Issues
The Journal of Turkish Cultural Studies > Issues | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 8 - Bahar 2003 / Yıl 4, Sayı 8

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 8TKİ Dergisi

HEMP PRODUCTION AND ITS PLACES OF USAGE IN BLACK SEA REGION IN THE SIXTEENTH CENTURY
Karadeniz Bölgesinde Kendir-Keten Üretimi Ve Kullanım Alanları (Xv. Yüzyıl Sonu Xvıı. Yüzyıl İlk Yarısı)
Alımlarda kalite esasına dikkat edilmekte olup, çalışanlarında aranan özellikler ve yaptıkları işle ilgili hukukî statüleri açık hükümlere bağlanmıştır. Ayrıca kayıtlarda her bölgenin ortalama yıllık üretim miktarı ile birim fiyatları düzenli olarak tutulmuştur.
"Gerçi Rum İsek De Rumca Bilmez Türkçe Söyleriz" The Adventure Of An Identıty In The Trıptych: Vatan, Religion and Language
XVIII. yüzyılın başından Lozan Antlaşmasına kadar geçen 200 yıllık süre içinde kullanılmış olan Karamanlı yayınları tahlil edilerek bu topluluğun kültürel ve ideolojik yapısı meydana çıkarılmış-tır. Nihayet, basılı kaynaklar ve arşiv malzemeleri vasıtasıyla Türkçe konuşan Ana-dolu Rumlarının...
THE BOYCOTT AGAINST THE GREEK GOODS IN THE OTTOMAN EMPIRE
Osmanlı Devleti'nde Yunan Mallarına Karşı Uygulanan Ticarî Boykot (1910)
Girit Milli Meclisi'nin Yunan Kralı adına yemin edilmek suretiyle açıl-ması (Nisan 1910), Osmanlı vilâyetlerinde protesto ve akabinde Yunan mallarına karşı boykot uygulanmasına sebep oldu. Bu makalenin giriş kıs-mında Girit meselesinin başlangıcından itibaren 1910 yılına kadar gelişim süreci...
THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF TEA PRODUCTION IN TURKEY
Türkiye'de Çaycılığın Tarihî Gelişimi
Çay yetiştirme işine XX. yüzyılda daha bilinçli ve sistemli yaklaşılmıştır. Bu dönemde teorik açıdan Ali Rıza Bey, uygulama açısından da Zihni Derin en gayretli iki kişi olarak ön plâna çıkmıştır.
ALÎ B. HÜSEYİN HÜSÂMEDDÎN AMASÎ'NIN RISÂLETUN MINE'L-‘ARÛZ VE ISTILÂHI'Ş-ŞI‘R'I
Edebî Terimler ve Aruzla İlgili Bir Eser: Alî B. Hüseyin Hüsâmeddîn Amasî'nin Risâletün Mine'l-‘Arûz Ve Istılâhı'ş-Şi ‘R'i
Bu eser Alî b. Hüse-yin Hüsâmeddîn Amasî'nin Risâletün mine'l-‘Arûz ve Istılâhı'ş-Şi‘r'idir. Bu çalışmada Amasî'nin eseri, içeriği ve dili bakımından kısaca tanıtıldık-tan sonra, kendi türü içindeki diğer eserlerle mukayese edilmiş ve eserin günümüz harflerine çevirimi yapılmıştır.
TWO GHAZELS OF NEV’Î CONCERNING SPRING AND WINTER
Nev‘î'nin Bahar ve Kış ile İlgili İki Gazeli
Nev’î, Dîvan edebiyatımızın İran edebiyatının tesirinden kurtulup zirveye ulaştığı ve Fuzûlî, Bâki gibi kendi klâsiklerini yetiştirdiği XVI. yüzyılda yaşamış şairlerimizden biridir. Kaynaklarda iyi bir şair olduğu belirtilmekle beraber adı zirve şairler arasında anılmamaktadır.
GYPSIES IN THE EYES OF OUR WRITERS
Yazarlarımızın Gözüyle Çingeneler
Günlük hayatta çingenelerden uzak dururuz. Onları potansiyel suçlu gibi algılar, yanımıza yaklaştıklarında tedirgin oluruz. Ve bu davranışlarımızla bilinçli bir şekilde olmasa da onları toplumdan dışladığımızı fark etmeyiz. Hatta toplumumuzda çingene kelimesinin pejoratif anlamda, çingenelere has...
CRITICIMS AGAINST AHMET HAŞIM AND THE WRITERS OF DERGÂH JOURNAL AFTER THE PUBLISHING OF HIS POEM CALLED «BIR GÜNÜN SONUNDA ARZU» [LONGING AT THE END OF A DAY]
Bir Günün Sonunda Arzu” Şiirinin Ardından Ahmet Haşim ve Dergâh Mecmuası Yazarlarına Yöneltilen Tenkit ve Tehziller
Ahmet Haşim'in “Bir Günün Sonunda Arzu” adlı şiiri yayımlandığı zaman, şiir bir çok tenkit alır. Tenkidin nedeni, şiirin açık ve anlaşılır olmadığı meselesi idi. Savaş, açlık ve yoksulluk dönemin en önemli prob-lemleri olmasına rağmen, Haşim şiirinde bu tür sosyal problemlere yer vermedi.
DISCUSSION ON NAMING OF SEMANTIC RESTRICTION AND ITS EXAMPLES FROM OLD TURKISH TO OLD ANATOLIAN TURKISH
Anlam Daralması Adlandırılmasının Tartışılması Ve Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesi Sonuna Kadar Örnekleri
Anlam daralması, temel anlam değişmesi türlerinden biridir. Bunun yanında, yine bu terimle yakından ilgili olan özelleşme türü de bulunmaktadır. Her iki tür de anlam değişmesi türlerinden olan anlam genişlemesi ve genelleşme ile zıt anlamda bir uyum içinde olmalıdır.
FOREIGN LANGUAGE EDUCATION OR EDUCATION IN A FOREIGN LANGUAGE?
Yabancı Dil Öğretimi mi Yoksa Yabancı Dilde Öğretim mi?
Küreselleşmeyle birlikte önemi sürekli artan İngilizce tüm dünyada olduğu gibi Türki-ye'de de okullarda öğretilen tek yabancı dil hâline gelmekle kalmamış, bu dil kısmen ana okullarından üniversiteye kadar bir çok öğretim kurumunda öğretim dili hâline de gelmiştir.
MURAT AĞARI, İslâm Coğrafyacılığı ve Müslüman Coğrafyacılar -Doğuşu, Gelişimi ve Temsilcileri-
MURAT AĞARI, İslâm Coğrafyacılığı ve Müslüman Coğrafyacılar -Doğuşu, Gelişimi ve Temsilcileri-, Kitabevi, İstanbul 2002, 429 Sayfa
MEHMET KAHRAMAN, Leylâ ve Mecnûn Romanı
MEHMET KAHRAMAN, Leylâ ve Mecnûn Romanı, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları/2521, Yayımlar Dairesi Başkanlığı Kültür Eserleri Di-zisi/282, Ankara 2000, XIV+330 s.