Dergiler
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > Dergiler | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 10 - Bahar 2004 / Yıl 5, Sayı 10

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 10TKİ Dergisi

OSMANLI HİLÂFETİ HAKKINDA BAZI YENİ TESPİTLER VE MÜLÂHAZALAR (1725-1909)
SOME NEW FINDINGS AND OBSERVATIONS ON THE OTTOMAN CALIPHATE (1725-1909)
Osmanlı hilâfeti XVIII. yüzyılda dış gelişmelerin, XIX. yüzyılda da daha çok iç gelişmelerin etkisiyle geçmişle kıyaslanmayacak oranda gündeme geldi.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN ULUSLAR ARASI PARLAMENTOLAR BİRLİĞİNE KATILIMI VE İSTANBUL PARLAMENTOLAR KONFERANSI (1934)
THE MEMBERSHIP OF THE GRAND ASSEMBLY OF TURKEY AND ISTANBUL CONFERENCES OF PARLIAMENTS (1934)
Uluslar arası Parlâmentolar Birliği, 19. yüzyılın sonlarına doğru dünya genel barışını sağlamak ve ülkeler arasındaki sorunları çözmek amacıyla bir tahkim ku-rumu olarak ortaya çıkmıştı.
“TÜRK GRUP DAVRANIŞINDA TARİHSEL BOYUT” ARAŞTIRMASI İÇİN BİLİMSEL GEREKÇE VAR MIDIR?
IS THERE SCIENTIFIC NEED SEARCHING ‘HISTORICAL DIMENSION OF TURKISH GROUP BEHAVIOR’
değişmeyen davranış örüntülerini tanımlayabilmek için ileri sürülmüş bir kavramdır. Bugüne kadar beşerî bilimlerde “kültür ve kişilik”, “ulusal karak-ter” gibi başlıklar altında incelenmeye çalışılan konu, psikolojik açıdan bakıl-dığında “büyük grupların ortak davranışı”dır.
TÜRK EDEBİYATINDA FİRÂK-NÂME ADLI ESERLER
WORKS CALLED FIRAK-NAME IN TURKISH LITERATURE
Aşağıdaki çalışmada firâk-nâme (firâk-nâme, fürkat-nâme, hecr-nâme) adlı eserlerin genel bir tanımı yapılarak bunların hangi edebî tür içerisine girebileceğine dair değerlendirmeler yapılmıştır.
AHMED FAKİH VE ŞİİRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
AN ANALYTICAL WORK ON AKHMED FAKIKH AND HIS POEMS
Eski Anadolu Türkçesinin gelişim seyri içinde XIII. yüzyıl şair ve yazarlarının önemli bir yeri vardır.
AŞKÎ'NİN MANZUMELERİ
POEMS OF AŞKÎ
Çoğu kasideden oluşan 16 manzumesini yayınlayacağımız şair Aşkî'nin hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır.
TÜRK EDEBİYATINDA YUNAN MİTOLOJİSİNİN SERÜVENİ VE MELİH CEVDET ANDAY'IN ŞİİRLERİNDE YUNAN MİTOLOJİSİNİN KULLANIMI ÜZERİNE
THE USE OF GREEK MYTHOLOGY IN TURKISH LITERATURE AND PARTICULARY IN THE POETRY OF MELİH CEVDET ANDAY
Tanzimat aydınının Yunan mitolojisi ile Osmanlıcadaki ilk tanışıklığı Terceme-i Telemak ile olur.
ŞAH İSMAİL DÖNEMİNDE SAFEVÎ DEVLETİNİN TEMEL KURUMLARI
Temelleri sufî tarikatine dayanan Safevî hareketi Şah İsmail tarafından bir dönüşüme tabi tutulmuştur.
TÜRK KÜLTÜRÜ İNCELEMELERİ DERGİSİ BİBLİYOGRAFYASI (I-X)
TÜRK KÜLTÜRÜ İNCELEMELERİ DERGİSİ BİBLİYOGRAFYASI (I-X)