Dergiler
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > Dergiler | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 30 - Bahar 2014 / Yıl 15, Sayı 30

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 30TKİ Dergisi

SULTAN III. MEHMET’İN DOĞUM (YILDIZ) HARİTASI
THE HOROSCOPE OF SULTAN MEHMET III
Avrupa genelinde çok eski bir geleneğe sahip olan astrolojinin, 15. ve 16. yüzyılda değeri gün geçtikçe artmaktaydı.
İSTANBUL SARRAFLARI (1691-1835)
Istanbul’s Moneychangers
Osmanlı iktisadi sisteminin vazgeçilmez aktörlerinden olan sarraflar zümresi içinde İstanbul sarraflarının hususi bir yeri vardı. Faaliyetleri para ve finans sistemini doğrudan etkilediği için kontrol altında tutulmaları gerekiyordu.
III. SELİM DEVRİ’NDE MERKEZÎ YAPININ VE RUMELİ’NİN YENİDEN ORGANİZASYONUNA DAİR BİR LAYİHA
A MEMORANDUM ON RE-ORGANIZATION OF CENTRAL STRUCTURE AND RUMELIA DURING THE REIGN OF SELİM III
Sorun odaklı kaleme alındıkları ve kendi içerisinde belli çözümler sunduklarından dolayı dönemin zihniyetini ifşa eden metinler olarak karşımıza çıkan Layihalar, yazılma amaçları doğrultusunda belli sorunları ortaya koyup bunlara yönelik çözümler içerirler.
Siyaset, İdeolojii ve Müzecilik: II. MEŞRUTİYET’TE EVKAF-I İSLÂMİYYE MÜZESİ
Politics, Ideology and Museology: AWQAF-I ISLÂMÎ MUSEUM IN THE SECOND CONSTITUTIONAL ERA
Müzeciliğin kendi evriminden ziyade imparatorluğun iç siyasi tartışmalarının, II. Meşrutiyet döneminin politik, ideolojik ve hatta pedagojik tercihlerinin bir ürünü olarak doğmuştur.
YUNUS EMRE DÎVÂNI’NIN YENİ BİR NÜSHASI VE YUNUS’UN YAYIMLANMAMIŞ ŞİİRLERİ
A NEW COPY OF THE DIWAN OF YUNUS EMRE AND UNPUBLISHED POEMS OF YUNUS
Türk tasavvuf edebiyatının en önemli simalarından olan Yûnus Emre, duru Türkçesi, samimi üslûbu ve coşkun lirizmiyle her dönemde halkın gözdesi olmuş, onun şiirleri dilden dile okunarak bugüne ulaşmıştır.
FİRDEVSÎ-İ RÛMÎ’NİN SÜLEYMÂNNÂMESİ’NDE İKİLEMELER
HENDIADYSES IN SULEYMANNAME’S FIRDEVSI-I RUMİ
Bu makalede XV. yüzyıl sonu XVI. yüzyıl başlarında yaşamış olan Firdevsî (Firdevsî-i Rûmî, Firdevsî-i Tavîl)’nin kısaca hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilmiş ve Süleymanname'nin 81.cildinde ki ikilemeler incelenmiştir.
RUHSAL HASTALIKLARA DAİR BİR RİSÂLE: SEVDÂ-YI MERÂKİYYE
A Treatıse on Mental Dıseases: SEVDÂ-YI MERÂKİYYE
Osmanlı döneminde hastalıkların tedavi yöntemleri üzerine hekimler tarafından ço eser meydana getirilmiştir. Bu eserler, sahip oldukları özellikleri itibarıyla tıp, eczac bilimi gibi disiplinlerin ilgi alanına girmektedir.
GÖSTERGEBİLİM AÇISINDAN ESKİ UYGURCA KUANŞİ İM PUSAR
KUANŞI IM PUSAR IN OLD UIGHUR TURKISH ON THE POINT OF SEMIOLOGY
Göstergeler, basit mantıkla soyut veya somut şeylerin yerine geçebilen, onları işaret eden gösteren belirti ve tanımlık öğelerdir. Bu anlamda örneğin duman, ateşin; çatık kaşlar, kızgınlığın göstergesi sayılır.
BİR SERGÜZEŞTNAME YAZISININ SERGÜZEŞTNAMESİ
BİR SERGÜZEŞTNAME YAZISININ SERGÜZEŞTNAMESİ