Issues
The Journal of Turkish Cultural Studies > Issues | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 19 - Güz 2008 / Yıl 9, Sayı 19

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 19TKİ Dergisi

A XVITH CENTURY FOUNDATION IN SOPHIA AND THE COMPLEX OF SOFU MEHMED PASHA: THE STORY OF A RE-CONSTRUCTION OF A MOSQUE AS A CHURCH
Sofya’da XVI . Yüzyıla Ait Bir Vakıf Örneği: SOFU MEHMED PAŞA KÜLLİYESİ VE CAMİDEN KİLİSEYE ÇEVRİLMİŞ BİR MABEDİN HİKÂYESİ
Kanuni dönemi vezirlerinden olan Sofu Mehmed Paşa, kamu yararına, dinî ve hayri hizmetleri yerine getirmek amacıyla 1547 yılında Sofya’da bir külliye inşa ettirmiştir.
THE CHRISTIANIZED TURKISH PRISONERS OF WAR IN GERMANY AND THEIR CHRISTENING CEREMONIES (16-18. CENCURIES)
ALMANYA’DA HRİSTİYANLAŞTIRILAN TÜRK SAVAŞ ESİRLERİ VE BUNLARIN VAFTİZ TÖRENLERİ (16-18. YÜZYILLAR)
Bu makalede, 16-18. yüzyıllar arasında Osmanlı Devleti’yle yapılan savaşlar neticesinde esir edilerek Almanya’ya getirilen müslüman savaş esirleriyle bunların vaftiz merasimleri ele alınmaktadır.
THE DERVISH LODGES OF THE BEKTASHI ORDER IN RUSE: THE LODGES OF TAY HIZIR ALI BABA AND ALI BABA OF KHORASAN
Rusçuk’ta Bektaşî Tekkeleri: TAY HIZIR ALİ BABA VE HORASANÎ ALİ BABA TEKKELERİ
Rusçuk’ta bulunan Bektaşî tekkeleri arasında Tay Hızır Ali Baba ve Horasanî Ali Baba Tekkeleri de yer almaktadır.
CHANGING DRILL SYSTEM OF THE VICTORIOUS SOLDIERS OF MOUHAMMAD AND ROLE OF WESTERN EXPERTS (1826-1839)
ASÂKİR-İ MANSÛRE ORDUSU’NDA TALİM SİSTEMİNİN DEĞİŞMESİ VE AVRUPALI UZMANLARIN ROLÜ (1826-1839)
XVIII. yüzyıl sonlarından itibaren askerî reform sürecinin anahtar kavramları hâline gelen talim ve ta‘allüm, paradoksal olarak hem reformcuların hem de karşıtlarının meşruiyet arayışlarının sloganı oldu.
THE RULES OF AFFECTION IN CLASSICAL TURKISH POETRY
KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE MUHABBET KANUNLARI
Aşk, insanlık tarihinin en değişmez duygularından biridir. Bu özelliği itibarıyla bütün dünya edebiyatlarında olduğu gibi bizim edebiyatımızın da ana teması olmuştur.
TURKISH ‘MED’ WORDS IN CLASSICAL TURKISH LITERATURE
KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE TÜRÇE SÖZCÜKLERDE MED
Osmanlı aruz biliminde med, Arapça ve Farsça sözcüklerde bir uzun heceyi ya da sonu çift ünsüzle veya hemze ile biten bir heceyi bir uzun bir kısa olmak üzere iki hece olarak okumaktır.
A 18TH CENTURY SOUFI POET FAKHRI AHMAD AND HIS COMMENTARY ON AN ALIF-NAMA
XVIII. YÜZYIL MUTASAVVIF ŞAİRLERİNDEN FAHRÎ AHMED VE ELİF-NAME ŞERHİ
Türk edebiyatında değişik şekillerde pekçok örneği görülen elif-nameler; aruz ya da hece ile kaside, gazel, mesnevî, müseddes, dörtlük gibi nazım biçimleriyle kaleme alınmış, çoğunlukla dinî-tasavvufî ve didaktik konulu, özellikle “elif-name” başlığının kullanıldığı manzumelerdir.
A MITOLOGICAL ANALYSES OF A SAYING ‘BEING BANGS KID OF CELASTIAL GOAT’
GÖK KEÇİNİN PÜSKÜLLÜ OĞLAĞI OLMAK” DEYİMİNİN MİTOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ
“Gök keçinin püsküllü oğlağı olmak”, atasözü ve deyim kaynaklarına girmemiş orijinal bir deyimdir.
“PEŞTELİ HİSÂLÎ DÎVÂNI” ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Bu yazıda yukarıda adı geçen çalışma, tespit ettiğimiz kimi yanlışlıklara da değinilerek tanıtılacak ve bunlarla ilgili önerilere yer verilecektir.