Dergiler
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > Dergiler | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 16 - Mayıs 2007 / Yıl 9, Sayı 16

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 16TKİ Dergisi

SULTAN II. SELİM’İN EDİRNE VE AV GEZİLERİ
Osmanlı padişahları, İstanbul’un fethinden sonra zaman zaman sefer hazırlıkları, ava çıkmak ve kışı geçirmek amacıyla Edirne’de bulunmuşlardır. Edirne’ye giden padişahlardan biri de II. Selim’di.
1659-1660 (H. 1070-1071) TARİHLİ AVARIZ DEFTERİNE GÖRE XVII. YÜZYIL ORTALARINDA TURGUTLU KAZASI
XVI. yüzyılın en önemli idarî, iktisadî ve özellikle demografik kaynaklarından olan ve yüzyılın sonlarından itibaren çeşitli sebeplerle terk edilmeye başlanan tahrir defterlerinin yerine bu defterlerin içerdiği özelliklere ait ayrı ayrı defterler tutulmaya başlanmıştır ki bunlardan birisi de...
OSMANLI DEVLETİ’NDE TURİZMİN GELİŞİMİNE DAİR BAZI GÖZLEMLER
Turizmin gelişmesi, ulaşım araçlarının bulunabilirliğlinin gelişmesine bağlıdır. Buna bağlı olarak, turizm büyümeye resmen yeni araçların keşfiyle başlamıştır;
19. Yüzyılda Hindistan’dan Atebat’a Gönderilen Teberrular: “VESİKA-YI HİNDİYYE HAYIR İÇİN Mİ SİYASET İÇİN Mİ?”
İmamiye Şiası müntesipleri, saygılarının bir tezahürü olarak, çağlar boyunca Atebat’ı ziyaret etmişler, buralara kıymetli hediyeler göndermişler, paralar vakfetmişlerdir.
XVI. YÜZYIL ŞÂİRİ FİRÂKÎ VE MANZUM BİR MEKTUBU
Bu yazıda XVI. yüzyıl şairlerinden Kütahyalı Firakî’nin manzum bir mektubu ele alınmıştır.
MEVLÂNÂ KABÛLÎ [1438-1478] VE DÎVÂN’INDAKİ TÜRKÇE ŞİİRLERİ
Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan Kabulî’nin doğum yeri bilinmemektedir.
AHMED HAMDÎ’NİN “BELÂGAT-I LİSÂN-I OSMÂNΔSİ
Bu çalışma çerçevesinde amacımız, Türk edebiyatında belâgata dâir kısa malûmattan sonra Ahmed Hamdî Efendi ve “Belâgat-ı Lisân-ı úOsmânî” adlı eseri hakkında bilgiler sunmaktır.
TANZİMAT ŞİİRİNDE İDEAL İNSAN TİPİ
Osmanlı devletinin çöküş sürecini yaşadığı dönemde, devrin aydınları “ideal insan tipi” oluşturma çabasına girerler. Tanzimat’ın ilânı ile birlikte Batı’daki gelişmelerin yeni yeni farkına varan insanımız, kendi eksikliğini gidermeye çalışır.