Dergiler
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > Dergiler | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 15 - Güz 2006 / Yıl 7, Sayı 15

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 15TKİ Dergisi

İSTANBUL-ŞAM HAC GÜZERGÂHINDAKİ MENZİL KÜLLİYELERİNİN BAKIM VE ONARIMI (1729-1732)
RESTORATION AND MAINTENANCE OF SOME BUILDINGS IN THE COMPLEXIS (KULLIYE) ON THE PILGRIMAGE ROUTE ISTANBUL-DAMASCUS (1729-1732)
İstanbul-Şam arasındaki Hac yolu, Osmanlı döneminin en önemli yollarından biriydi.
TANZİMAT DEVRİNDE RÜŞVET-HEDİYE İKİLEMİ VE BU ALANDAKİ YOLSUZLUKLARI ÖNLEME ÇABALARI
THE DILEMMA OF BRIBERY AND GIFT-GIVING IN THE TANZIMAT PERIOD AND EFFORTS FOR PREVENTION OF CORRUPTIONS
Çağdaşı diğer toplumlarda olduğu gibi, rüşvet ve onun başlıca kılıfı olan hediye, Osmanlı toplumunda da yaygın bir yolsuzluk aracıydı.
ULUSLAR ARASI SAATİN KABUL EDİLMESİ VE İLERİ SAAT UYGULAMASI KAPSAMINDA OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E ZAMAN KAVRAMININ ŞEKİLLENDİRİLMESİ (1919-1946)
ACCEPTANCE OF INTERNATIONAL TIME AND FORMATION OF TIME CONCEPT FROM OTTOMAN TO REPUBLIC WITHIN THE CONTEXT OF DAY LIGHT TIME SAVING
Güneşin gökyüzündeki durumu, daha doğrusu havanın ne zaman kararıp ne zaman aydınlanacağı insanoğlunun var olduğu günden itibaren üzerinde durduğu ve çözüm aradığı sorunlardan biri olmuştur.
Anadolu Sahasında Yazılmış Bir Tarım Eseri : “FELAHAT-NAME”
A WORK ON AGRICULTURE WRITTEN IN THE ANATOLIAN PERIOD
XIV. yüzyıldan itibaren Anadolu sahasında tarım eserleri yazılmaya başlanmıştır.
XVIII. Yüzyılda Yazılmış Hülle Konulu Bir Mesnevî: VÂSIK-ZÂDE RE’FET EFENDİ VE HÜLLE-NÂME’Sİ
A MATNAVI (MASNAWI) WRITTEN IN THE 18TH CENTURY ON INTERIM MARRIAGE: VÂSIK- ZADA RE’FET EFENDI AND HIS HULLA-NAMA
Hülle, üç talâkla boşanmış bir kadının ayrıldığı kocasına tekrar dönebilmesi için bir başka erkekle evlenmesini ifade eder. Böyle evliliğe tahlîl denir.
KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDE GÖMLEK
SHIRT IN CLASSICAL TURKISH POETRY
Divan şairi, şiirlerinde aşkı, sevgiyi, güzeli ve güzelliği dile getirirken, giyim kuşama ait unsurlardan da yararlanmış, kıyafetlerin renk, biçim vb. özellikleri üzerinde dururken, kıyafet ile giyen kişi arasındaki çeşitli ilgilere de temas etmiştir.
TANZİMAT’TAN CUMHURİYET’E ERZURUM’DA EDEBİYAT
LITERATURE IN ERZURUM FROM TANZIMAT TO REPUBLIC
Erzurum, kuruluş tarihi altı bin yıl öncesine dayanan önemli şehirlerden biridir. Şehrin jeopolitik ve stratejik konumu zaman içinde siyasî, ekonomik ve kültürel anlamda zengin bir birikime ulaşmasını sağlar.
SOYKIRIM REDDİYESİNDE NE KADAR BAŞARILIYIZ?
Kitap, 1915 yılında meydana gelen ve Van bölgesinin Türk hakimiyetinden çıkmasıyla sonuçlanan olayları incelemektedir. Günümüze kadar iki farklı açıdan değerlendirilen bu olaylar, bir görüşe göre, Türklerin imha ve sürgün kararına direnmeye çalışan Ermeni toplumunun nefs-i müdafaa mücadelesinden...