Issues
The Journal of Turkish Cultural Studies > Issues | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 5 - Güz 2001 / Yıl 2, Sayı 5

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 5TKİ Dergisi

THE ESTABLISHED OF THE ANATOLIAN ARMY WITHIN THE LIMITS OF THE MILITARY ARRANGEMENT OF 1843
1843 ASKERÎ DÜZENLEMESİ ÇERÇEVESİNDE ANADOLU ORDUSUNUN KURULUŞU
1843 yılında Osmanlı ordusunda yeni bir düzenleme yapılarak Osmanlı toprakları beş ordu bölgesine ayrılmıştı. Bunlardan birisi de Sivas, Diyarbekir, Maden-i Hümâyûn, Musul, Erzurum, Van, Kars, Gümüşhane eyaletlerini içine alan Anadolu Ordusu idi. Merkezi önce Sivas, sonra Harput oldu. Ordunun...
Citizenship Education in Nation Schools: Curriculum and Text Books
MİLLET MEKTEBLERİNDE YURTTAŞLIK EĞİTİMİ: ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS KİTAPLARI
Osmanlı Devletinin son yüz yılı, devlet adamları ve aydınların, XVII. yüzyılın sonlarında başlayan Batı karşısındaki gerilemeyi durdurmak için çözüm arayışlarına sahne olmuştur. Bu arayışların sonunda, belirlenen gerileme nedenlerinden biri, mevcut eğitim sisteminin çağdaş ihtiyaçlara cevap...
HASHIM BABA AND HIS DEVRIYYE'S
HÂŞİM  BABA  VE  DEVRİYYELERİ
l7l8 yılında Üsküdar’da dünyaya gelmiş,daha çok Hâşim Baba veya Mustafa Hâşim adlarıyla tanınmıştır.Babasının yanında tarîkat âdâb ve erkânını öğrenerek büyümüş,babasının ölümünden sonra,bazılarına göre Celvetiyye’nin kollarından biri  kabul edilen Hâşimiyye’yi  kurmuştur.
AN IMPORTANT SURVEY PUBLISHED IN SERVET-İ FÜNUN REVIEW: TAHKİKAT-I EDEBİYE SÜTUNLARI
Servet-i Fünûn Dergisinde Yayımlanmış Önemli Bir Anket: TAHKİKAT-I EDEBİYE SÜTUNLARI II
Dönemin on yedi önemli yazarının (Abdülhak Hâmid, Cenab Şehabeddin, Süleyman Nazif, Sami Paşazâde Sezai, Fâik Ali, Hüseyin Câhid, Mehmed Âkif, Ahmed Reşid, Kemal Paşazâde Said, Said Paşa,Hüseyin Suad, Halide Edib, Yusuf Akçura, Ali Ekrem, Ali Kâmi, Ahmed Hikmet, Rıza Tevfik) cevap gönderdiği bu...
A SECOND MANUSCRIPTS OF CELILI'S MEHEKK-NAME
CELÎLÎ’NİN MEHEKK-NAME’SİNİN İKİNCİ NÜSHASI ÜZERİNE
Hâmidî-zâde Celîlî”nin “Mehekk-nâme” adlı eserinden söz eden bazı araştırmacılar, Paris külliyatı içerisinde bilinen tek nüshasından bahsetmişlerdir. Ancak, daha sonra eserin İstanbul Süleymâniye Kütüphanesi’nde ikinci bir nüshası tespit edilmiştir. Bu makalede bugüne kadar tek nüshası bilinen bu...
FROM RUMELI A FOLLOWER OF AHMED-I YASAWÎ USKUPLU ATÂ AND HIS TUHFETU’L-UŞŞÂK MATNAWÎ
AHMET YESEVÎ'NİN RUMELİLİ BİR TAKİPÇİSİ: ÜSKÜPLÜ ATÂ ve TUHFETÜ'L-UŞŞÂK MESNEVİSİ
Büyük mutasavvıf Hoca Ahmed-i Yesevî "Hikmet" adlı şiirleriyle kültür tarihimizde yeni ufuklar açtı. Bu etki Hakim Ata, Uzun Hasan Ata, Seyyid Ata, Sadr Ata, Bedr Ata, Mansur Ata, Said Ata, Süleyman Ata, Zengî Ata ve Üsküplü Atâ gibi dervişlerde açıkça görülür. Ahmed-i Yesevî'nin takipçisi...
Evidence for Viniculture from the Ottoman Tax Registers: 15th to 17th century
OSMANLI VERGİ DEFTERLERİNDEN ŞARAPCILIK İLE İLGİLİ BULGULAR (15-17. YY.)
This paper presents qualitative and quantitative data from Ottoman registers on viniculture and wine production in Greek regions from the fifteenth to the seventeenth centuries. Several methodogical tools that will enable researchers to use this quantitative data more productively are also...
OTTOMAN IMPERIAL EDICTS AS REFLECTED IN SHARIA COURTS OF TOKAT
TOKAT ŞER‘İYYE SİCİLLERİNE GÖRE BEYLERBEYİ BUYURULDULARI
Böyle bir çalışma, taşra idaresinde beylerbeyilik müessesesini ve beylerbeyilerin görevleri hakkında bilinenleri teyid yanında ilave bilgilerle daha iyi anlamaya katkı yapacaktır.
DEFENCIVE PRECAUTIONS IN TRIPOLI AT THE END OF THE XIXTH CENTURY: THE PROJECT OF GOLTZ PASHA
XX. YÜZYIL SONLARINDA TRABLUSGARB'DA SAVUNMA TEDBİRLERİ VE GOLTZ PAŞANIN LÂYİHASI
Osmanlı Devletinin artık kara bağlantısının bulunmadığı ve 1885'lerden itibaren de İtalyan faaliyetlerinin arttığı bir ortamda II. Abdülhamid Trablusgarb yerli halkını teşkilatlandırarak tedbirler alma yoluna gitmişti. İşte bunlardan biri de, bu tarihlerde Osmanlı Devletinde “Mekâtib-iAskeriyye...
THE TURKISH TRANSLATION AND ANNOTATIONS OF SA‘DI-I ŞIRAZI'S 'BOSTAN'
SA‘DÎ-İ ŞÎRÂZÎ'NİN BOSTAN İSİMLİ ESERİNİN TÜRKÇE TERCÜME VE ŞERHLERİ
XX. yüzyılın başlarına kadar özellikle Gülistân bir kısım İslâm ülkelerinin medreselerinde Fars dili ve edebiyatı öğrenimi için bir ders kitabı olarak da kullanıldı. Bu eserler aynı zamanda Osmanlı Devleti'nde de aynı maksatla kullanılmış, bu durum XX. asrın başlarına kadar devam etmiştir.