Dergiler
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > Dergiler | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 31 - Güz 2014 / Yıl 15, Sayı 31

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 31TKİ Dergisi

Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Bilinmeyen Bir Risâlesi: “RİSÂLE-İ ÂLÎ-İ ÂLİM BERÂY-I KÂTİB KASIM-I RÂSİM”
An Unknown Treatise of Mustafa Ali of Gallipoli: ‘RİSÂLE-İ ÂLÎ-İ ALİM BERÂY-I KÂTİB KASIM-I RÂSİM
Osmanlı tarihinin önemli yazarlarından birisi olan Gelibolulu Mustafa Âlî’ye ait olan ve şimdiye kadar bilinmeyen bir risalesi bu çalışmada neşredilmektedir.
Eskişehir’deki Bir Hayratın Hikayesi: AK CAMİ VE MUALLİMHANESİ
THE STORY OF A CHARITABLE INSTITUTION IN ESKISEHIR AK CAMII AND THE PRIMARY SCHOOL
İstanbullu bir bürokrat olan İshak Efendi tarafından Eskişehir’de Karabaş Mahallesi’nde cami ile sıbyan mektebi yaptırılmış, hayratın hizmetlerini sürdürebilmesi için vakıf eserlerle beraber inşa ettirilen hamam ve babası Hacı Mustafa Efendi’nin vakfına ait bazı gayrimenkuller bağışlanmıştır.
İSTANBUL-TEBRİZ TİCARET HATTINDA VALİDEHAN (XIX-XX. YÜZYIL)
ALIDEHAN AT ISTANBUL-TABRIZ TRADE ROUTE (XIX-XXTH CENTURY)
İstanbullu bir bürokrat olan İshak Efendi tarafından Eskişehir’de Karabaş Mahallesi’nde cami ile sıbyan mektebi yaptırılmış, hayratın hizmetlerini sürdürebilmesi için vakıf eserlerle beraber inşa ettirilen hamam ve babası Hacı Mustafa Efendi’nin vakfına ait bazı gayrimenkuller bağışlanmıştır.
İkinci Dünya Savaşı Sırasında Türkiye’de Ekonominin ve İktidarın Temel Dayanağı: MİLLİ KORUNMA KANUNU
THE MAINSTAY OF ECONOMY AND POWER IN TURKEY DURING THE SECOND WORLD WAR: PROTECTION LAW
İkinci Dünya Savaşı Türkiye’yi her açıdan doğrudan etkilemiştir. Savaşa katılmayan ülke, her an katılabilme ihtimali dolayısıyla askeri harcamalarını en üst seviyede tutmuştur.
YÛNUS EMRE DÎVÂNI’NIN YENİ BİR NÜSHASI VE YÛNUS’UN YAYIMLANMAMIŞ ŞİİRLERİ
A NEW COPY OF THE DIWAN OF YUNUS EMRE AND UNPUBLISHED POEMS OF YUNUS
Türk tasavvuf edebiyatının en önemli simalarından olan Yûnus Emre, duru Türkçesi, samimi üslûbu ve coşkun lirizmiyle her dönemde halkın gözdesi olmuş, onun şiirleri dilden dile okunarak bugüne ulaşmıştır.
DİVAN ŞİİRİNDE “BEND GEÇMEK”, “HURDE GEÇMEK” VE “KAPI GEÇMEK” DEYİMLERİ ÜZERİNE
ON THE IDIOMS
Türkçenin zengin bir dil oluşunun belirgin göstergelerinden olan deyimler hakkında pek çok çalışma yapılmış olmakla birlikte, bunların bazılarının birbirini tekrardan öteye geçmeyen tanımlamaya ve sıralamaya yönelik çalışmalar olduğu görülmektedir.
FİHRİST-İ MAKÂMÂT AHMED AVNİ KONUK’A MI AİTTİR?
DOES FIHRIST-I MAKÂMÂT BELONG TO AHMED AVNI KONUK?
Bir kültür hazinesi olan divan şiirinin faydalandığı zengin kaynakların başında musiki ilmi gelmektedir. Bazı divan şairleri, şiirlerinde musiki terimlerini kullandığı gibi kâr-ı nâtıklar da kaleme almışlardır.
HÜSEYİN CAVİD’İN İSTANBUL MEKTUPLARI VE OSMANLI MATBUATINDA “CAVİD” İMZASI
HUSEYIN CAVID'S LETTERS OF ISTANBUL AND ‘CAVID’ SIGNATURE IN OTTOMAN PRESS
Hüseyin Cavid Rasizade (1882-1941), 20. yüzyıl Azerbaycan edebiyatının önemli simalarından biridir. Cavid, lirik şiirleri ve felsefî içerikli manzum piyesleriyle Azerbaycan edebiyatına yeni bir nefes getirmiş, kendinden sonra gelen kuşağı derinden etkileyerek onlara müstesna bir edebiyat zevki...
BURSALI ŞÂİR NAKÎB-ZÂDE Nİ‘METÎ (Ö. 1060?) EFENDİ VE ONUN SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ ESAD EFENDİ KOLEKSİYONU 3424 NUMARADA KAYITLI MECMÛ‘A-İ KASÂ’İD ADLI ŞİİR MECMUASININ MUHTEVASI
NAKIBZADE NI'METULLAH (D.1060?), A POET FROM BURSA AND THE CONTENT OF HIS MECMU'A-I KASA’ID, REGISTERED IN NUMBER 3424 OF THE ESADEFENDI COLLECTION OF SÜLEYMANIYE LIBRARY
Bu makalede, Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi Koleksiyonu 3424 numarada kayıtlı Mecmû‘a-i Kasâ’id adlı oldukça hacimli şiir mecmuasının içeriği tanıtılmakta ve bu mecmuanın, Bursalı bir şâir olan derleyicisi ve hattatı hakkında bilgi verilmektedir.
TÜRK KÜLTÜRÜ İNCELEMELERİ DERGİSİ BİBLİYOGRAFYASI (XXI-XXX)
TÜRK KÜLTÜRÜ İNCELEMELERİ DERGİSİ BİBLİYOGRAFYASI (XXI-XXX)