Issues
The Journal of Turkish Cultural Studies > Issues | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 36 - Bahar 2017 / Yıl 18, Sayı 36

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 36TKİ Dergisi

BUREAUCRACY AND SCHOLARS IN THE OTTOMAN EMPIRE
OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA BÜROKRASİ VE ULEMA
Bu makalede Osmanlı hâkimiyetinin başlangıcından XVI. yüzyılın ilk yıllarına kadar bürokratik yapının gelişiminde dinî ilimler alanında eğitim alarak yetişmiş ulemanın oynadığı merkezi rol incelenmektedir.
A Study on Takvîmü’l-Büldân and ıts Effect on Ottoman Geographers
TAKVÎMÜ’L-BÜLDÂN VE OSMANLI COĞRAFYACILARINA TESİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Osmanlı coğrafyacılığının gelişiminde İslam coğrafya klasiklerinin büyük etkisi vardır.
HOMELAND FRONT PRACTICE IN TURKISH POLITICAL LIFE: DARDANELLES (ÇANAKKALE) EXAMPLE
TÜRK SİYASİ HAYATINDA VATAN CEPHESİ UYGULAMALARI: ÇANAKKALE İLİ ÖRNEĞİ
1950 genel seçimleriyle iktidara gelen DP, 1954 ve 1957 seçimlerini de kazanmıştı. Ancak 1957 seçimlerinden sonra DP ile muhalefet partileri arasında ciddi krizler ortaya çıktı.
TWENTY YEARS OF TURKEY-MACEDONIA RELATIONS
TÜRKİYE - MAKEDONYA İLİŞKİLERİNİN YİRMİ YILI (1991-2011)
Türkiye, 1990’ların başından itibaren Balkanlardaki gelişmeleri yakından takip etmiş, Yugoslavya’dan bağımsızlığını kazandığı tarihten bu yana Makedonya Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler içinde olmuştur.
SECI AND ITS USES IN TURKISH LITERATURE
TÜRK EDEBİYATINDA SECİ VE KULLANIMLARI
Kısaca nesirdeki kafiye olarak tanımlanacak seci, kafiye ve redif üzerine yapılan çalışmalara oranla, hakkında daha az çalışma yapılmış bir konudur.
LYRICS MECMUAS IN TERMS OF CLASSICAL TURKISH LITERATURE RESEARCHES IN THE EXAMPLE OF HEKIMBAŞI MECMUASI
HEKİMBAŞI MECMUASI ÖRNEĞİNDE KLÂSİK TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI AÇISINDAN GÜFTE MECMUALARI
Güfte mecmuaları; bestekâr, makam ve usûl gibi konularda müzikoloji araştırmaları için birtakım teorik bilgiler içermeleri nedeniyle geleneksel Türk müzik tarihi araştırmalarında olduğu kadar bu müziğin metodolojik eğitiminin de temel kaynakları arasındadır
TWO COASTS TWO FOLK HEROES: A COMPARATIVE VIEW OF ALIM AZAMATOGLU AND MICANOGLU HUSSEIN
İki Kıyı İki Halk Kahramanı: ALİM AZAMATOĞLU İLE MİCANOĞLU HÜSEYİN’E KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ
Çoğunlukla maruz kaldıkları bireysel mağduriyetler sonrasında kendilerini “eşkıya”lara özgü bir mücadele içerisinde bulan ve bu andan itibaren de resmi otoritelerce “eşkıyalık” olarak nitelendirilen davranışlar sergileyenlerden bazıları, içinde yaşadıkları toplumlar tarafından kahraman olarak...
VISUALITY AND CINEMATOGRAPHY IN ATTILA ILHAN POETRY
ATTİLÂ İLHAN ŞİİRİNDE GÖRSELLİK VE SİNEMATOGRAFİ
Attilâ İlhan, 1940 Kuşağı içinde kendine özgü yeri olan bir şairdir. Sinemayı genç yaşlarından itibaren çok seven Attilâ İlhan’ın poetikası büyük ölçüde sinema yapısı üzerine temellenir.