenarîzade Muhyiddin Çelebi, XVI. yüzyılda yaşamış âlim şairlerimizdendir. Yüksek tahsilini tamamladıktan sonra, önce İstanbul'da Hadım Ali Paşa Medresesi'ne, sonra Bursa'da Sultan, 919 (1513)'da da Sahn-ı Seman Medresesi'ne müderris oldu.
TARIK BUĞRA’NIN ESERLERİNDE AYDIN -TİPLER, MESELELER-
Aydın, toplumsal konumundan dolayı çeşitli disiplinler tarafından ele alınıp incelenmiştir. Türk toplumunun son iki yüzyılında da bu duru-mun önemli izlerini görmek mümkündür. Aydını ele alıp irdeleyen disiplinlerden biri de edebiyattır.
ŞAM’DA TARİHİ BİR KONGRE: OSMANLI DEVRİNDE BİLAD-I ŞAM, ULUSLAR ARASI KONGRE, 26-30 EYLÜL 2005
ŞAM’DA TARİHİ BİR KONGRE: OSMANLI DEVRİNDE BİLAD-I ŞAM, ULUSLAR ARASI KONGRE, 26-30 EYLÜL 2005