Dergiler
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > Dergiler | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 14 - Nisan 2006 / Yıl 8, Sayı 14

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 14TKİ Dergisi

ERMENİ SOYKIRIM İDDİALARI NE KADAR GERÇEKÇİ?
ERMENİ SOYKIRIM İDDİALARI NE KADAR GERÇEKÇİ?
BURSALI MEHMED TAHİR BİN RİFAT, AYDIN VİLÂYETİNE MENSÛB MEŞÂYIH, ULEMÂ, ŞUARÂ, MÜVERRİHÎN VE ETIBBÂNIN TERÂCİM-İ AHVÂLİ,
BURSALI MEHMED TAHİR BİN RİFAT, AYDIN VİLÂYETİNE MENSÛB MEŞÂYIH, ULEMÂ, ŞUARÂ, MÜVERRİHÎN VE ETIBBÂNIN TERÂCİM-İ AHVÂLİ,
VİYANA KUŞATMALARINI ANLATAN İKİ ALMAN HALK ŞARKISI ÖRNEĞİNDE TÜRK İMAJI
Türklerin Alman edebiyatında sıkça yer aldığı bilinmektedir. İki kültür arasında özellikle 15. ve 16. yüzyıllarda süregelen savaşlar Türklerin Avrupa'daki imajlarını belirleyen temel unsurlardan biri olmuştur.
DİVAN ŞİİRİNDE “GURBET” VE “GARİPLİK” ÜZERİNE
Gurbetin Türk toplumunun hayatında çok önemli bir yeri vardır. Gurbet ve gariplik duygusu, edebiyatımızın hemen her dönemi ve her türünde olduğu gibi; divan şiirinde de önemli bir tema olmuştur.
DİVAN ŞİİRİNDE SIHHAT-NÂMELER
Bu makalede sıhhat ve hastalık konusunun divan şiirine yansımalarının genel değerlendirmesi yapılmış, sıhhat-nâme türünün divan şiirindeki yeri belirlenmeye çalışılmıştır.
DÜBEYT (DÜBEYTÎ) HAKKINDA
Kaynaklarda genellikle rubâî karşılığında kullanıldığı söylenen “dübeyt” terimi İslâmî edebiyatlarda görülen ve kafiye bakımından aynı olmakla beraber vezin itibarıyla rubâîden ayrılan bir nazım şeklinin adıdır.
MÜTAREKE DÖNEMİNDE GAYRİMÜSLİM MUHACİRLERİN İSKÂNI
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti, İtilâf Devletlerine karşı bir ölüm-kalım mücadelesine girişti.
SZÉHENYİ PAŞA VE OSMANLI İTFAİYESİNİN MODERNLEŞTİRİLMESİ (1874-1922)
Bir Macar asilzadesinin oğlu olan Ödön Széchenyi, Sultan Abdülaziz döneminde Türkiye’ye gelmiş ve Osmanlı’nın son yarım asrı boyunca İstanbul itfaiyesini yönetmiştir.
TÜRKİYE’DE MUHTARLIK TEŞKİLÂTININ KURULUŞU VE GELİŞİMİNE GENEL BİR BAKIŞ
Bu makalede, II. Mahmud döneminde yeniçeri ocağının ortadan kaldırılmasından sonra, İstanbul’da öncelikle doğum, ölüm, göç, nakil ve sair nüfus hareketlerini kontrol altına alıp güvenliği sağlamak amacına matuf olarak kurulan muhtarlık teşkilâtının tarihî gelişimi ele alınacaktır.
VEKÎL-İ HÂSSLIK VE SELÇUKLU SARAYLARINDA ÜSTÂDÜ’D-DÂRLIK
Nizâmülmülk’ün Siyâset-nâme’sinde zikredilen “vekîl-i hâss” ünvanı araştırma eserlerde analitik bir mukayese yapılmadan Selçuklu saray teşkilâtına dahil edilmektedir.