Dergiler
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > Dergiler | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 22 - Bahar 2010 / Yıl 11, Sayı 22

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 22TKİ Dergisi

Halep’te XVIII. Yüzyıla Ait Bir Vakıf Örneği: VEZİR OSMAN PAŞA KÜLLİYESİ
AN XVIIITH CENTURY FOUNDATION IN ALEPPO: THE COMPLEX OF VIZIER OSMAN PASHA
Külliye ve bağlı binalar bugün de Halep’in tarihi dokusuna katkı sağladığı halde vakıf genellikle iyi yönetilmiş olmasına rağmen zamana karşı direnememiştir. Günümüzde şehir merkezinde kalan akarâtının büyük kısmı farklı amaçlarla kullanılır hale gelmiş, özellikle medresesi ile anılan külliyede...
ALMAN DİLİNDE “TÜRK” SÖZCÜĞÜNÜN KULLANIM ALANLARINA GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BİR BAKIŞ
AN HISTORICAL GLIMPSE INTO USAGE OF THE WORD ‘TURKISH’ IN GERMAN LANGUAGE
Türk kültürü incelemeleri dergisi
XVI. Yüzyılda Halep’te Bir Osmanlı Vakfı: BEHRAM PAŞA KÜLLİYESİ
AN OTTOMAN WAQF IN ALEPPO IN THE 16TH CENTURY: THE BEHRAM PASHA CHARITABLE COMPLEX
Osmanlı hakimiyetinden sonra külliyenin fiziki yapısında esaslı bir değişiklik olmamıştır. Sadece zamanla yıpranan bazı bölümleri yenilenmiş ve külliyeye küçük ilaveler yapılmıştır. 2008 yılında camii restore edilen külliye faaliyetine devam etmekle birlikte vakfa ait akarların bir kısmı asıl...
Siyaset-Nasihat Literatürümüzde Nadir Bir Tür: MISIR’IN İŞGALİ ÜZERİNE III. SELİM’E SUNULAN TESLİYET-NÂME
A RARE GENRE AMONG THE MIRRORS FOR THE PRINCES IN THE OTTOMAN EMPIRE: A TESLIYET-NÂME PRESENTED TO SELIM III ON THE INVASION OF EGYPT
Bu makalenin konusu olan ve Reisülküttab Ahmed Vâsıf Efendi tarafından, Mısır’ın 1798’de Fransızlar tarafından işgali üzerine III. Selim’i teskin etmek üzere Bâbıâli’nin siparişiyle kaleme alınan Tesliyet-nâme, merkez bürokrasisinde de görev yapan kalem erbabının yenilgileri değerlendirirken,...
Millî Mücadele’de Yunanistan’ın Son Teşebbüsü: BATI ANADOLU’DA MUHTARİYET İLÂNI
THE LAST ATTEMPT OF GREECE DURING THE NATIONAL STRUGGLE: DECLARATION OF AUTONOMY IN WEST ANATOLIA
Türk kültürü incelemeleri dergisi
DİVAN ŞİİRİNDE ÂŞIK-GÜNEŞ BENZETMESİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER
EVALUATIONS ON THE RELATION BETWEEN LOVER AND SUN IN DIVAN POETRY
Türk kültürü incelemeleri dergisi
BİR TÜR FAL KİTABI: İHTİLÂC-NÂME
A TYPE OF FORTUNE BOOK: IHTILÂC-NÂME
Türk kültürü incelemeleri dergisi
ÂKİLE HANIM SOKAĞI’NIN KADINLARI
WOMEN OF ÂKİLE HANIM SOKAĞI
Türk kültürü incelemeleri dergisi