Issues
The Journal of Turkish Cultural Studies > Issues | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 21 - Güz 2009 / Yıl 10, Sayı 21

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 21TKİ Dergisi

THE FIRST TAHRİR OF MALATYA SANDJAK
MALATYA SANCAĞI’NIN İLK TAHRÎRİ
Malatya ve çevresi Osmanlı hakimiyetine geçtikten sonra tahrîr işlemine başlanılmış ve bu sayım H. 925/M. 1519 tarihinde tamamlanmıştır. Sancağın bu ilk tahrîrinde bölgenin Osmanlı ve Osmanlı öncesi tarihi ile ilgili orijinal bilgiler yer almaktadır.
TBILISI UNDER OTTOMAN AND SAFAVID REIGNS (18TH CENTURY)
OSMANLI VE SAFEVİ HÂKİMİYETLERİNDE TİFLİS (XVIII. YÜZYIL)
Türk kültürü incelemeleri dergisi
THE INHERITANCE OF ALEMDAR MUSTAFA PASHA
ALEMDAR MUSTAFA PAŞA'NIN MUHALLEFATI
Ayanlıktan sadrazamlığa yükselen Alemdar Mustafa Paşa, İstanbul’daki yaşamının dördüncü ayında Yeniçeri ayaklanması sırasında Bâbıâli’de kuşatılmış ve kendi eliyle yaşamına son vermiştir.
APPLICATION OF TENSIKAT-I MULKIYYE IN IZMIT VE GELIBOLU
TENSİKAT-I MÜLKİYYE: İZMİT VE GELİBOLU UYGULAMASI
1845 yılı içinde, merkezi ve mahalli düzeyde inceleme çalışmalarına başlanır. Ne var ki, bütçe koşulları ciddi araştırma sonuçları ile ortaya çıkarılan ve ekonomik sosyal gelişmeyi sağlayacak bu tedbirlerin aynı anda alınmasını engeller. Bu nedenle Tensikat-ı mülkiyye programı, 1846 yılı içinde,...
AN IDIOM IN THE CLASSICAL TURKISH LITERATURE ‘TER DÜŞMEK’
KLASİK TÜRK EDEBİYATI’NDA BİR DEYİM: TER DÜŞMEK
Deyimler, bir dilin söz varlığı hazinesini belirlemede önemli bir göstergedir. Edebî eserler, aynı zamanda sanat eseri olma kimliğiyle içerisinde birçok mecazî unsura yer verir. Deyimler de mecazî kullanımlara elverişli oldukları için hemen her asra ait edebî eserlerdeki ortak yön olarak...
RAHÎKÎ AND HIS POEMS
RAHÎKÎ [Ö. 953/1546] VE ŞİİRLERİ
Türk kültürü incelemeleri dergisi
HORSES AS PROTAGONISTS: CAHİL, GÜLSARI, DORUKISRAK AND DİLARA
ROMAN KAHRAMANI ‘AT’LAR: CAHİL, GÜLSARI, DORUKISRAK VE DİLARA
“At”ın Türk kültüründeki yeri tartışılmayacak kadar önemlidir. Tarihinin önemli bir bölümünde Türklerin göçer hayat yaşadıkları düşünüldüğünde bunun şaşırtıcı bir tarafı yoktur.
WOMEN POETS IN THE 1980 GENERATION
1980 KUŞAĞI İÇERİSİNDE KADIN ŞAİRLER
Türk kültürü incelemeleri dergisi
TÜRK KÜLTÜRÜ İNCELEMELERİ DERGİSİ BİBLİYOGRAFYASI (XI-XX)
1999 yılında yayın hayatına başlayan Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, XXI. sayısı ile 10. yılına ulaşmış bulunmaktadır. İlk sayısından itibaren bağlı kaldığı akademik prensipler ile kalitesini geliştirerek sürdürmektedir.
BAVYERA DEVLET KÜTÜPHANESİ’NDE MAHBUBUN SIFATLARINA DAİR RİSALE MİFTÂHÜ’T-TEŞBÎH’TEN BİR İNTİHAL Mİ?
Klasik Türk edebiyatında ideal sevgili fiziğini anlatmak için kullanılan sıfatlara çok önem verilmiş ve bu sıfatları açıklamak üzere birçok kalem mahsulü ortaya konulmuştur.