Dergiler
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > Dergiler | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 46 - Güz 2021 / Yıl 22, Sayı 46

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 46TKİ Dergisi

TUNA BULGARLARININ DİN DEĞİŞTİRME VE MİLLİYETLERİNİ KAYBETME MESELESİ
THE MATTER OF CHANGE OF RELIGION AND LOSSING THEIR NATIONALITY OF THE DANUBE BULGARIANS
Din değiştirme hadisesini bu hususlar göz önüne alınarak değerlendirmek, din değiştirme ve hakimiyet arasındaki ilişkinin anlaşılması bakımından da önem taşımaktadır. Bu çerçevede Bulgarların Hristiyanlaşma sürecini yalnız dini zeminde değil, aynı zamanda algılanış ve uygulanış y.nünden...
MÜSRİFLİKTEN, MÜFLİSLİĞE BİR HANEDAN DAMADININ PORTRESİ: MISIRLI İBRAHİM İLHÂMİ PAŞA’NIN TEREKESİ
THE PORTRAIT OF A DYNASTY’S SON-IN-LAW FROM LAVISHNESS TO BANKRUPTCY: EGYPTIAN İBRAHİM İLHÂMİ PASHA’S ESTATE
Veriler ışığında İlhami Paşa’nın İstanbul’daki mal varlığı tespit edilip, yatırımları, harcama ve tüketim alışkanlıkları ekseninde serveti ve gündelik yaşamı hakkında bir değerlendirme yapma imkânı elde edildi. Bunun dışında genç yaşta vefat eden ve hakkında son derece sınırlı malumat bulunan...
OSMANLI MODERNLEŞME SÜRECİNDE MÜFETTİŞ RAPORLARINA GÖRE ÖĞRETMENLERİN NİTELİKLERİ
“QUALİFİCATIONS OF TEACHERS ACCORDING TO INSPECTOR REPORTS IN THE OTTOMAN MODERNIZATION PROCESS
Maarif müfettişleri eğitimin genel durumunu rapor ederken öğretmenlerle ilgili de görüşlerine yer vermişlerdi. Raporlardaki bu görüşler Osmanlı eğitim sistemi içinde öğretmenlerin niteliğini ortaya koyacak niteliktedir.
II. ABDÜLHAMİD’İN MADALYA SİYASETİ: LİYAKAT MADALYASI ÖRNEĞİ
ABDULHAMID II'S MEDAL POLICY: THE MEDAL OF MERIT EXAMPLE
Hem iç hem de dış siyasette önemli görevler ifa eden bu madalya II. Abdülhamid’den Cumhuriyet’e miras kalmıştır. Bu çalışmada II. Abdülhamid’in madalya siyaseti; saltanatı sırasında ihdas ettiği Liyakat Madalyası örneği üzerinden, arşiv belgeleri ve literatürden yararlanmak suretiyle açıklanmaya...
“İSTİKLÂL MARŞI”NIN KAVRAMSAL BOYUTLARI (HAFIZA TARİH UNUTMA VE DÜŞÜNME KAVRAMLARI BAĞLAMINDA MUTLAK METİN MERKEZLİ HOLİSTİK OKUMA VE YORUMLAMA)
CONCEPTUAL DIMENSIONS OF THE “THE
“İstiklâl Marşı”nın özelliği dînî, felsefî, edebî, siyâsî, sosyal, kültürel, kozmik, kozmogonik, kuantik vb. tüm alanlara ilişkin “tam bir program”, bir hayat ve ölüm tarzı içermesidir. Yazı bu kavramlar ve girift referansları üzerinden mutlak metin merkezli holistik okuma ve yorumlama çalışmasıdır.
TÜRK MİSAFİRPERVERLİĞİ: KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE MİHMAN
TURKISH HOSPITALITY: GUEST IN CLASSICAL TURKISH POETRY
Türk misafirperverliğinin; karşılama, ağırlama, uğurlama, adap, misafirlik süresi gibi hemen tüm adet ve geleneklerini şiirlerine konu edinen şairler, şiirlerini özgün kılmak ve estetik hale getirmek için bu kavramı kullanmışladır.
NİZÂMÎ VE FUZÛLÎ’NİN “LEYLÂ VE MECNÛN” MESNEVİSİNDE MİRAÇ HÂDİSESİ
THE ASCENSION EVENT (ME’RAJ) IN THE MASNAVI OF NİZAMİ AND FUZULİ’S LEYLA AND MAJNUN
Söz konusu mesnevideki miraç bölümünü, Nizâmî özelinde değil de Türk edebiyatında en başarılı Leylâ ve Mecnûn mesnevisi kabul edilen, kaleme alınışında Nizâmî’nin tesiri bilinen Fuzûlî’nin mesnevisindeki miraç bölümü ile mukayese ederek değerlendirmeye çalıştık. Bununla da iki şâir özelinde...
MANİHAİST TÖVBE DUASI “HUASTUANİFT”İN ESKİ UYGURCA VE SOĞDCA NÜSHALARINDAKİ ANLATICI BAKIŞI İLE DOĞU MANİHAİZMİ’NDEKİ İBADET USULLERİ
THE NARRATIVE PERSPECTIVE OF THE MANICHAEAN CONFESSION BOOK “HUASTUANIFT” IN THE OLD UYGHUR AND SOGDIAN VERSIONS AND WORSHIP METHODS IN EASTERN MANICHAEISM
Bu da muhtemelen bölgedeki Manihaist topluluğun zaman içerisinde ibadetleri birlikte yapmayı tercih ettiklerine işaret etmektedir. Bu çalışmada ise tövbe duasının Soğdca ve Eski Uygurca nüshaları arasındaki anlatıcı farklılıkları üzerinde durularak Turfan Manihaistlerinin ibadet usulleri Eski...