Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

Yabancı Dil Öğretimi mi Yoksa Yabancı Dilde Öğretim mi?
FOREIGN LANGUAGE EDUCATION OR EDUCATION IN A FOREIGN LANGUAGE?


Küreselleşmeyle birlikte önemi sürekli artan İngilizce tüm dünyada olduğu gibi Türki-ye'de de okullarda öğretilen tek yabancı dil hâline gelmekle kalmamış, bu dil kısmen ana okullarından üniversiteye kadar bir çok öğretim kurumunda öğretim dili hâline de gelmiştir.

ÖZET

Küreselleşmeyle birlikte önemi sürekli artan İngilizce tüm dünyada olduğu gibi Türki-ye'de de okullarda öğretilen tek yabancı dil hâline gelmekle kalmamış, bu dil kısmen ana okullarından üniversiteye kadar bir çok öğretim kurumunda öğretim dili hâline de gelmiştir. Bu çalışmada, Türkiye'de bir model olarak seçilen yabancı dilde öğretim konusun-daki dil eğitimcilerinin bakış açıları, Türkiye'nin de üye olmak için son zamanlarda yoğun çabalar gösterdiği Avrupa Birliği ülkelerindeki yabancı dil öğretimi ve çok dillilik konularındaki uygulamalar ele alınacak ve birçok alanda yeniliklere ihtiyacı olan Türki-ye'nin yabancı dilde öğretim uygulaması modelinden (Türk Modeli) kaynaklanan kar-maşık durumdan yani, toplumun “İngilizce” ve ağırlıklı olarak Türkçe eğitilmiş olanlar olmak üzere ikiye ayrılmış olması, farklı düşünce yapıları nedeniyle tartışma ortamını ve kendi memleketleri için uygun ortak bir yaklaşımın oluşturulamaması karmaşıklığından ancak kendi çözüm yollarını bulabilmek için millî bir çaba sarf etmek yoluyla çıkabileceği görüşü savunulmaktadır. Çünkü düşünsel alanda dışarıdan alınan hazır ürünlerin çok kötü sonuçları olduğu bilinmektedir. Devletlerin dili ve anadiller, insanların dili olarak birçok alandaki üretkenliğin temelini oluşturmaktadır ve bilimde de fonksiyonunu yitirmemelidir. Eğer ülkedeki bilim İngilizce üzerinden yürütülürse Türkiye'de kaliteli bilimsel çalışmalar nasıl oluşabilir ? İşte bu noktada Türkiye'de var olan yabancı dil uygulamalarının olumsuzluğu bir kat daha artmaktadır. Çünkü bu sistem toplum ilişkilerini, tartışma yeti ve olanaklarını temelden etkilemektedir. Öğretimin elit tabakada İngiliz dilinde, geri kalan kısmında ise Türk dilinde yapılıyor olması bilimde kendini göstermekte ve millî diyalogu engellemektedir.


Etiketler »  

Abstract
English has become the most important language of the world as a result of the globalization process. In Turkey English is not only the only foreign language taught at schools, but also it is the common language of education at all institutions of education from kindergartens to universities. This study aims to focus on the opinions of foreign language education scholars on ‘education in a foreign language'. It also deals with foreign language education and applications of multilingualism in the member countries of the European Union which Turkey wants to join in the near future. Turkey needs some revolutionary changes in the field of foreign language education. Due to the complicated structure of the Turkish Model of Foreign Language Education, the society is divided into two: those who have been educated in English and those who have been educated in Turkish. People belonging to different groups do not create an appropriate environment for discussion, and so do not try to find solutions to their specific problems. This study argues that some national solutions to these problems should be found. The ready-made products, which are imported from abroad, lead to disasters in social sciences. The mother tongue is the basis for a human being's productivity and it shouldn't loose its importance in science. If scientific studies are carried out in English, then how will qualified scientific works be published in Turkish? At this point, the negative influence of foreign language education methods in Turkey are quite visible. These methods affect social relations, the capability and possibility of arguing on a topic. The analysis of scientific works clearly shows the fact that the elite are provided with an education in English, whereas the lower classes are offered an education in Turkish. This fact cannot be overlooked, because it is the main factor which hinders the national communication among people. Keywords: Foreign language education, education in foreign language, scientific language.