Etik İlkeler

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Araştırma ve Yayın Etiği İlkeleri

 1. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, sosyal bilimler alanında uluslararası hakemli bir yayındır. Gönderilen yazılar önce konu, sunuş tarzı ve teknik bakımdan yayın kurulunca incelenir. Yayımlanmaya uygun bulunanlar ko­nunun uzmanı iki hakeme gönderilir. Yazıların değerlendirilmesi esnasında gizlilik esastır. Hakemlere yazar adı gönderilmez, yazarlara da hakem adı bildirilmez. Hakem raporlarının olumlu olması hâlinde makale, yayınlanma sürecine alınır. Raporlardan birinin olumlu diğerinin olumsuz olması hâlinde ise ma­kale üçüncü bir hakeme gönderilir ve onun kararına göre hareket edilir. Hakemler raporlarında bazı hususların düzeltilmesini istemişlerse düzeltmelerin yapılması için makaleler yazara geri gönderilir. Yazar, hakem kararlarına katılmıyor ise sebebini yazılı olarak açıklamalıdır. Yazar(lar), hakemlik süreci devam eden veya sona ermiş çalışmalarına, sonradan çalışmanın muhtevasını, hacmini ve esasını ciddi ölçüde arttıracak ve değiştirecek şekilde değişiklikler ve ilaveler yapmamalıdır. Hakem değerlendirmelerinin olumlu kanaat belirtmeleri üzerine yazı tekrar yayın kurulunda değerlendirilir ve gerekli telif ve etik belgelerin temininden sonra yazı, yayımlanmak üzere düzenleme/mizanpaj aşamasına geçirilir. Gerekli düzenlemelerden sonra yazının doi numarası temin edilerek yayın sırasına alınır. 
 2. Yazar makalesini intihal önleme yazılımı olan Turnit-in ya da iThenticate programlarından biri ile kontrol ederek benzerlik raporunu makale başvurusunda dergiye göndermekle yükümlüdür.  Benzerlik oranı % 30 ve üzeri olan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu sistem aracılığıyla makalelerin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmadığı veya herhangi bir intihal içermediği teyit edilir. 
 3. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi’ne gönderilen makalelerde kişisel verilerin korunmasına özen gösterilir. Bu doğrultuda dergi yönetimi, makalelerdeki görsellere/deneklere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Makalenin muhtevasında kullanılan kişisel veriler, bireylerin açık rızası olmadığı takdirde yayınlanmaz. Bu çerçevede yazar, editör kurulu, yayın kurulu ve hakemler söz konusu bireysel verileri korumaktan sorumludur.
 4. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi’ne gönderilen makalelerin fikir özgürlüğü ve mülkiyet hakları gibi hususlar saygındır. Dergi yönetimi yayımlamaya uygun bulduğu tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazarların haklarını savunmakla yükümlüdür. Ayrıca derginin yayın ve editör kurulu makalelerdeki içeriklerin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla da yükümlüdür.
 5. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi’ne yayımlanmak üzere gönderilen yazılarda temel insan haklarına ve hayvan haklarına saygı esas olmalıdır. Bu çerçevede makalelerde kullanılacak deneklere ilişkin etik kurul onayı mutlaka alınmalıdır. Bu çerçevede dergi yönetimi yazılarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Makalelerde kullanılan deneklerle ilgili etik kurul onayı veya deneysel araştırmalarla ilgili yasal izinlerin olmadığı durumlarda söz konusu makaleyi reddetmekle yükümlüdür.
 6. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi’ne gönderilen yazılarda yayın etiğine ilişkin dikkat edilmesi gereken kurallar YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, Madde 8'deki "Bilim araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler"  başlığında verildiği gibidir.

Yazarların aşağıda ayrıntıları verilen etik ilkelere dikkat etmeleri ve istenen yükümlülükleri yerine getirmeleri zorunludur: 

