Dergiler
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > Dergiler | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 20 - Bahar 2009 / Yıl 10, Sayı 20

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 20TKİ Dergisi

VELİAHD MURAD-YENİ OSMANLILAR İLİŞKİSİNDE FİKİRTEPE V. MURAD KÖŞKÜ
THE FIKIRTEPE KIOSK OF MURAD V IN RELATIONS WITH MURAD THE VELIAHD AND THE YOUNG OTTOMANS
Yeni Osmanlılar’ın faaliyetleri, son dönem siyasi tarihimizin dönüm noktalarından birini teşkil eder.
MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎSİ’NDE MELÂMÎLİK, KALENDERÎLİK VE RİNDLİK İLE İLGİLİ ÇAĞRIŞIMLAR
ASSOCIATIONS RELEVANT TO MELAMISM, KALENDERISM, AND RINDISM IN MESNEVI OF MEVLÂNÂ
Türk kültürü incelemeleri dergisi
TECRİDE GİZLENEN ANLATICI VE DİVAN ŞİİRİ ANLATICI TİPOLOJİSİNDE YENİ TİPLER
NARRATOR HIDING TO INSULATION AND NEW TYPES IN NARRATOR TYPOLOGY OF THE OTTOMAN POETRY
Türk kültürü incelemeleri dergisi
DEDE KORKUT HİKÂYELERİNDEN YAPILMIŞ PİYESLER
DRAMAS DERIVED FROM THE STORIES DEDE QORQUD
Türk kültürü incelemeleri dergisi
PEYAMİ SAFA’NIN TÜRK DİLİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN MATMAZEL NORALİYA’NIN KOLTUĞU ROMANININ ANLATIMINA ETKİSİ
THE INFLUENCE OF PEYAMI SAFA’S VIEWS CONCERNING TURKISH LANGUAGE ON THE NARRATION OF THE NOVEL MATMAZEL NORALIYA’NIN KOLTUGU
Türk kültürü incelemeleri dergisi
ESKİ UYGURLARIN BUDİST KÜLTÜRÜ
Uygur, etnik bir Türk boyunun ismidir. Türk ya da Türkiye ismini duyduğumuzda çoğumuz Anadolu yarımadasında, başkenti Ankara olan modern Türkiye Cumhuriyeti’ni düşünürüz. Gerçekte bu ülkede (Anadolu’da) yaşayan insanların çoğu etnik bakımdan Türk’tür, fakat Türkler sadece beş yüz yıl kadar...
DİNİ, FELSEFİ VE EDEBİ ESERLERİN ÇEVRİM YAZILARINDA SIKÇA RASTLANAN HATA VE EKSİKLİKLERİN AHMED MİDHAT EFENDİ’NİN “BEN NEYİM” İSİMLİ ESERİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ
İncelememize temel teşkil edecek öncül çalışmalardaki eksiklik yüzünden konuyu ele alırken zorlandığımızı belirtmemiz gerekir. Çevrim yazılarda izlenen metot hakkındaki kısa açıklamalara çoğunlukla belli başlı ansiklopedilerde veya akademik kaygılarla yapılmış Arap harfli eserlerin çevrim...
MORA'NIN İSTİRDÂDINA DAİR BİR KAYNAK DEĞERLENDİRMESİ VE NÂDİR'İN VÂKI‘ÂT-I GAZAVÂT'I
AN EVALUATION OF A SOURCE ABOUT THE RECONQUEST OF MOREA AND NÂDIR’S VÂKI‘ÂT-I GAZAVÂT
Osmanlı, idaresine tam olarak II. Bayezid zamanında giren Mora Yarımadası’nı 1699 Karlofça antlaşmasıyla terk etmek zorunda kalmış, 1715 yılında ise yeniden kontrolüne almıştı.
OSMANLI MERKEZ BÜROKRASİSİNDE GENEL MAAŞ SİSTEMİNE GEÇİŞ ÇALIŞMALARI
THE TRANSITION TO THE GENERAL SALARY SYSTEM IN THE OTTOMAN CENTRAL BUREAUCRACY
Osmanlı İmparatorluğu uzun târihi boyunca merkez bürokrasinin üst ve alt katmanlarına farklı uygulamalarla gelir tahsîsinde bulundu.
MISIR VALİSİ MEHMED ALİ PAŞA'NIN BÂBIÂLÎ'YE KARŞI TUTUMU ve 1836'DA KENDİSİ İÇİN HAZIRLANAN SUİKAST PLANI
THE BEHAVIOR OF MEHMET ALI PASHA, THE GOVERNOR OF EGYPT, TOWARDS THE CAPITAL/BABIALI AND ASSASINATION PLAN FOR HIM
Mısır Meselesi, XIX. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nu parçalanmanın eşiğine getiren en önemli sorunlardan biriydi.