Issues
The Journal of Turkish Cultural Studies > Issues | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 30 - Bahar 2014 / Yıl 15, Sayı 30

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 30TKİ Dergisi

THE HOROSCOPE OF SULTAN MEHMET III
SULTAN III. MEHMET’İN DOĞUM (YILDIZ) HARİTASI
Avrupa genelinde çok eski bir geleneğe sahip olan astrolojinin, 15. ve 16. yüzyılda değeri gün geçtikçe artmaktaydı.
Istanbul’s Moneychangers
İSTANBUL SARRAFLARI (1691-1835)
Osmanlı iktisadi sisteminin vazgeçilmez aktörlerinden olan sarraflar zümresi içinde İstanbul sarraflarının hususi bir yeri vardı. Faaliyetleri para ve finans sistemini doğrudan etkilediği için kontrol altında tutulmaları gerekiyordu.
A MEMORANDUM ON RE-ORGANIZATION OF CENTRAL STRUCTURE AND RUMELIA DURING THE REIGN OF SELİM III
III. SELİM DEVRİ’NDE MERKEZÎ YAPININ VE RUMELİ’NİN YENİDEN ORGANİZASYONUNA DAİR BİR LAYİHA
Sorun odaklı kaleme alındıkları ve kendi içerisinde belli çözümler sunduklarından dolayı dönemin zihniyetini ifşa eden metinler olarak karşımıza çıkan Layihalar, yazılma amaçları doğrultusunda belli sorunları ortaya koyup bunlara yönelik çözümler içerirler.
Politics, Ideology and Museology: AWQAF-I ISLÂMÎ MUSEUM IN THE SECOND CONSTITUTIONAL ERA
Siyaset, İdeolojii ve Müzecilik: II. MEŞRUTİYET’TE EVKAF-I İSLÂMİYYE MÜZESİ
Müzeciliğin kendi evriminden ziyade imparatorluğun iç siyasi tartışmalarının, II. Meşrutiyet döneminin politik, ideolojik ve hatta pedagojik tercihlerinin bir ürünü olarak doğmuştur.
A NEW COPY OF THE DIWAN OF YUNUS EMRE AND UNPUBLISHED POEMS OF YUNUS
YUNUS EMRE DÎVÂNI’NIN YENİ BİR NÜSHASI VE YUNUS’UN YAYIMLANMAMIŞ ŞİİRLERİ
Türk tasavvuf edebiyatının en önemli simalarından olan Yûnus Emre, duru Türkçesi, samimi üslûbu ve coşkun lirizmiyle her dönemde halkın gözdesi olmuş, onun şiirleri dilden dile okunarak bugüne ulaşmıştır.
HENDIADYSES IN SULEYMANNAME’S FIRDEVSI-I RUMİ
FİRDEVSÎ-İ RÛMÎ’NİN SÜLEYMÂNNÂMESİ’NDE İKİLEMELER
Bu makalede XV. yüzyıl sonu XVI. yüzyıl başlarında yaşamış olan Firdevsî (Firdevsî-i Rûmî, Firdevsî-i Tavîl)’nin kısaca hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilmiş ve Süleymanname'nin 81.cildinde ki ikilemeler incelenmiştir.
A Treatıse on Mental Dıseases: SEVDÂ-YI MERÂKİYYE
RUHSAL HASTALIKLARA DAİR BİR RİSÂLE: SEVDÂ-YI MERÂKİYYE
Osmanlı döneminde hastalıkların tedavi yöntemleri üzerine hekimler tarafından ço eser meydana getirilmiştir. Bu eserler, sahip oldukları özellikleri itibarıyla tıp, eczac bilimi gibi disiplinlerin ilgi alanına girmektedir.
KUANŞI IM PUSAR IN OLD UIGHUR TURKISH ON THE POINT OF SEMIOLOGY
GÖSTERGEBİLİM AÇISINDAN ESKİ UYGURCA KUANŞİ İM PUSAR
Göstergeler, basit mantıkla soyut veya somut şeylerin yerine geçebilen, onları işaret eden gösteren belirti ve tanımlık öğelerdir. Bu anlamda örneğin duman, ateşin; çatık kaşlar, kızgınlığın göstergesi sayılır.
BİR SERGÜZEŞTNAME YAZISININ SERGÜZEŞTNAMESİ
BİR SERGÜZEŞTNAME YAZISININ SERGÜZEŞTNAMESİ