 1. Özgünlük ve intihalden arınıklık:Sunulan çalışma bütünüyle yazarına / yazarlarına ait olmalıdır. Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini, uygulamalarını, yazılarını, şekillerini veya eserlerini sahiplerine bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseriymiş gibi sunmamalıdır. Diğer araştırmacıların çalışmalarına makale içinde yer verildiyse bunun uygun bir şekilde alıntılanması ve kaynaklarda bu çalışmaların listelenmesi gerekmektedir.
 2. Ortak yazarlık: Aday makalenin yazarları, sunulan çalışmaya önemli katkı sağlayanlarla sınırlı olmalıdır. Makalenin yazarları makalenin sunumundan önce kesinleşir. Çalışmaya katkısı olmayanların isimlerine aday makalede yer verilmesi (hediye yazarlık) ya da katkısı olanların isimlerine yer verilmemesi (hayalet yazarlık) kabul edilemez.
 3. Teşekkür:Yazarlar gönderdikleri çalışmaları destekleyen kuruluşları ve finansal kaynakları ve ayrıca kaynak, bilgi-belge temini ve tercümesi yönlerinden çalışmaya bilimsel katkısı olanları Teşekkür kısmında beyan etmekle yükümlüdür.
 4. Etik kurul izni ve onayı: Katılımcılardan anket, ölçek, görüşme, gözlem vb. yollarla veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul izni alındığı, aday makale içinde belirtilmelidir. Veri toplama sürecinde etik hususlara hassasiyet gösterildiğinin kanıtları (başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için izin alınması gibi) çalışma içinde sunulmalıdır.
 5. Basılmış bir yayının tekrar sunumu: Yazarların, daha önce yayınlanmamış çalışmalarını dergiye sunmaları beklenir. Çalışmanın Türk Kültürü İncelemeleri Dergisinegönderimiyle birlikte bir başka dergiye de gönderilmiş olması kabul edilemez.
 6. Dilimleme:Yazarlar bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik teşvik, atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmamalıdır. 
 7. Ham verileri sunma ve saklama:Yazarlar, editör ve hakemler tarafından talep edildiğinde araştırmalarının ham verilerini sunmak ve bu verileri makaleleri yayımlandıktan sonra da saklamak zorundadırlar.
 8. Yayımlanmış makalelerde hata tespiti: Yazar Türk Kültürü İncelemeleri Dergisindeyayınlanmış makalesinde önemli bir hata veya yanlışlık olduğunu tespit ettiğinde, dergi editörünü derhal haberdar etmek zorundadır.
 9. Sahtecilik : Yazar, araştırmaya dayanmayan veriler üretmemeli, sunulan veya yayınlanan eseri gerçek olmayan verilere dayandırarak düzenleme veya değiştirme yapmamalı, bunları raporlayıp yayınlamamalı, yapılmamış bir araştırmayı yapılmış gibi göstermemelidir.
 10. Çarpıtma : Yazar, araştırma kayıtları ve elde edilen verileri tahrif etmemeli, araştırmada kullanılmayan yöntem, cihaz ve materyalleri kullanılmış gibi göstermemeli, ilgili teori veya varsayımlara uydurmak için veriler ve/veya sonuçlarla oynamamalı, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etme veya şekillendirme yoluna gitmemelidir.
 11. Diğer etik ihlali türleri: Yazar, “destek alınarak yürütülen araştırmaların yayınlarında destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile onların araştırmadaki katkılarını açık bir biçimde belirtmemek; insan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak; yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek; hakem olarak incelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri yayınlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak; bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak; tamamen dayanaksız, yersiz ve kasıtlı etik ihlali suçlamasında bulunmak” maddelerinden birini ihlal etmemelidir. 
 12. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi’nin Yazar, Editör -Yayın Kurulu ve Hakemlikle ilgili Diğer Etik İlkeleri aşağıda belirtildiği gibidir

Yazar

 1. Yayınlanan çalışmanın telif hakkı yazara, her türlü yayın hakkı ise Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi’ne aittir. Dergimize gönderilen yazılar için telif ücreti talep edilmez.
 2. Dergiye gönderilen yazılar, daha önce yayınlanmamış veya bir başka dergiye yayın için gönderilmemiş olmalıdır. Daha önce, ulusal ya da uluslararası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuş ve özeti yayınlanmış çalışmalar, bu nitelikleri belirtilerek gönderilebilir.
 3. Dergimize gönderilen çalışmalar, bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı olmamalıdır. YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinde belirtilen kurallara titizlikle riayet edilmelidir.
 4. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Yayın Kurulu, bir yazının ön kontrol, değerlendirme süreci ve düzenleme süreci devam ederken yazar/lar/dan makalenin etik durumuna ilişkin ek belge isteyebilir.
 5. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Yayın Kurulu, değerlendirme süreci başlamış bir yayındaki yazar sorumluluklarının değiştirilmesini (yazar ekleme/çıkarma, sıra değiştirme) kabul etmez.
 6. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Yayın kurulu, yayımlanmak üzere gönderilen makale sahiplerinin bu koşullara uymayı kabul ettiklerini var saymaktadır.
 7. Yazar(lar), hazırladıkları makalenin konusuyla doğrudan ilgili olup daha önce hazırlanmış/yayınlanmış tez, kitap, makale ve bildirileri, konu ve kaynak analizi bakımında kendi çalışmalarında zikretmelidir.

 

Yayıncı-Editör

 1. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Editör Kurulu derginin kalite standartlarını yükseltmeye aracılık edecek argümanları geliştirir.
 2. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Editör Kurulu yazar-hakem ilişkilerinin sağlıklı yürümesini sağlar.
 3. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Editör Kurulu, okuyucu ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarf eder. 
 4. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Editör Kurulu, akademik fikir çeşitliliğini ve bilimsel düşünce özgürlüğünü savunur. Aynı zamanda fikri mülkiyet hakları ile etik standartları gözeterek dergi işleyişini sürdürmeye gayret eder.
 5. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi’nin yayın politikası gereği tüm yayın süreçleri şeffaf bir şekilde sürdürülür. Herhangi bir sebeple düzeltme, değiştirme ve açıklama gerektiren konularda yayın politikası gereği şeffaflığı gözetir. 

 

Hakem

 1. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi yayın politikasına göre dergimizde "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" işlemektedir. Bu süreç içerisinde yaşanabilecek olumsuz durumlarda editör kurulu yetkilidir. Hukuki süreçler dışında dergi yönetimi hakem gizliliğini esas tutar.
 2. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi’ne gönderilen her yazı, teknik yayın kurulunun ön kontrolünden sonra editör kurulunun dışında iki bağımsız hakeme gönderilir. Hakemler, yazının muhtevasına göre belirlenir. Hakemlerden birinin olumsuz kanaat belirtmesi durumunda yazı üçüncü bir hakeme yönlendirilir. Her iki hakemin de olumsuz kanaat belirtmesi üzerine yazı reddedilir.
 3. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi yönetimi hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik eder.
 4. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi’ne gönderilen makalelere atanan hakemlerin zamanında dönüş yapmaları ve ilgili makaleyi bilimsel ölçütleri göz önünde tutarak değerlendirmeleri esastır.
 5. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi’ne gönderilen bir makaleye atanmış olan hakemlerin asgari nezakete uygun değerlendirme yapmaları, ilmî olmayan veya hukukî sonuçları olabilecek değerlendirmelerden sakınmaları gerekir.
 6. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi’ne gönderilen yazılar için, COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için yayımlamış olduğu uluslararası standartlar dikkate alınacaktır.