SERVET-İ FÜNÛN EDEBÎ TOPLULUĞUNUN DAĞILMA SÜRECİNDE “ŞİİRİMİZ” MAKALESİ
THE ARTICLE NAMED “OUR POETRY” IN THE PROCESS OF THE DECAY OF SERVET-İ FÜNUN LITERARY


Servet-i Fünûn dergisi etrafında toplanan ve aynı adla anılan edebiyat topluluğunu oluşturan şair ve yazarlar, özellikle 1896-1901 yılları arasında başta dil olmak üzere, nazım ve nesir sahasında yaptıkları yenilik ve getirdikleri yeni anlayışla bir çığır açmışlardır.

Servet-i Fünûn dergisi etrafında toplanan ve aynı adla anılan edebiyat top- luluğunu oluşturan şair ve yazarlar, özellikle 1896-1901 yılları arasında başta dil olmak üzere, nazım ve nesir sahasında yaptıkları yenilik ve getirdikleri yeni anlayışla bir çığır açmışlardır. Bununla beraber yeni kelimelerden müteşekkil süslü bir dil kullanmaları, halktan uzak bir edebiyat anlayışı getirmeleri yüzün- den de eleştiriye uğramışlardır. Belli bir edebiyat ve düşünce anlayışı etrafında bir araya gelen bu topluluğun dağılmasına zemin hazırlayan ve ilk çatlağın oluşma- sını sağlayan, A(yın) Nadir’in (Ali Ekrem) bu dergide yayımlanmasını istediği, ancak Tevfik Fikret tarafından sansüre tabi tutularak yayımlanmış olan “Şiiri- miz” yazısıdır. Bu makalede, “Şiirimiz” unvanlı bu yazının dönemin edebî tartışmalarındaki yeri üzerinde durulacak, ardından hem Servet-i Funûn’da hem de sansüre uğradıktan sonra Malûmat’ta yayımlanan şekli değerlendirilecek, böylece makalenin Servet-i Fünûn’da yayımlandığı haliyle kalan bölümleri ilk defa yayımlanmış olacaktır.


Etiketler »  

Abstract
Poets and writers gathered around the magazine, called Servet-i Fünûn, andconstituted a community known by the same name, have opened a new era achievinginnovations and bringing new understanding, especially between the years 1896-1901, in the field of poetry and prose, particularly in language. However they havebeen criticized because of their fancy language with new words and adopting anunderstanding of literature away from the public. After a while, this community witha particular understanding of literature and thought dissolved. The reason for the firstcrack to prepare the ground for dissolution of the community is “Şiirimiz” (Ourpoetry), the article of A(yn) Nadir (Ali Ekrem). He wanted to publish it in Servet-iFünûn, but it was published after subjecting to censorship by Tevfik Fikret. In thisarticle, we will not only try to find out the position of it among the literary discussionsof that time, but also will criticize and compare it with it’s another version publishedafterwards in Malûmat. So readers will see censored parts of it for the first time..

Keywords »