Issues
The Journal of Turkish Cultural Studies > Issues | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 12 - Bahar 2005 / Yıl 6, Sayı 12

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 12TKİ Dergisi

A STUDY ON THE TURKISH URBAN MODEL/S IN CENTRAL ASIA (FROMVIIITH TOXIIITH CENTURY)
ORTA ASYA TÜRK KENT MODEL/LER/İ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (VIII. YÜZYILDAN XIII. YÜZYILA KADAR)
Bu araştırma, VIII.-XIII. yüzyıllarda Orta Asya Türk egemenlik coğ-rafyasında organize edilmiş yerleşme sisteminin mekânsal yansımaları olarak örgütlenen Orta Asya Türk kent model(ler)ini belirlemeyi amaçla-maktadır.
AUSTRIAN ORIENTAL TRADE IN THE XVI-XVIITH CENTURIES
XVI-XVII. YÜZYILLARDA AVUSTURYA'NIN DOĞU TİCARETİ
Osmanlı Devleti ve Habsburg idaresindeki Avusturya arasında doğrudan yapılan ticaret faaliyetleri, iki devlet arasında sık sık meydana gelen savaşlar nedeniyle XVI. yüzyıl boyunca fazla gelişmemiştir
THE FIRST RUSSIAN ATTEMPT IN THE EGYPTIAN QUESTION: MURAVYEV AND HIS REPORT
Mısır Meselesinde İlk Rus Hamlesi: MURAVYEV VE RAPORU
Osmanlı Devleti valilerinden olan Mehmed Ali Paşanın 1831'deki isyanının nedenleri, safhaları ve sonuçları pek çok eserde yer almaktadır.
ACTIVITIES AGAINST THE OTTOMAN CALIPHATE AMONG THE ARABS (1877-1909)
OSMANLI DEVLETİNİN SON DÖNEMİNDE ARAPLAR ARASINDA HİLÂFET KARŞITI FAALİYETLER (1877-1909)
Hilâfetin İslâm dünyasında önemli bir siyasî birlik ve güç merkezi olarak tebarüz ettiği 19. yüzyılın ikinci yarısında bu kurumun Müslümanlar arasındaki nüfuzunu kırmaya yönelik Avrupa teşebbüslerinin faaliyet alanlarından birisi de 'hilâfetin Araplara intikali' projeleridir
UNDERSTANDING OF RUHİ'S POETRY
RÛHÎ'NİN ŞİİR ANLAYIŞI
Divan şiiri diye de adlandırılan klâsik Türk şiirinin şiir, şair ve edebiyat anlayışını, bir başka ifadeyle poetikasını yansıtan derli toplu müstakil bir eser, ne divan şiirinin yaşadığı dönemde, ne de daha sonraları yazılmıştır.
ON ŞEYH GÂLIB'S IMAGE OF FIRE
ŞEYH GÂLİB'DE ATEŞ İMAJINA DÂİR
Şiire değer katan bir unsur olarak mana, 17.yy.'dan itibaren, Sebk-i Hindî'nin de tesiriyle, şiirdeki rolünü daha da güçlendirir.
ON THE TITLE ÜSKÜF
“ÜSKÜF” ÜZERİNE
Üsküf, Osmanlı toplumunda değişik alanlarda kullanılan ve çeşitli özellik-leriyle şiire yansıyan bir başlık türüdür.
A CRITICAL APPROACH THE MARRIAGE: LEVÂYIH-I HAYAT
EVLİLİĞİ SORGULARKEN: LEVÂYİH-İ HAYAT
19. yy dünyada özellikle de Avrupa ve Amerika'da kadının konumunu sorguladığı ve bağımsızlığını aradığı bir dönüm noktasıdır.
SEKBANBAŞI RİSALESİ'NİN MÜELLİFİ HAKKINDA
Nizâm-ı cedîd reformlarını müdafaa sadedinde kaleme alınan/aldırılan risâleler cümlesinden olmak üzere çokça kullanılan ve müellif tesbiti için uğraşılan Hülâsatü'l-kelâm fî reddi'l-avâm adlı eserin, genelde Sekbanbaşı Risâlesi olarak tanınmış olduğu malumdur.
SAYIN HASAN YÜKSEL'İN “OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA NAKÎBU'L EŞRAFLIK MÜESSESESİ” KİTABI HAKKINDAKİ YAZISI ÜZERİNE
SAYIN HASAN YÜKSEL'İN “OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA NAKÎBU'L EŞRAFLIK MÜESSESESİ” KİTABI HAKKINDAKİ YAZISI ÜZERİNE