Yayın İlkeleri

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi'nin Yayın İlkeleri

 

 1. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi tarih ve edebiyat alanında yapılan aka­demik çalışmaların yayımlandığı ULAKBİM Sosyal Bilimler Veritabanı, Modern Language Association (MLA),   Academic Resource Index indeksleri tarafından taranan, Academic Keys veri tabanları tarafından takip edilen Uluslar arası hakemli, Türkiye’nin ilk sosyal ve beşerî bilimler dergisidir. 
 2. Makaleler daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış, akademik stan­dartlara uygun ve orijinal olmalıdır. Bilimsel bir toplantıda sunul­muş olan bildiri, başka bir yerde yayımlanmamışsa makale formuna konularak  ve bu durum belirtilmek şartıyla kabul edilir.
 3. Derginin dili Türkçe’dir. Ancak ana dili Türkçe olmayan araştırmacıların yaygın doğu ve batı dillerinden biriyle hazırladıkları yazılar ve Türk lehçelerinde yazılmış yazılar da yayımlanabilir. Yayımlanacak her yazının başında Türkçe ve İngilizce özet ve bunların yanı sıra Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler verilir. İngilizce özetin başına İngilizce başlık da konmalıdır. Diğer dillerde yayımlanacak makaleler için o dillerde özet ve anahtar kelime eklenebilir. Özetler 150 ile 200'er kelime arasında, anahtar kelimeler ise en fazla 10 kelime olmalıdır.
 4. Dergi, Bahar ve Güz döneminde olmak üzere yılda iki kez yayımlanır. Ge­rekli hallerde Yayın Kurulunun kararıyla Özel Sayı olarak da yayınlanabilir. Bir yazarın bir sayıda birden fazla yazısı yayımlanamaz.
 5. Dergi, hakemli bir yayındır. Gönderilen yazılar önce konu, sunuş tarzı ve teknik bakımdan Yayın Kurulunca incelenir. Yayımlanmaya uygun bulunanlar ko­nunun uzmanı iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarının olumlu olması hâlinde yayımlanır. Raporlardan birinin olumlu diğerinin olumsuz olması hâlinde ise ma­kale üçüncü bir hakeme gönderilir ve onun kararına göre hareket edilir. Hakemler raporlarında bazı hususların düzeltilmesini istemişlerse düzeltmelerin yapılması için makaleler yazara geri gönderilir. Yazar, hakem kararlarına katılmıyor ise sebebini yazılı olarak açıklamalıdır. Yazıların değerlendirilmesi esnasında gizlilik esastır. Hakemlere yazar adı gönderilmez, yazarlara da hakem adı bildirilmez. Raporlar beş yıl süreyle saklı tutulur.
 6. Yazılarda Türk Dil Kurumunun imlâ kılavuzuna uyulması tavsiye edilir. An­cak, netice olarak yazılardaki imlâdan yazarlar sorumludur.
 7. Yazılar, dergimize www.tkidergisi.com adresinden gönderilmelidir. Yazıda metin okuma varsa, metnin orijinalinin fotoko­pisi de incelemenin sağlıklı olabilmesi için dosyaya konmalıdır. Aynı durum tercü­meler için de geçerli olup tercüme metnin orijinali de gönderilmelidir. Zira,  tercüme çalışmaları da telif çalışmaları gibi hakem onayına gön­derilir.
 8. Makalelerin bütününde, (transkripsiyonlu metnin yer aldığı bölümlerin dışında da) -dipnotlar dahil-  “DEV-RA” fontu kullanılmalıdır. DEV-RA fontu Yazım ve Yayın İlkeleri bölümünden indirilebilir. Normal metinde 12, dipnotta 9 punto ölçüsü kullanılmalıdır.
 9. Yazar adı, başlığın altına yazılmalı; unvanı, görev yeri ve elektronik posta adresi, yazarın ORCID numarası dipnotta (*) işareti ile yazılarak belirtilmelidir. Başlığa konacak dipnotu da (*) işareti ile gösterilmelidir.
 10. Kaynak göstermede takip edilecek usuller:

Dergide, klasik dipnot sistemi uygulanmaktadır. Dipnotlar, ilgili kelime veya cümlenin sonuna rakam konarak sayfa altında ve­rilmelidir.

