Dergiler
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > Dergiler | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 18 - Bahar 2008 / Yıl 9, Sayı 18

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 18TKİ Dergisi

ORTA ASYA GÖÇEBE KAVİMLERİNDE DEVLET KURMA SÜRECİ
THE ESTABLISHMENT OF NOMADIC STATES IN CENTRAL ASIA
Bu makale Orta Asya göçebe kavimlerinde devlet kurma sürecinin, temelde Çin kaynaklarına dayanılarak, sosyolojik açıdan tetkikine matuftur.
TRABZON VALİSİ VEZİR ABDURRAHMAN PAŞA’NIN MUHALLEFATI (1728-1730)
MUHALLEFAT OF VEZIR ABDURRAHMAN PAŞA, GOVERNOR OF TRABZON
Bu makalede ilk olarak çalışmanın önemi ve Abdurrahman Paşa’nın hayatına dair kısa bilgi verildi. Akabinde devlete olan borcu dolayısıyla Vali Abdurrahman Paşa’nın muhallefatının müsaderesi aşamasında alacak ve borcu değerlendirilirken müsaderede izlenilen yol hakkında açıklamalar yapıldı.
OSMANLI MALİYESİNDE KISIR DÖNGÜ VE 1861 TİCARÎ KRİZİ
THE VICIOUS CIRCLE IN THE OTTOMAN PUBLIC FINANCE AND THE COMMERCIAL CRISIS IN 1861
Bu çalışma Osmanlı finans tarihinde 1860-61 döneminde yaşanan Mirés borçlanması sonrası ortaya çıkan ticarî krizi açıklamayı amaçlıyor.
AVDETÎLİKTEN İHTİDÂ EDEN SELANİKLİ BİR KIZIN EVLİLİĞİ
MARRIAGE A GIRL OF THESSALONIKI, CONVERTED TO ISLAM FROM AVDETÎ
Makalede, 19. Yüzyılın son çeyreğinde Selanik’teki Avdetî cemaatine mensup Rabia Hanım ile âşığı Müslüman bir genç olan Feyzullah Efendi arasında geçen ve neticede evlilikle sonuçlanan bir kaç aylık olayın ilginç hikâyesi anlatılmakktadır.
HALLÂC’IN BİLİNMEYEN BİR MENKIBESİ Mİ, YAHUT TARAK-NÂME Mİ?
ONE OF HALLÂC’S UNKNOWN EPIC OR A TARAK-NÂME?
Lokmani Dede (ö. 1519) Menâkıb-ı Mevlâna isimli mesnevisinde aşk eri olmanın zorluklarından bahsederken verdiği Hallâc-ı Mansur (ö. 922) örneğinde bir tarağın hikâyesinden bahsetmektedir.
DELİ BİRADER GAZÂLÎ’NİN CERR-NÂME’Sİ
CERR-NAME OF GAZÂLÎ, BROTHER THE MAD
Gazâlî’nin eski şiir mecmualarında rastlanan manzumeleri on altıncı asrın günlük hayatından mühim izler taşır. Cerr-nâme de bunlardan birisidir.
HALİDE EDİB ADIVAR’IN ROMANLARINDA EVLİLİK MESELESİ
MARRIAGE ISSUE IN HALIDE EDIP ADIVAR’S NOVELS
Evlilik, her kültür olayı gibi zamanla değişen, yeni biçimler alabilen, kadın ile erkeğin birlikteliği ile gerçekleşen en küçük toplum birimi, insanın oluşturduğu bir kültür kurumudur.
MEHMET EROĞLU’NUN ROMANLARINDA AFORİZMALAR
APHORISM IN MEHMET EROĞLU’S NOVELS
Bu çalışmada aforizmalar, önce konusuna göre tasnif edildi; bunların yanında kitaplara ve konulara göre dağılımları istatistiksel olarak verildi. Bunlar ortaya konduktan sonra aforizmaların, Mehmet Eroğlu’nun romancılığındaki yeri belirlendi.
FUZULİ ŞAGİLİN FALANNAMESİ
Naci Şahin, XIX. Yüzyılda Karahisar-ı Sahib Sancağı (Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı), IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2007, ISBN 978–975– 255–148–0, 509 sayfa.