Dergiler
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > Dergiler | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 26 - Bahar 2012 / Yıl 13, Sayı 26

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 26TKİ Dergisi

16.-18. YÜZYILLAR ARASINDA ALMANYA’DA ALKOL SORUNU VE BUNUN TÜRK SAVAŞLARINA YANSIMASI
THE 16.-18. CENTURY ALCOHOL PROBLEM IN GERMANY AND ITS IMPACTS ON WARS AGAINST TURKS
Bu makalede öncelikle, 16.-18. yüzyıllar arasında Almanya’da Reformasyonun etkisi ve matbaacılığın hızla gelişmesi sonucunda alkol ile mücadeleye verilen önemin artışına değinilecektir.
Bir Osmanlı Veziriazamının Mal Varlığı: AMCAZÂDE HÜSEYİN PAŞA’NIN MUHALLEFATI
THE WEALTH OF A OTTOMAN GRAND VIZIER THE MUKHALLEFAT OF AMJAZADE HUSEYIN PASHA
Amcazade Hüseyin Paşa, 1697-1702 yılları arasında beş yıl sadrazamlık yapan bir devlet adamıdır.
OSMANLI DEVLETİ’NİN RUSYA’DA ELÇİLİK AÇMASI (1856) VE ELÇİ YUSUF RIZA BEY’İN FAALİYETLERİ
ESTABLISHING AN OTTOMAN EMBASSY OFFICE IN RUSSIA (1856) AND ACTIVITES OF AMBASSADOR YUSUF RIZA BEY
Bu makale ile, Osmanlı Devleti’nin Rusya’da daimi elçilik açması ele alınmış ve konu Osmanlı Arşiv belgelerine dayanılarak aydınlatılmaya çalışılmıştır.
NECÂTÎ BEG DİVANI’NDA BİR DÜZELTME VE TERCEMÂN ~ TERCÜMÂN ÜZERİNE
A CORRECTION IN DIVAN OF NECATI BEG [D. 1509] AND ABOUT TARCAMAN~TARCUMAN WORD
XV. yüzyıl Osmanlı şiirinin en önemli şairlerinden birisi olan Necâtî Beg [ö. 1509]’in, divanı Prof. Dr. Ali Nihad TARLAN [1898-1978] hoca tarafından yayımlanmıştır.
16. ASIRDA YAŞAMIŞ BİR ŞAİRİN SERGÜZEŞTİ: HİNDÎ MAHMÛD VE ESERLERİ
SERGUZEST WHICH BELONGS TO A POET LIVED IN THE 16TH CENTURY: HINDI MAHMUD AND HIS WORKS
Bugün yurt içi ve yurt dışındaki kütüphanelerde henüz adı ve eserleri bilinmeyen yüzlerle ifade edilebilecek sayıda şairin bulunduğu bir gerçektir.
YURT DIŞI EĞİTİM VE TÜRK ROMANINA AKSİ
THE OVERSEAS EDUCATION AND IT’S REFLECTION TO THE TURKISH NOVEL
Tahsil için yurt dışına öğrenci gönderilmesi 19. yüzyılın başlarından itibaren bir batılılaşma projesi olarak ele alınmış; çeşitli devlet kurumları lisans, ihtisas ve staj için her yıl sınavla yurt dışına öğrenci göndermişlerdir.
AHMET HAŞİM’İN ESTETİK ANLAYIŞINI BESLEYEN BİR KAYNAK OLARAK HAİKU
HAIKU THE ORIGIN OF SUPPORTIVE IN AHMET HAŞİM’S AESTHETICS OPINION
Bu incelemede Ahmet Haşim’in (1887 – 1933) kısa şiirleri, Japon estetiği, özellikle bir Japon şairi Masaoka Shiki’nin (1867 – 1902) oluşturduğu haiku sanatına göre incelenmiştir.
BOZGUN YILLARINDA (1683-1699) RUMELİ’DE EŞKIYALIK FAALİYETLERİ
ACTIVITIES OF BANDITRY IN RUMELIA AFTER THE SETBACK OF THE SECOND SIEGE OF VIENNA
Eşkıyalık, hemen her toplumda çeşitli sebeplerle ortaya çıkan sosyal bir olgudur. Özellikle devletlerin içinde bulunduğu savaş dönemlerinde çok daha tehlikeli boyutlara ulaşmıştır.