Issues
The Journal of Turkish Cultural Studies > Issues | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 17 - Güz 2007 / Yıl 8, Sayı 17

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 17TKİ Dergisi

THOUGHTS ON THE KAŞGARLI MAHMUD’S DÎVÂNÜ LÛGÂTİ’T-TÜRK AND THE MAP OF TURKIC WORLD IN IT
KAŞGARLI MAHMUD’UN DÎVÂNÜ LÛGATİ’T-TÜRK ADLI ESERİNDEKİ TÜRK DÜNYASI HARİTASI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER VE YORUMLAR
Kaşgarlı Mahmud’un Dîvânü Lûgati’t-Türk’te çizdiği harita, Türklerin yaşadığı coğrafyayı detaylı olarak gösteren ve günümüze gelen ilk Türk dünyası haritasıdır.
THE 1822 HALEP-ANTAKYA EARTHQUAKE AND ITS EFFECTS IN THE REGION
1822 HALEP-ANTAKYA DEPREMİ VE BÖLGEYE ETKİLERİ
13 Ağustos 1822’de meydana gelen deprem Ölü Deniz Fayı ile Doğu Anadolu Fayı’nın kesişme noktasında bulunan başta Antakya olmak üzere Halep, Ayıntab gibi kentleri yerle bir etmiş, en az 20.000 kişinin ölümüne, birçok ev, cami, medrese ve köprünün de yıkılmasına yol açmıştır.
EXILE TO THE CITY OF BOZKIR DURING WORLD WAR I
I. DÜNYA SAVAŞI İÇİNDE BOZKIR’A YAPILAN SÜRGÜNLER
Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’na girince, daha evvelden farklı amaçlarla Osmanlı ülkesine gelip burada yaşamakta olan İtilâf devletlerinin vatandaşları, devlet için önemli bir problem olmuştur.
TEACHERS’ ASSOCIATIONS: START OF THE SOCIAL SOLIDARITY IDEA IN TEACHING PROFESSION IN TURKEY (1908-1914)
Türkiye’de Öğretmenlik Mesleğinde Sosyal Dayanışma Fikrinin Doğuşu: MUALLİM CEMİYETLERİ (1908-1914)
Türkiye tarihinin dönüm noktalarından biri olan II. Meşrutiyet’in ilanı (23 Temmuz 1908) toplumda canlı bir tartışma ortamı başlatmış; aydınlar, öğretmenler, öğrenciler, çeşitli meslek mensupları ilk iş olarak siyasal partiler, demokratik meslek örgütleri kurma yoluna gitmişlerdir.
CASE STUDY OF REPUBLICATION AFTER WORD SIMPLIFICATION: NESL-İ AHÎR
Edebî Eserlerin Sadeleştirilerek Yeniden Yayımı Üzerine Uygulamalı Bir Örnek: NESL-İ AHÎR
Nesl-i Ahîr, 7 Eylül 1908-5 Mart 1909 tarihleri arasında Sabah Gazetesi’nde tefrika edilmiş olan Nesl-i Ahîr, yazarın sağlığında ne kitap halinde yayımlanmış ne de sadeleştirilmiştir. Eserin elimizdeki tek nüshası 1990 yılında Şemsettin Kutlu tarafından Son Kuşak alt başlığı ile hazırlanan...
NARRATIVE STYLE IN ABDÜLHAK ŞINASİ HISAR’S NOVEL FAHİM BEY VE BİZ AND ITS FUNCTION
ABDÜLHAK ŞİNASİ HİSAR’IN FAHİM BEY VE BİZ ADLI ROMANINDAKİ ANLATIM TEKNİĞİ VE BU TEKNİĞİN İŞLEVİ
Bu çalışmanın amacı, Abdülhak Şinasi Hisar’ın Fahim Bey ve Biz adlı romanını Gerard Genette’nin Narrative Discourse adlı eseri temel olmak üzere anlatıbilimle ilgili son yıllarda çıkan bazı makaleler doğrultusunda anlatıbilimsel açıdan incelemektir.
AHMET YORULMAZ’IN ROMANLARINDA ÖTEKİ OLARAK TÜRK-RUM İLİŞKİLERİ
Ahmet Yorulmaz’ın Savaşın Çocukları, Kuşaklar ya da Ayvalık Yaşantısı, Girit’ten Cunda’ya ya da Aşkın Anatomisi, adlı romanları yüzyıllardır Girit’te yaşayan Türk ve Rum aileleri ele almaktadır.
CHILD IN ASHIK PASHA’S GARİB-NÂME AND THE KAZAKH CULTURE
ÂŞIK PAŞA’NIN GARİB-NÂMESİ’NDEN HAREKETLE ANADOLU TÜRK KÜLTÜRÜ VE KAZAK KÜLTÜRÜNÜN ÇOCUK KONUSUNDA KARŞILAŞTIRILMASI
Aile, hem Anadolu Türkleri, hem de Kazaklar’da sosyal cemiyetin özü hükmündedir. Türk milleti yüzyıllar boyu varlıklarını devam ettirme gayesiyle aile yapısına, nesep sağlamlığına ve çocuk terbiyesine ehemmiyet vermiştir.
DRUGS AND YOUTH
UYUŞTURUCU VE GENÇLİK
Dünyayı saran en büyük tehlike uyuşturucudur. Günümüzde özellikle siyasî, sosyal, iktisadî ve eğitimsel yönleri ile gençliğin uyuşturucuya bağımlı olmasını temine çalışan güçler vardır. Halbuki gençlik, millet ve devletin geleceğidir.