18. YÜZYIL ŞAİRİ VİSÂLÎ VE BİLİNMEYEN ŞİİRLERİ

Klasik Türk edebiyatı sahasında henüz adlarına ya da eserlerine ulaşılamamış pek çok şair...

ÂŞIĞIN AKIL OYUNU: ŞATHİYE

Şathiye şiir türüne ait örnekler genel itibariyle tasavvuf kurumu içerisinde değerlendirilmiş ve...

DÖNÜM DERGİSİNİN (MECMUASI) KÖYLÜYE VE KÖYLÜ EĞİTİMİNE BAKIŞI

Bu araştırmada, Türkiye’de ziraat alanında yayımlanmış ilk dergi olan Dönüm mecmuasının köylüye...

KUZEYDE BİR OSMANLI ŞEHRİ: İSMAİL GEÇİDİ (1739-1768)*

İsmail Geçidi ve çevresi II. Bâyezid döneminde Osmanlı idaresi altına girmiştir. 1540’lı...

ARŞİV BELGELERİNDEN OLUŞTURULMUŞ REİSÜLKÜTTABLAR LİSTESİ

Osmanlı merkez bürokrasisinin önemli bölümlerinden birinin başında bulunan reisülküttaplar ile...

KUZEYDE BİR OSMANLI ŞEHRİ: İSMAİL GEÇİDİ (1739-1768)*

İsmail Geçidi ve çevresi II. Bâyezid döneminde Osmanlı idaresi altına girmiştir. 1540’lı...

THE POETICS OF KAZAKH POET DÜKEN MESİMHANULI

With the cultural turn in Translation Studies, it has been accepted that translation is not just...

SERVET-İ FÜNÛN DEVRİNDE EDEBÎ TENKİDİN YÖNTEMİNE DAİR TARTIŞMALAR

“Tenkit”, “seçme”, “ayırma” anlamındaki Arapça “nakd” kökünden türer. Servet-i Fünûn devrinde...

MÜTERCİMİ BELİRSİZ BİR KASÎDE-İ BÜRDE TERCÜMESİ

Hz. Peygamber’in hayatının her safhası başta na’t olmak üzere siyer, mevlid, hilye, mirâciyye,...

XVI. YÜZYIL ŞAİRLERİNDEN HAMDÎ’NİN MANZUM PEND-NÂME’Sİ

Bu yazıda XVI. yüzyıl şairlerinden Hamdî’nin III. Murad’a ithafen kaleme aldığı manzum...

16. YÜZYILDA NİKSAR’DA TIMARLI SİPAHİLER

Osmanlı Devleti’nin askerî ve ekonomik gücünün temelini tımar sistemi, tımar sisteminin en...

OSMANLI’DA KİMSESİZ DEFİNLERİ: XVIII. YÜZYILDA ÜSKÜDAR ÖRNEĞİ

Bu makale, Osmanlı’da kimsesizlerin nasıl defnedildiklerine odaklanmaktadır. Dönem olarak XVIII....