Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

AHMED HAMDÎ’NİN “BELÂGAT-I LİSÂN-I OSMÂNΔSİ
AHMED HAMDI’S BOOK BELÂGAT-I LİSÂN-I OSMÂNÎ (THE BELÂGAT OF OTTOMAN LANGUAGE)


Bu çalışma çerçevesinde amacımız, Türk edebiyatında belâgata dâir kısa malûmattan sonra Ahmed Hamdî Efendi ve “Belâgat-ı Lisân-ı úOsmânî” adlı eseri hakkında bilgiler sunmaktır.

Bu çalışma çerçevesinde amacımız, Türk edebiyatında belâgata dâir kısa
malûmattan sonra Ahmed Hamdî Efendi ve “Belâgat-ı Lisân-ı úOsmânî”
adlı eseri hakkında bilgiler sunmaktır. Batılı usullerde yeni okulların açılmasıyla
yeterince Arapça bilmeyen öğrencilere Türkçe belâgat kitabı yazılması
ihtiyacı hâsıl olur. Yaygın ve yanlış kanaat, bu dönemde yazılmış ilk
Türkçe örnekli klâsik belâgat kitabının Ahmed Cevdet Paşa’nın Belâgat-ı
Osmâniyye’si olduğudur. Bu eser 1881-82 tarihlidir. Ahmed Hamdî’nin
Belâgat-ı Lisân-ı Osmânî’si ise 1876 tarihlidir. Bölümlerini incelediğimizde
görülür ki eser klâsik belâgat geleneğine dâhildir. Bu eser hem Türkçe
örnekler vermesi hem de Tanzimat’tan sonra yazılmış ilk ve tam belâgat
kitabı olması bakımından dikkat çekicidir.


Etiketler »  

Abstract
This paper aims at giving information about belâgat in Turkish Literature andAhmed Hamdi’s book called ‘Belâgat-ı Lisân-ı ‘Osmânî’. When new schools areopened in western system there was need of writing Turkish belâgat books for studentswho don’t know Arabic. It is a common but wrong information that the first classicalbelâgat book which had Turkish examples is Ahmed Cevdet Paşa’s Belâgat-ıOsmâniyye. İt is dated back to 188-82. However Ahmed Hamdî’s book dates 1876and it was written in the classical belâgat tradition. This book has importance becauseof giving Turkish examples and it is the first and complete belâgat book written after theTanzimat.

Keywords »