Dergiler
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > Dergiler | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 48 - Kış 2022 / Yıl 23, Sayı 48

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 48TKİ Dergisi

II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ İSTANBUL’UNDA TEMİZLİK HİZMETLERİ
THE CLEANING SERVICES IN ISTANBUL IN THE ERA OF ABDULHAMID II
II. Abdülhamid dönemi İstanbul’unun gerek fiziki görünümünü gerekse Avrupalıların zihninde tebarüz eden algısını derinden etkileyecek çöp konusu ve konuyla ilgili alt başlıklar bu makalede irdelenecektir.
YUNAN ANILARINDA KÜÇÜK ASYA FELAKETİ
CATASTROPHE OF ASIA MINOR IN GREEK MEMOIRS ABSTRACT
Yunanlar 1919-1922 yılları arasında Anadolu’da verdikleri mücadeleyi Küçük Asya Felaketi [Mikrasiatiki Katastrofi] olarak anmaktadır. Bu çalışmanın amacı da neden felaket olarak andıklarına yanıt aramak, öne sürdükleri nedenleri ortaya koymaktır.
KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE KÂĞIT UÇURMAK DEYİMİ VE BU DEYİMİN ANLAM ÇERÇEVESİ
THE IDIOM ‘FLYING PAPER’ IN CLASSICAL TURKISH LITERATURE AND ITS MEANING FRAME
Türkçe, deyimler bakımından zengin bir dildir. Türkçenin deyim zenginliği klasik Türk edebiyatı ürünlerinde de yoğun bir biçimde kendini hissettirir. Klasik Türk edebiyatı edipleri eserlerinde deyimlerden sık sık faydalanmıştır.
ÇEVİRİ YAZILI METİNLER TANIKLIĞINDA, OSMANLI TÜRKÇESİNDE KALIP SÖZLER: HAYIR DUALAR, BEDDUALAR
IN THE TESTIMONY OF TRANSKRIPTIONSTEXTE, CLICHE WORDS IN OTTOMAN TURKISH: BLESSINGS, CURSES
Türkçenin Avrupa’da yabancı dil olarak öğretimi açısından ilk ürünler sayılabilecek bu metinler genellikle konuşma dilini esas alan, uygulamalı bir yaklaşım tarzıyla hazırlanmıştır.
ARŞİV BELGELERİNE GÖRE TÜRKÇE YAZILMIŞ II. BAYEZİD MEDHİYELERİ
PRAISE POEMS (MEDHIYYES) WRITTEN FOR BAYEZID II IN TURKİSH ACCORDING TO ARCHIVE DOCUMENTS
Klasik Türk edebiyatının en önemli edebî ürünlerinden biri olan medhiyeler, bu edebiyatın başlangıcından nihayetine kadar yüzlerce şairin elinde sayısız örneği verilen bir tür olmuştur.
CÂMİ‘Ü’N-NEZÂ’İR’DE KAYITLI ESÎRÎ MAHLASIYLA YAZILMIŞ ŞİİRLER
POEMS WITH ESÎRÎ PSEUDONYM IN CÂMİ‘Ü’N-NEZÂ’İR
Esîrî, on beşinci yüzyılın ortalarında doğup on altıncı yüzyılın ilk çeyreğinde vefat ettiği düşünülen bir divan şairidir.
YENİ BİR BOSTAN ŞERHİ: TUHFE-İ DOSTÂN ŞERH-İ BOSTÂN
A NEW SHARH OF BUSTAN: TUHFE-I DOSTĀN ŞERH-I BOSTĀN
Saʿdî-i Şîrâzî (ö. 1292) Bostan isimli mesnevisini 1257 yılında tamamlamış ve Salgurlu atabeyi Ebûbekir bin Saʿd bin Zengî’ye ithaf etmiştir. Bu tarihten itibaren eser İslam coğrafyasının çeşitli yerlerine dağılmış ve zaman içerisinde Farsça öğretiminde faydalanılan temel...