Dergiler
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > Dergiler | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 51 - / Yıl 24, Sayı 51

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 51TKİ Dergisi

Osmanlı Devleti’nde Hukuki ve İdari Bir Uygulama Olarak “Usûl-i Aşâir” ya da “Aşiret Kuralları”
Usûl-i Aşair “Tribal Rules”: An Administrative And Juristic Practice In The Ottoman Empire
19. yüzyılın sonlarından itibaren Arap coğrafyasının çeşitli bölgelerinde yerel istikrarı ve asayişi korumak amacıyla, Bedevî aşiretler arasındaki çatışmaların çözümünde Osmanlı İdarecilerinin gözetimi altında Usûl-i Aşâir’in uygulandığı gözlemlenmektedir
Selçuklular’da Kullanılan Tevkî‘ Çeşitleri ve Mahiyeti Hakkında
Types Of Tawqī‘ In Seljuks And Their Characteristics
Ortaçağ İslâm devletlerinde tevkî‘ diplomatik terim olarak farklı anlamlarda kullanılmıştır. Selçuklularda da bu ıstılahın bazen menşûr / ferman / misâl ile eşanlamlı kullanıldığı, bazen tuğra ile karıştırıldığı görülmektedir.
Galler Prensi Edward’ın (VII. Edward) İstanbul Ziyaretleri
Prince Edward Of Wales' (Edward VII) Visits To Istanbul
1853-1856 Kırım Savaşı ve 1856 Paris Antlaşması ile başlayan süreçte Avrupa devletleri ile ittifaklar kuran ve kendisi de artık bir Avrupa devleti olarak kabul edilen Osmanlı İmparatorluğu’nun dostluğunu pekiştirdiği ülkelerden biri de Büyük Britanya olmuştu. Kolonileri üzerinde büyük bir...
Rus Geçici Hükümeti’nin Türkistan Bölgesi’ndeki İdari Düzenlemeleri ve Sonuçları (1917)
Administrative Regulations And Results Of The Russian Provisional Government In The Turkestan Region (1917)
Rusya İmparatorluğu’nda 27 Şubat İhtilali sonrasında devletin yönetimini Geçici Hükümet üstlendi ve ülkeyi Bolşevik İhtilali’ne kadar yönetti. Hükümetin çözmesi gereken en önemli problemlerden birisi, normal hayat akışının desteklenmesi amacıyla imkân dahilinde idari mekanizmanın işlevini...
Müze-i Hümâyûn ve Teşkilat
Imperial Museum And Its Organization
Osmanlı Devleti’nin imparatorluk müzesi, Topkapı Sarayı’nın bahçesinde kurulan Müze-i Hümâyûn’dur. İmparatorluğun her bölgesinde çeşitli sebeplerle ortaya çıkan eski eserlerin layık oldukları şekilde teşhir edileceği bir mekânın eksikliği, müzenin tesisini zorunlu hale getirmiştir.
Klasik Türk Edebiyatında Bilinen İlk Mizahî Takvim Risalesi: İznikli Vahyî’nin Meselü’l-Îhâmât’ı
The First Known Humorary Calendar Tract in Classical Turkish Literature: Meselü'l-Îhâmât of İznikli Vahyî
Osmanlı Devletinde 15. yüzyılda kurulan müesseselerden biri müneccimbaşılık idi. Bu müessesenin temel vazifesi gökyüzünü ve cisimlerini inceleyip takvim, imsakiye, zîc vb. hazırlamaktı.
Taş ve Melek: Kadı Burhaneddin’in Bir Beytini Anlamlandırmak
Stone And Angel: Making Sense of A Couplet By Kadı Burhaneddin
Bu makalede Anadolu’da gelişen edebiyatın öncü isimlerinden şair, fakih ve devlet adamı Kadı Burhaneddin’in şiir dünyası ele alınacak; şairin metinlerarasılık ile kültürel birikimi Türkçeye nasıl aktardığı ve şiirin anlam dünyası içerisinde onu ne şekilde kullandığı gösterilmeye çalışılacak ve...
XVI. Asır Şairi Halîlî ve Şiirler
XVIth Century Poet Halîlî and His Poems
Klasik Türk edebiyatının önemli kaynakları arasında yer alan mecmualar, bugüne kadar adından söz edilmemiş pek çok eser, müellif ve şairin gün yüzüne çıkmasına vesile olmaktadır. XVI. asır şairlerinden Halîlî de yaşadığı dönem kaynaklarında adı geçmeyen ve varlığından mecmualar vesilesiyle...
Hokandlı Ceditçi Aşurali Zohiri
Jadidist Ashurali Zohiri from Kokand
Özbekistan’ın bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte millî kimlik, millî kültür, millî benlik, gelenek görenek gibi kavramlar gerçek anlamıyla hayat bulmaya başlamış ve Özbek Türkçesinin her açıdan geliştirilmesi bir devlet siyaseti hâlini almıştır.
Türkçe Kolay Dil’e İlk Yaklaşımlar
First Approaches To Turkish Easy Language
Birçok iletişim aracı ve ürünü, erişilebilirlik konusunda bazı insanlar için engeller oluşturur. İletişim engellerini aşmak için hali hazırda işaret dili çevirisi, sesli betimleme, kabartma yazısı gibi çözümler sunulmaktadır.
Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşcı’nın Ardından
…Âidiyet duygumuzu geliştirmemiz lazım. Çünkü âidiyeti olmayan insanın mesûliyeti de olmaz…