Dergiler
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > Dergiler | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 18 - Mayıs 2008 / Yıl 10, Sayı 18

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 18TKİ Dergisi

FUZULİ ŞAGİLİN FALANNAMESİ
FUZULİ ŞAGİLİN FALANNAMESİ
MEHMET EROĞLU’NUN ROMANLARINDA AFORİZMALAR
İnsanoğlu, yaşam süreci içerisinde hayat, aşk, korku, cesaret ve benzeri insanlığı ilgilendiren kavramlar üzerinde düşünceler üretmiş; daha sonra da bu düşüncelerini yazılı ya da sözlü olarak dile getirmiştir.
HALİDE EDİB ADIVAR’IN ROMANLARINDA EVLİLİK MESELESİ
Evlilik, her kültür olayı gibi zamanla değişen, yeni biçimler alabilen, kadın ile erkeğin birlikteliği ile gerçekleşen en küçük toplum birimi, insanın oluşturduğu bir kültür kurumudur.
DELİ BİRADER GAZÂLÎ’NİN CERR-NÂME’Sİ
Gazâlî’nin eski şiir mecmualarında rastlanan manzumeleri on altıncı asrın günlük hayatından mühim izler taşır. Cerr-nâme de bunlardan birisidir.
HALLÂC’IN BİLİNMEYEN BİR MENKIBESİ Mİ, YAHUT TARAK-NÂME Mİ?
Lokmani Dede (ö. 1519) Menâkıb-ı Mevlâna isimli mesnevisinde aşk eri olmanın zorluklarından bahsederken verdiği Hallâc-ı Mansur (ö. 922) örneğinde bir tarağın hikâyesinden bahsetmektedir.
OSMANLI MALİYESİNDE KISIR DÖNGÜ VE 1861 TİCARÎ KRİZİ
Bu çalışma Osmanlı finans tarihinde 1860-61 döneminde yaşanan Mirés borçlanması sonrası ortaya çıkan ticarî krizi açıklamayı amaçlıyor.
AVDETÎLİKTEN İHTİDÂ EDEN SELANİKLİ BİR KIZIN EVLİLİĞİ
Makalede, 19. Yüzyılın son çeyreğinde Selanik’teki Avdetî cemaatine mensup Rabia Hanım ile âşığı Müslüman bir genç olan Feyzullah Efendi arasında geçen ve neticede evlilikle sonuçlanan bir kaç aylık olayın ilginç hikâyesi anlatılmakktadır.
TRABZON VALİSİ VEZİR ABDURRAHMAN PAŞA’NIN MUHALLEFATI (1728-1730)
Bu makalede ilk olarak çalışmanın önemi ve Abdurrahman Paşa’nın hayatına dair kısa bilgi verildi. Akabinde devlete olan borcu dolayısıyla Vali Abdurrahman Paşa’nın muhallefatının müsaderesi aşamasında alacak ve borcu değerlendirilirken müsaderede izlenilen yol hakkında açıklamalar yapıldı.
ORTA ASYA GÖÇEBE KAVİMLERİNDE DEVLET KURMA SÜRECİ
Bu makale Orta Asya göçebe kavimlerinde devlet kurma sürecinin, temelde Çin kaynaklarına dayanılarak, sosyolojik açıdan tetkikine matuftur.