Dergiler
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > Dergiler | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 27 - Güz 2012 / Yıl 13, Sayı 27

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 27TKİ Dergisi

OSMANLI DEVLETİ’NİN İLK SİVİL MUSİKÎ OKULU: DÂRÜLELHÂN
The First Official Music School of the Ottoman Empire: Dârülelhân
Bu çalışmanın amacı Osmanlı toplumunda oldukça değer verilen musikinin ıslahı, muhafazası ve öğretimi için açılan Dârülelhân’ın konservatuvara dönüşene dek geçirdiği süreci ele almaktır.
OSMANLI HAVACILIK TEŞKİLATININ KURULUŞUNA DAİR NİZAMNAMELER
REGULATION ON THE ESTABLISHMENT OF THE OTTOMAN AVITATION ORGANIZATION
İnsanoğlu en eski zamanlardan beri uçmayı hayal etmiş ve bu yönden birçok girişimde bulunmuştur.
AYAZ İSHAKÎ (1878-1954) VE TÜRKİYE’DE TÜRKÇÜLÜK FİKRİNİN EVRİMİ
AYAZ ISHAKI (1878-1954) AND THE EVOLUTION OF PAN-TURKISM IN TURKEY
Üretken bir yazar ve eylem adamı olarak Tatar fikir ve siyaset hayatını yönlendiren aydınlardan olan Kazanlı Ayaz İshakî, Türkiye’ye ilk olarak Meşrutiyetin ilanından hemen sonra gelmiş ve Jön Türk çevreleriyle sıkı bir ilişki kurmuştur.
MAZMUNUN YOLCULUĞU
JOURNEY OF “MAZMUN
Kurumsal ve mektepli klasik edebiyat araştırmacılığından bugüne kadar adından en çok bahsettiğimiz terim ya da kavramların başında “mazmun” olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
NECÂTÎ BEY’İN ŞİİR ANLAYIŞI
UNDERSTANDING OF NECATİ BEY’S POETRY
Necâtî, dîvânında en fazla şiir kelimesini tercih etmiş, onun yerine ayrıca elfâz, gazel, kelâm, nazm, söz, suhan vb. kelimeleri kullanmıştır.
Batılılaşma Sürecinde ‘Feminizm’in Tehdidi Altındaki Türk Aile Yapısını ve Evlilik Kurumunu Belgeleyen Roman: JÖN TÜRK
FEMINISM AND CULTURAL CHANGE IN THE PROCESS OF WESTERNIZATION DOCUMENTING THE NOVEL: THE YOUNG TURK
Ahmet Mithat Efendi’nin yirmi beş kitaptan oluşan Letaif-i Rivâyât (1871-1894) serisinin üçüncü hikâyesi Felsefe-i Zenân başta olmak üzere iki Meşrutiyet dönemi arasındaki süreçte yazılmış pek çok roman ve hikâye Osmanlı aile yapısını ve evlilik kurumunu problematik bir mahiyette konu edinir.