Kitaplarda: Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı, Basıldığı yer yıl, sayfa.

Örnek: Amil Çelebioğlu, Ali Nihad Tarlan, Ankara 1989, 25.

Birden çok cildi olan eserlerde: Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı, Basıldığı yer yıl, cilt, sayfa.

Örnek: İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşlikatından Kapıkulu Ocakları, Ankara 1984, II, 154.

Makalelerde: Yazar Adı Soyadı, “Makale Adı”, Dergi Adı (veya kısaltması), cildi / sayısı, Baskı yeri ve yılı, sayfası.

Örnek: M.Orhan Okay, “Duanın Şiiri”, Türk Dili, LI/420, Ankara 1986, 504-511.

Yazarsız çalışmalar başlıklarıyla kaynak gösterilirler. Bunun için başlıkta an­lamlı kısaltmalar yapılabilir.

Dipnotlarda atıf yapılan eserin ilk geçtiği yerde tam künyesi verilmeli, daha sonraki yerlerde “a.g.e.,” şeklinde; eğer atıf yapılan makale ise “a.g.m.,” olarak kısaltılmalıdır. Yazar adı ve soyadı iptal edilmemelidir.

 1. Makale içinde gösterilen başvuru kaynaklarının tümü makalenin sonunda bibliyografya/kaynakçada ilk yazarın soyadına göre alfabetik verilmelidir. Yararlanıldığı halde metinde yer verilmeyen kaynaklar bibliyografyada gösterilmez.

Kaynakçada dipnottan farklı olarak ilk yazarın soyadı başa alınır, yayınevi gösterilmemişse baskı yerinden önce yayınevi gösterilerek yukarıdaki sistem uygulanır.

Çift veya daha çok yazarlı eserlerde ilk yazarın soyadı başa alınarak soyadı, adı yazılır, diğer yazarlarınki adı soyadı sıralamasıyla yazılır.

Herhangi bir internet adresine yapılan göndermelerde bu adresler kaynaklar arasında verilmeli ve mutlaka indirme tarihi belirtilmelidir:

http://www.turkiyat.gazi.edu.tr/turkiyat (14.10.2006)

 1. Yazıların her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir.
 2. Yazar, ad ve soyadı ile birlikte akademik unvanını ve görev yaptığı kurum adını tam olarak belirtmelidir. Ayrıca, kendisiyle irtibat kurulabilmesi için sitemize üye olmalıdır.
 3. Yayımlanacak makalelerde esasa ilişkin olmayan redaksiyon değişiklikleri ve tashihler, dergi Yayın Kurulu ve Anadili Sorumluları tarafından yapılır.
 4. Makale, tercüme veya eleştirisi yayımlananlara 1 adet basılı dergi verilir.
 5. Gönderilen makalelerin işlemleri www.tkidergisi.com adresinden takip edilebilir.
 6. Basılmayan yazılar iade edilmez.

 

AUTHOR'S GUIDE

 

