Issues
The Journal of Turkish Cultural Studies > Issues | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 34 - Bahar 2016 / Yıl 17, Sayı 34

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 34TKİ Dergisi

MILITARY EXPEDITION STRUCTURING IN OTTOMAN CENTRAL BUREAUCRACY AND PROBLEMS ENCOUNTERED
OSMANLI MERKEZ BÜROKRASİSİNDE SEFER YAPILANMASI VE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER
Osmanlı merkez bürokrasisi padişah idaresinde yapılan seferlerde merkezdeki gibi yer almış, ordunun sabit bir parçası hâline gelmiştir. Merkezde de genellikle İstanbul’un iaşesini temin edecek, asayişini sağlayacak devletin ve halkın basit bürokratik işlemlerini yürütecek kadar görevli...
New Text About The Alaman Expedition of Suleyman The Magnificent
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN’IN ALAMAN SEFERİ’NE DAİR YENİ BİR METİN
Kanuni Sultan Süleyman devri özellikle Batı yönündeki fetih hareketleri bakımından dikkate değer bir dönemdir. Bu fetihlere paralel olarak çok sayıda kaynak eser kaleme alınmıştır.
THE HOLY LEAGUE WARS IN LONDON GAZETTE
LONDON GAZETTE’DE KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI (1683-1697)
XVII. yüzyılda dünyada ve Britanya’da çok az sayıda gazete bulunmaktaydı. İngiliz Devleti’nin resmi yayın organı olan London Gazette, bu sayılı yayın organından biriydi. Londan Gazette, ana haber kaynağı olarak Britanya’nın yurtdışındaki temsilciliklerinden faydalanmıştır.
SOVEREIGNTY RELATED CONCEPTS IN ANCIENT TURKIC AND INDIAN CULTURES
ESKİ TÜRK VE HİNT KÜLTÜRLERİNDE HÜKÜMRANLIKLA İLGİLİ MEFHUMLAR
Bir çok kadim milletin kültürlerinde monarşik devlet yönetimi ve hükümranlıkla ilgili mefhumlar benzerlik göstermektedir.
THE NOTION OF POET IN NECATI BEY’S POEMS
NECÂTÎ BEY’İN ŞAİR ANLAYIŞI
Bu çalışmada, Necâtî Bey’in şair karşılığında kullandığı kelimeler, ilgili tamlamalar; şairden ne anladığı, şaire yüklediği anlamlar; bilhassa şairliğinin özellikleri ile yine kendi şairliği üzerine yaptığı teşbih ve tespitler; şairi yazdırtan, teşvik eden etkenler; şikâyet ettiği hususlar, diğer...
POEMS OF MASNAVI COMENTATOR ISMAIL RUSUHI-I ANKARAVI
MESNEVÎ ŞÂRİHİ İSMÂÎL RÜSÛHÎ-İ ANKARAVÎ’NİN ŞİİRLERİ
17. yüzyılın önemli şahsiyetlerinden biri olan Mesnevî şârihi İsmâîl-i Ankaravî, daha ziyade Mecmû‘atü’l-Letâ’if ve Matmûratü’l-Ma‘ârif adlı şerhi ve diğer mensur eserleri ile tanınmaktadır.
THE VIEWS OF PEYAMI SAFA ON TURKISH REVOLUTION
PEYAMİ SAFA’NIN TÜRK INKILÂBINA BAKIŞI
Osmanlı modernleşmesi, 19.yüzyıldan itibaren, Mülkiye – Harbiye – Tıbbiye üçlemesiyle sembolleşen okullarda yetişen nesiller tarafından yürütülmüştür.
SHORT COMEDIES IN HAYÂL
HAYÂL’DEKİ KÜÇÜK KOMEDİLER
Hayâl adını taşıyan mizah gazetesi, 1870’li yılların uzun soluklu yayınlarındandır. Teodor Kasap tarafından yayımlanan bu gazetede dönemin sosyal, siyasî ve kültürel hayatına dair pek çok yazı yer alır.