Dergiler
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > Dergiler | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 25 - Güz 2011 / Yıl 12, Sayı 25

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 25TKİ Dergisi

18. YÜZYILDA HAREM-İ HÜMÂYUN’DAN ÇIRAĞ EDİLEN CARİYELER
MANUMITTED FEMALE SLAVES OF THE OTTOMAN IMPERIAL HAREM (SARAYÎS) IN THE EIGHTEENTH CENTURY
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi
II. ABDÜLHAMİT DÖNEMİNDE DEVLETİN KOSOVA’DA AÇTIĞI OKULLAR
THE SCHOOLS ESTABLISHED BY THE STATE IN KOSOVO IN THE PERIOD OF ABDULHAMID II
Bu çalışmanın amacı Kosova’daki devlet eğitiminin gelişimini Sultan II. Abdülhamit dönemindeki (1876-1909) Osmanlı hakimiyetinin tarihsel evresi açısından incelemektir.
Lozan Barış Görüşmeleri Sürecinde Kritik Bir Diplomasi Örneği: İZMİR LİMANI MESELESİ
A CRITICAL SAMPLE OF DIPLOMACY IN THE PROCESS OF LAUSANNE PEACE TALKS: THE ISSUE OF IZMIR PORT
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi
TÜRKİYE’DE FOLKLORA YÖNELİŞİN KÖKLERİ
THE ROOTS OF FOLKLORE MOVEMENT TOWARD TURKEY
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi
AHMET HAMDİ TANPINAR’IN KÜLTÜR VE SANAT DÜNYASINDA PARİS
PARIS IN AHMET HAMDI TANPINAR’S CULTURAL AND ARTISTIC WORLD
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi
Pozitivist/Akılcı Cumhuriyet’in “Gökyüzü Masallarına” Bakışı: REŞAT NURİ GÜNTEKİN’İN GÖKYÜZÜ ROMANI
GÖKYÜZÜ, A NOVEL BY REŞAT NURİ GÜNTEKİN: THE POSITIVIST/RATIONALIST REPUBLIC’S PERCEPTION OF ‘THE TALES OF THE SKY
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi
BEDRİ RAHMİ EYUBOĞLU’NUN ŞİİRLERİNDE MEYVE MOTİFİNİN KULLANIMI
THE USAGE OF FRUIT MOTIF IN THE POEMS OF BEDRI RAHMI
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi
JOHN RYLANDS KÜTÜPHANESİ’NDE BULUNAN TÜRKÇE YAZMA ŞİİR MECMUALARI
JOURNALS OF TURKISH MANUSCRIPT POETRY IN JOHN RYLANDS LIBRARY
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi