Issues
The Journal of Turkish Cultural Studies > Issues | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 9 - Güz 2003 / Yıl 4, Sayı 9

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 9TKİ Dergisi

NOTES ON THE KADI'S RECORDS IN THE CRIMEAN KHANATE
KIRIM HANLIĞI KADI SİCİLLERİ HAKKINDA NOTLAR
Kırım Hanlığı kadı sicillerinden bugüne intikal eden 120 kadar defter bugün St. Petersburg'dadır. Ayrıca bu defterlerden 61'inin mikrofilm-leri/fotoğrafları Kırım-Simferopol'deki İsmail Gaspıralı Kütüphanesindedir.
THE GOVERNORSHIP OF CEVDET PAHSA IN SYRIA (FEBRUARY-NOVEMBER 1878)
AHMET CEVDET PAŞANIN SURİYE VALİLİĞİ (Şubat-Kasım 1878)
Cevdet Paşa Doksanüç harbi akabinde çok kritik bir dönemde Suriye va-liliğine tayin edildi ve Kasım 1878'e kadar bu görevde kaldı.
HACI DAVID SHIP COMPANY AND AMERICAN BOYCOTT
HACI DAVİD VAPUR KUMPANYASI VE AMERİKAN BOYKOTU
İzmir XIX. yüzyılda Batı Anadolu ve Osmanlı Devletinin en önemli liman kentlerinden birisiydi.
CRITISM ON POET AND POETRY IN MECALISU’N-NEFAIS
MECÂLİSÜ'N-NEFÂİS'TE ŞİİR VE ŞAİR ELEŞTİRİSİ
Ali Şîr Nevâî, Türk kültür ve edebiyatında birçok açıdan ilklere imza atmış ve çığır açmış büyük bir şairdir.
MECIDIYE SHIP COMPANY FOUND IN EGYPT AND ITS FUNCTIONS
MISIR'DA KURULAN MECİDİYE VAPUR KUMPANYASI VE FAALİYETLERİ
XIX. yüzyılın ortalarına doğru Osmanlı denizlerinde bazı yerli ve yabancı vapur kumpanyaları sefer yapmaya başladı.
WRITTEN WILLS IN TURKISH LITERATURE AND A WRITTEN WILL CONCERNING TWO POETS: TIFLÎ AND TARZÎ
TÜRK EDEBİYATINDA VASİYETNÂMELER VE İKİ ŞAİR (TIFLÎ/TARZÎ) ARASINDA KALAN BİR VASİYETNÂME
Bu çalışmada “vasiyet-nâme”nin geniş bir tanımı yapılmış ve bazı ahlâkî eserlerle mukayese edilmiştir.
DU‘Ā’Ü'S-SEYFÍ WRITTEN IN MEMLUK KIPCHAK DIALECT
MEMLÛK KIPÇAKÇASIYLA YAZILMIŞ DU‘A’Ü'S-SEYFI
Memlûk Kıpçakçasıyla yazılmış bilinen eserlere muhtemelen Ebû Abdul-lah Muhammed Dimyatî tarafından yazılmış “Du‘a’ü's-seyfî” risalesini de eklemeliyiz.
COMMON SONGS OF THE TURKIC WORLD-2
Türk Dünyasının Ortak Türküleri-2 NEYLERSİN
Türklük âlemi, çok geniş bir coğrafyaya yayılmasına ve bir çok irili ufaklı gruplara bölünmesine mukabil, dil ve soy birliğinin dışında kültür unsurları bakımından da birlik sergiler.
WHY IS ASPECT NOT INCLUDED IN TURKISH TEXTBOOKS?
TÜRK DERS KİTAPLARINDA GÖRÜNÜŞ NİÇİN YOK?
Zaman, görünüş ve kip işlevlerinin anlatımı Türkçede genelde yükleme eklenen eklerle gösterilir.
Hanife Dilek Batislam, Hasbıhâl-i Sâfî
Hanife Dilek Batislam, Hasbıhâl-i Sâfî, İnceleme-Metin-Tıpkıbasım, Kitabevi, İstanbul 2003, 197 s.+24 vr. Tıpkıbasım.
AN UNKNOWN LITERARY WORK OF MAMLUKIAN PERIOD: DİVAN-I RÛHÎ
Memlükler Döneminde Yazılmış Bilinmeyen Bir Eser: DÎVÂN-I RÛHÎ
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi