Issues
The Journal of Turkish Cultural Studies > Issues | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 16 - Bahar 2007 / Yıl 8, Sayı 16

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 16TKİ Dergisi

AHMED HAMDI’S BOOK BELÂGAT-I LİSÂN-I OSMÂNÎ (THE BELÂGAT OF OTTOMAN LANGUAGE)
AHMED HAMDÎ’NİN “BELÂGAT-I LİSÂN-I OSMÂNΔSİ
Bu çalışma çerçevesinde amacımız, Türk edebiyatında belâgata dâir kısa malûmattan sonra Ahmed Hamdî Efendi ve “Belâgat-ı Lisân-ı úOsmânî” adlı eseri hakkında bilgiler sunmaktır.
IDEAL PERSON IN THE POEMS OF TANZIMAT PERIOD
TANZİMAT ŞİİRİNDE İDEAL İNSAN TİPİ
Osmanlı devletinin çöküş sürecini yaşadığı dönemde, devrin aydınları “ideal insan tipi” oluşturma çabasına girerler. Tanzimat’ın ilânı ile birlikte Batı’daki gelişmelerin yeni yeni farkına varan insanımız, kendi eksikliğini gidermeye çalışır.
İKİNCİ DALGA ERMENİ TERÖRÜ: ASALA
MICHAEL M. GUNTER, “Pursuing the Just Cause of Their People” A Study of Contemporary Armenian Terrorism (“Halklarının Haklı Davasının Peşinde” Çağdaş Ermeni Terörü Üzerine Bir İnceleme), Greenwood Press, New York 1986, 182s.
PRİZREN’DE BİR FACİA YAHUT ŞAİRİN BAŞINA GELENLER
Edebiyat tarihinin temel kaynaklarından olan şuara tezkirelerinde de yer yer bu tür karışıklıklara rastlanır. Böylelikle tezkirelerden hareketle yazılan edebiyat tarihleri ve antoloji türü eserlerde yine benzer yanlışların sürdürülmesi kaçınılmaz olur.
EDIRNE TOURS AND HUNT OUTINGS OF SULTAN SELIM II
SULTAN II. SELİM’İN EDİRNE VE AV GEZİLERİ
Osmanlı padişahları, İstanbul’un fethinden sonra zaman zaman sefer hazırlıkları, ava çıkmak ve kışı geçirmek amacıyla Edirne’de bulunmuşlardır. Edirne’ye giden padişahlardan biri de II. Selim’di.
THE TOWN OF TURGUTLU IN THE 17TH CENTURY ACCORDING TO AVARIZ DEFTERS (1070-1071/1659-1660)
1659-1660 (H. 1070-1071) TARİHLİ AVARIZ DEFTERİNE GÖRE XVII. YÜZYIL ORTALARINDA TURGUTLU KAZASI
XVI. yüzyılın en önemli idarî, iktisadî ve özellikle demografik kaynaklarından olan ve yüzyılın sonlarından itibaren çeşitli sebeplerle terk edilmeye başlanan tahrir defterlerinin yerine bu defterlerin içerdiği özelliklere ait ayrı ayrı defterler tutulmaya başlanmıştır ki bunlardan birisi de...
OBSERVATIONS ON THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE OTTOMAN EMPIRE
OSMANLI DEVLETİ’NDE TURİZMİN GELİŞİMİNE DAİR BAZI GÖZLEMLER
Turizmin gelişmesi, ulaşım araçlarının bulunabilirliğlinin gelişmesine bağlıdır. Buna bağlı olarak, turizm büyümeye resmen yeni araçların keşfiyle başlamıştır;
FINANCIAL AIDS SENT TO ATEBAT FROM INDIA IN THE 19TH CENTURY: WAS IT (“PÛL-I HINDΔ OR “INDIAN MONEY”) FOR HELP OR POLITICS?
19. Yüzyılda Hindistan’dan Atebat’a Gönderilen Teberrular: “VESİKA-YI HİNDİYYE HAYIR İÇİN Mİ SİYASET İÇİN Mİ?”
İmamiye Şiası müntesipleri, saygılarının bir tezahürü olarak, çağlar boyunca Atebat’ı ziyaret etmişler, buralara kıymetli hediyeler göndermişler, paralar vakfetmişlerdir.
FIRAKI A POET OF XVITH CENTURY AND A LETTER OF H.M IN VERSE
XVI. YÜZYIL ŞÂİRİ FİRÂKÎ VE MANZUM BİR MEKTUBU
Bu yazıda XVI. yüzyıl şairlerinden Kütahyalı Firakî’nin manzum bir mektubu ele alınmıştır.
MAWLANA QABULÎ AND TURKISH POEMS IN HIS DÎVAN
MEVLÂNÂ KABÛLÎ [1438-1478] VE DÎVÂN’INDAKİ TÜRKÇE ŞİİRLERİ
Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan Kabulî’nin doğum yeri bilinmemektedir.