ORHAN KEMAL’İN NÂZIM’I: EDEBİYATTA VE YAŞAMDA BİR YOL GÖSTERİCİ

Şiire olan tutkusuna rağmen Raşit Kemali Nâzım Hikmet’in sözünü dinler, onun yönlendirmelerini...

SA’DÎ’NİN ATASÖZÜ VE VECİZE DERLEMESİ: BERCESTE MISRALAR VE GÜZİDE BEYİTLER

Çalışmada Saʽdî’nin eserinin ilk kısmında yer alan Türkçe berceste mısralarda geçen atasözü ve...

KLÂSİK TÜRK EDEBİYATINDA AKREP VE ANLAM ÇERÇEVESİ

Klâsik Türk şiirinin doğru bir şekilde anlaşılması için deyimler, atasözleri, halk inanışları,...

BİR MÜRÂCA‘A KASİDE ÖRNEĞİ

Kaside, Safî mahlaslı bir şaire ait görünmektedir. Şairi hakkında kesin bilgiye ulaşamamakla...

OSMANLI ŞİİRİNDE YOL KESMEK DEYİMİ

Osmanlı şairlerinin sözcükleri ve sözleri hakikat ve mecaz manalarına işaret edecek şekilde...

II. Bâyezid'in Ölümü Meselesi

II. Bâyezid’in nasıl öldüğü suali, döneminde olduğu kadar günümüzde de hararetli bir tartışma...

TÜRK TİYATROSUNDA YAVUZ SULTAN SELİM

Bu çalışmada Yavuz Sultan Selim’e dair yazılmış ve kitap olarak basılmış olan ü. tiyatro eseri...

TÜRK ROMANINDA YAVUZ SULTAN SELİM

Yavuz Sultan Selim’in esin kaynağı olduğu edebi türlerden biri de tarihi romanlardır. Biz bu...

SULTAN-ŞAİR OLARAK YAVUZ SULTAN SELÎM

Çalışmada, Selîmî’nin çizmiş olduğu sultan-şair portresi Farsça Dîvân’ında yer alan gazellerden...

XV. YY. ŞAİRİ TÂLİ’Î’NİN MISIR KASİDESİ

Tâli’î (ö. 925/1519), klâsik Türk edebiyatının temel kaynakları olan tezkireler başta olmak üzere...

İBN KEMÂL’İN YAVUZ MERSİYESİ VE TAHİR OLGUN’UN ŞERHİ

Bu makalede mersiye hakkında bilgi verilmiş, İbn Kemâl’in mersiyesinin şekil ve muhteva...

YAVUZ SULTAN SELİM’İN ŞİİR ANLAYIŞI

İşte bu çalışmada Yavuz Sultan Selîm’in Divan’ından ve ona ait olduğu düşünülen Türkçe...

16. YY.IN İLK YARISINDAKİ DİVANLARDA YAVUZ SULTAN SELÎM’E SUNULMUŞ ŞİİRLER

Bu şiirlerdeki hükümdarla ilgili benzetmeler ayrı bir başlık altında değerlendirilerek Yavuz’un...

ŞERH-İ DÎVÂN-I SULTAN SELÎM-İ EVVEL

Bu eser, XIX. yüzyılda Manastırlı Dâniş Ahmed Efendi (ö. 1316/1898) tarafından Destâvîz-i Dâniş...

YAVUZ SULTAN SELÎM’İN TÜRKÇE ŞİİRLERİ

Bu çalışmada, birinci el kaynaklar olan şiir mecmuaları ve cönkler kullanılmış; şiirlerin...

YAVUZ SULTAN SELİM DÖNEMİ KÜLTÜR VE EDEBİYATI

Bu çalışmada önce Yavuz Selim dönemindeki kültür ve edebiyatın durumu hakkında bilgi verilmiş,...

MUKADDES EMANETLERİN İSTANBUL’A İNTİKALİ

Mukaddes emanetler Hz. Peygamber’e, diğer Peygamberlere, âl-i Resûl’e, Hulefai Raşidin’e,...