 1. The Journal of Turkish Cultural Studiesis the first international social and humanities journal that publishes academic works in the field of history and literature and is scanned by ULAKBIM Database of Social Sciences, Modern Language Association (MLA), Academic Resource Index and followed by Academic Keys database.
 2.  Submission of an article is taken to imply that it has not been previously published, they should be appropriate to the academic standards and should be original. Parts of an M.A. or a Ph. D. thesis or their abstracts are not published. A paper presented at a scientific meeting can be published in the form of an article if it is not published anywhere else.
 3. The language of the Journal is Turkish. However, the articles written in other widespread languages or in one of the Turkish dialects are also welcomed. All contributions should include an abstract in both Turkish and English, and the keywords both in Turkish and English are also required. The English abstract should have an English title, too. For the articles written in other languages, an abstract and keywords in that language should be added. The abstracts should be in 150 - 200 words, and the keywords should not exceed 10.
 4. The Journal is published semiannually in autumn and spring. If required, upon the decision of the Editorial Board, a Special Issue can be published additionally. In every issue only one article of the same author can be published. 
 5. The Journal is a refereed journal. The articles submitted for publication are firstly evaluated by the Editorial Board in terms of their content, style and methodology. The ones which are chosen to be published are sent to two specialists of the subject for refereeing. If both of the reports of the referees are positive, they are published. If one of the reports is positive and the other one negative, the article is passed to an external referee and according to the decision of this referee the final decision is given. If the referees ask for some changes in their reports, the article is sent back to author for the changes. If the author does not agree with the conditions of the referees, s/he should explain her/his reasons in a written form. Confidentiality is the main point in the evaluation of the articles. For the purposes of blind refereeing, the names of the authors are not sent to the referees, and the authors are not informed with the names of the referees. The reports are kept for five years as confidential. A letter is sent to the referees of the published issue about their refereeing of the relevant issue.
 6. The spelling rules in the Spelling Guide of the Turkish Language Association are advised to be followed. However, the writers are responsible for the spelling in their articles.
 7. Articles must be sent to our journal at www.tkidergisi.com. If there are transliterations in the articles, the photocopies of the original texts should be enclosed to the file sent so as to provide a reliable evaluation. The same condition is also valid for the translations, therefore the source texts of the translations should also be submitted since the translations are also evaluated by the referees.
 8. In all articles the "DEV-RA" font (including the notes) should be used (except for the sections where the transcriptional text is included). The DEV-RA font can be downloaded from the Writing and Publishing Policies section. In the normal text, 12 point, in the footnote 9 point should be used.
 9. The name of the writer should be written under the title of the article; the academic title, the institution and the e-mail address and the ORCID number of the writer should be given as a footnote with an asteriks (*). The footnote(s) related to the titile of the article should also be given with the asteriks.
 10.   The guidelines for references:

In the journal, classical footnote system is used. Footnotes must be given under the page by putting a number at the end of the relevant word or sentence.

For the books: Name and surname of the author, Name of the Book, publication place and year, page.

Example: Örnek: Amil Çelebioğlu, Ali Nihad Tarlan, Ankara 1989, 25.

For the works of multi-volumes: Name and surname of the author, Name of the Book, publication place and year, volume, page.

Example: İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşlikatından Kapıkulu Ocakları, Ankara 1984, II, 154.

For articles: Name and surname of the author, “Title of the Article”, Name of the Journal, volume and issue of the journal, publication place and year, page number(s).

Example: Örnek: M.Orhan Okay, “Duanın Şiiri”, Türk Dili, LI/420, Ankara 1986, 504-511.

Works without authors are cited by their titles. For this, there can be meaningful abbreviations in the title.

 1. All referenced works must be given in the bibliography at the end of the article. The works that are not used in the article even though they are being made use of are not shown in the bibliography.

The referenced works must be listed in the same system as in the article. In the case of diversity of resources, encyclopedias, biography sources, articles, archive documents etc. can be classified within itself. For the use of materials from the archives, the names of the registers should be written in italics and the classifications of the documents in standard fonts.   

References to two-author works, the name and the surname of the first author and the name and the surname of the second author should be written. There should be an “-” between the names of the two authors.

Example: Mehmet Çavuşoğlu - M. Ali Tanyeri, ...

References to multi-author works, after the name and the surname of the first author is given, the names of all the authors should be given in the same order.

For the references to the web addresses, these addresses  should be given in the bibliography and the date of the last visit to these addresses should be mentioned. <http://www.turkiyat.gazi.edu.tr/turkiyat> (14.10.2006)

 1. The authors of the articles are responsible for their works.
 2. The writers should mention their academic titles and their institutions exactly, besides their surnames and names. Moreover, they should be a member of the site to contact with them.
 3. For the articles to be published, the changes in editing and proofreading which are not related to the content are done by the Editorial Board and editors of the native language.
 4. To the writers whose articles, translations or critical reviews are published, 1 published journal is given.
 5. The process of the submitted articles can be followed at www.tkidergisi.com
 6. The Works which are not published are not returned.