Dergiler
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > Dergiler | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 40 / Yavuz Sultan Selim Özel Sayısı - Bahar 2019 / Yıl 20, Sayı 40

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 40 / Yavuz Sultan Selim Özel SayısıTKİ Dergisi

YAVUZ SULTAN SELİM’İN ŞEHZÂDELİK DÖNEMİ (1487-1512)
Principality Perıod Of Selim I (1487-1512)
Bu makalede Yavuz Sultan Selim’in şehzadelik dönemi (1487-1512) ele alınmıştır.
HİLAFETİN OSMANLIYA DEVRİ MESELESİ VE BUNA DAİR BİR LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ
THE ISSUE OF THE TRANSFER OF THE CALIPHATE TO THE OTTOMANS AND AN EVALUATION ON LİTERATURE ON THIS
Bu çalışma temelde iki b.lümden oluşur. Birinci b.lümde Mısır’daki son Abbasi Halifesi III. Mütevekkil’in hilafeti Yavuz Sultan Selim’e devrettiğine dair bugüne kadar tespit edilen kaynaklar ele alındı.
MUKADDES EMANETLERİN İSTANBUL’A İNTİKALİ
Relocation of The Holy Relics to Istanbul
Mukaddes emanetler Hz. Peygamber’e, diğer Peygamberlere, âl-i Resûl’e, Hulefai Raşidin’e, sahabe-i kirama ve İslâm dininin önde gelen şahsiyetlerine ait eşyalardır.
YAVUZ SULTAN SELİM DÖNEMİ KÜLTÜR VE EDEBİYATI
Culture and Literature In Selim I Period
Bu çalışmada önce Yavuz Selim dönemindeki kültür ve edebiyatın durumu hakkında bilgi verilmiş, daha sonra da bu dönemde yetişen 93 şair tanıtılmıştır. Bunlardan Yavuz Sultan Selim ile münasebeti olanlar belirtilmiştir.
YAVUZ SULTAN SELÎM’İN TÜRKÇE ŞİİRLERİ
Turkısh Poems Of Selım I
Bu çalışmada, birinci el kaynaklar olan şiir mecmuaları ve cönkler kullanılmış; şiirlerin kaynaklarını göstermeyen, özellikle yakın dönemlerde şair padişahlara münhasıran hazırlanan çalışmalardaki manzumeler metin neşrinde kullanılmamıştır.
ŞERH-İ DÎVÂN-I SULTAN SELÎM-İ EVVEL
Commentary of The Dıwan of Selım I
Bu eser, XIX. yüzyılda Manastırlı Dâniş Ahmed Efendi (ö. 1316/1898) tarafından Destâvîz-i Dâniş adıyla şerh edilmiştir. Çalışmada, Manastırlı Dâniş Ahmed Efendi’nin Destâvîz-i Dâniş adını verdiği Şerh-i Dîvân-ı Sultan Selîm-i Evvel tanıtılacaktır.
16. YY.IN İLK YARISINDAKİ DİVANLARDA YAVUZ SULTAN SELÎM’E SUNULMUŞ ŞİİRLER
The Poems Presented To Selım I ın The Dıvans of The Fırst Half of The Sıxteenth Century
Bu şiirlerdeki hükümdarla ilgili benzetmeler ayrı bir başlık altında değerlendirilerek Yavuz’un hükümdarlığının, şairliğinin ve diğer özelliklerinin şiire yansıması hakkında bir sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır.
YAVUZ SULTAN SELİM’İN ŞİİR ANLAYIŞI
Selim I’s Understandıng of Poetry
İşte bu çalışmada Yavuz Sultan Selîm’in Divan’ından ve ona ait olduğu düşünülen Türkçe şiirlerinden hareketle onun şiir (söz) ve şâir hakkındaki g.rüşleri aktarılmaya çalışılmıştır.
İBN KEMÂL’İN YAVUZ MERSİYESİ VE TAHİR OLGUN’UN ŞERHİ
İbn Kemal’s Selım I Elegy And Tahir Olgun’s Commentary
Bu makalede mersiye hakkında bilgi verilmiş, İbn Kemâl’in mersiyesinin şekil ve muhteva özellikleri üzerinde durulmuştur. Terci‘-bend nazım şekliyle yazılan mersiyede işlenen konular anlatılmıştır. Ardından Tahir Olgun’un şerh metodu incelenmiştir. Şârihin metni ele alış şekli, tercihleri, şaire...
XV. YY. ŞAİRİ TÂLİ’Î’NİN MISIR KASİDESİ
15th Century Poet Tali’i’s Egypt Qasıda
Tâli’î (ö. 925/1519), klâsik Türk edebiyatının temel kaynakları olan tezkireler başta olmak üzere dönemin diğer kaynaklarında da adı geçen önemli ve dîvân sahibi önemli bir şairdir.
SULTAN-ŞAİR OLARAK YAVUZ SULTAN SELÎM
Selim I As Sultan-Poet
Çalışmada, Selîmî’nin çizmiş olduğu sultan-şair portresi Farsça Dîvân’ında yer alan gazellerden hareketle incelenecektir.
TÜRK ROMANINDA YAVUZ SULTAN SELİM
Selım I in Turkısh Novel
Yavuz Sultan Selim’in esin kaynağı olduğu edebi türlerden biri de tarihi romanlardır. Biz bu çalışmamızda ilk roman örneklerinden bugüne Yavuz Sultan Selim’in tarihi romanlardaki varlığını tespit etmeye çalışacağız.
TÜRK TİYATROSUNDA YAVUZ SULTAN SELİM
Selim I in Turkısh Theatre
Bu çalışmada Yavuz Sultan Selim’e dair yazılmış ve kitap olarak basılmış olan ü. tiyatro eseri konu edilmiş, önce, en az iki eserde birden, sonra ayrı ayrı olarak her bir eserde, Yavuz Sultan Selim karakterinin öne çıkan özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır.
Perdedeki Sultan: YUSUF KENAN’IN YAVUZ SULTAN SELİM VE İTTİHAD-I İSLÂM SİYASETİ OYUNU
A Sultan on Theater Stage: Yusuf Kenan’s Play Selim I and Hıs Polıcy of Securıng Islamıc Union
Bu makalede söz konusu oyunun kurgusu, yaslandığı düşünce ve Sultan Selim karakteri üzerine edebi ölçütler dâhilinde analitik bir değerlendirme yapılmaya çalışılacaktır.
TARİH SİNEMA İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA TÜRK SİNEMASI’NDA TARİHİ FİLMLER: YAVUZ SULTAN SELİM FİLMLERİ
Historical Films in The Context of History and Cinema Relation: Selim I Films
Bu çalışmada Türk Sineması’nda Yavuz Sultan Selim’i konu olan bu iki film incelenmektedir. Filmlerde, Yavuz Sultan Selim’in nasıl ele alındığı, hangi özelliklerinin ortaya konduğu, filmlerin tür olarak yapıları ve içerikleri irdelenmiştir.