Issues
The Journal of Turkish Cultural Studies > Issues | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 2 - 2000 / Yıl 1, Sayı 2

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 2TKİ Dergisi

Arap-Byzantin skirmish in Anatolia and ‘summer raids
Anadolu'da Arap-Bizans Mücadelesi ve
Anadolu'daki İslâm-Bizans mücadelesinin önemli bir vechesini oluşturan bu akınlar, Anadolu coğrafyasında daha sonra ortaya çıkacak olan gazâ ve gâzi'yi yücelten anlayışın doğuşuna kaynaklık etti.
Struggles Within the Aristocracy During the First Crusade
Birinci Haçlı Seferi'ne Katılan Asiller Arasında Cereyan Eden Mücadeleler
Bu makalede, 1096 yılında başlayan I. Haçlı seferi sırasında ve 1144'de Urfa'nın fethine kadar geçen süreçte, Haçlı dük ve kontları arasında zamanla düşmanlığa varan çatışmalar ve sonuçlarına temas edilmektedir.
The Important Developments Within the Cultural and Scientific Lifc of the Ottoman
Osmanlı İlim ve Kültür Hayatındaki Önemli Gelişmeler (1421-1512)
II. Murad döneminde kültürel faaliyetlerin her alanda yoğunlaşması kendisinden sonraki devirler için de bir temel teşkil etmiştir.
The Regulations, dated in 1211/1796-97, within the Ottoman Central Bureaucracy
Osmanlı Merkez Bürokrasisinde H.1211/1796-97 Tarihli Düzenlemeler
Bu çalışma, Divan kalemleri olan Beylikçi, Rüus, Tahvil ve Amedi kalemleri ile Mektubi Kalemi'nin katip sayıları ve yürüttükleri muamelatla ilgili bir dizi düzenlemeyi incelemektedir.
Records and Documents about Mahmud Râif Efendi and his Family
Mahmud Râif Efendi ve Ailesine Dair Kayıtlar, Vesikalar
Bu arşiv kayıtlarıyla Mahmud Râif'in tasarruf ettiği zeamet ve timârlar ile oğullarının görevleri, gelirleri, ve ölüm tarihleri ortaya çıkarılmıştır.
The Sancak of Bayezid in the mid-nineteenth century according to the account of Seyahatnâme-i Hudud by Mehmed Hurshid
Mehmed Hurşid Paşa’nın Seyahatnâme-i Hudud Adlı Eserine Göre XIX. Yüzyıl Ortalarında Bâyezid Sancağı
Mehmed Hurşid yerinde yaptığı incelemeleri Seyahatnâme-i Hudud adı altında bir kitapta topladı. Söz konusu kitapta Basra’dan Bayezid’e kadar olan yerlerin tanımı, demografik yapısı ve konar göçer aşiretlerin dolaştıkları yerler anlatılmıştır. Bu makalede söz konusu esere istinaden XIX. yüzyılın...
Immigration From Crete to Asia Minor (1821-1924)
Girit Göçmenleri (1821-1924)
Büyük devletlerin de müdahaleleriyle muhtariyet kazanan Girit’ten Rumların saldırısı sonucu Türkler genellikle Anadolu’ya göç etmek zorunda kaldılar. Bu göç hareketi 1924 yılına kadar devam etti. Girit Türkleri Anadolu’da çeşitli şehirlere iskân edildiler.
Women phenomena in the Congress of Muslims in Russia
Rusya Müslümanlarının Kongrelerinde Kadın Sorunu (1905-1917)
Rusya Müslümanlarının Kongrelerinde Kadın Sorunu (1905-1917)
Critical therminology of Classical Turkish Poetry
Klâsik Türk Şiiri Tenkid Terminolojisi ve
Tezkire ve dîvanlarda yer alan bu kelimelerle değerlendirilen klâsik şiirin modern mânâda bir tenkid terminolojisi birikimine ihtiyacı vardır. Tezkire yazarlarının ve şâirlerinin kullandığı değerlendirme kelimeleri, terminolojik anlam zenginliği ile işlenip kullanılmalıdır.
"Anâsır-ı Erba‘â" Mathnawi of Boyacıoğlu
BOYACIOĞLU’NUN “ANÂSIR-I ERBA'A” ADLI MESNEVÎSİ
Eserde anâsır-ı erbaânın özellikleri ve bu özelliklerin insan yapısındaki mukabilleri anlatılmaktadır. Ahlâkî, didaktik bir eserdir.
Fuzuli’s "Hevâdan Gayri"
Fuzûlî'nin
Klâsik Türk şiirinde, kelimelerin oluşturduğu hayal dünyasına girmek, kelimenin arka planındaki çağrışım genişliği ve kültürün kelimede ortaya çıkan boyutunu ele almakla mümkündür.
Compherending Chingiz Aitmatov in Turkey
Türkiye'de Cengiz Aytmatov'u Anlamak
Kendi halkının hayatını anlatması, mensubu olduğu milletin kültür değerlerine eserlerinde yer vermesi onun doğal hakkıdır ve bunu da yapmak zorundadır. Buradan hareket ederek millî olanı evrensele çıkarmak ise büyük yazarların yapabileceği bir iştir. Cengiz Aytmatov Kassandra Damgası ile bunu...
The Bibliography of the Journey Books in Turkish Literature
Türk Edebiyatında Gezi Kitapları Bibliyografyası
Bu bibliyografya, Türk edebiyatının başlangıcından bugüne bütün gezi kitapları bir araya getirilmeye çalışılmıştır.