Issues
The Journal of Turkish Cultural Studies > Issues | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 37 - Güz 2017 / Yıl 18, Sayı 37

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 37TKİ Dergisi

THE CHARITIES OF HADIM HAFIZ AHMED PASHA IN ISTANBUL AND ELSEWHERE
Hadım Hafız Ahmed Paşa'nın İstanbul ve Diğer Yerlerdeki Hayratı
Bu makalede vakfiye esas alınarak tarihi süre. içerisinde paşanın Mısır dışındaki vakıfları üzerinde durulmuş ve yanlış bilgiler düzeltilerek birincil kaynaklara dayalı olarak evkaf tanıtılmaya çalışılmıştır.
THE CHARITIES OF HADIM HAFIZ AHMED PASHA IN ISTANBUL AND ELSEWHERE
Meşrutiyet Padişahı Olarak Sultan V. Mehmed Reşad'ın Mizacı ve Yönetim Tarzı
V. Mehmet Reşad’ın mizaç ve karakteri de, gelişen siyasî ve toplumsal olaylara karşı ilgisiz kalarak Dolmabahçe Sarayı’nda kendi halinde bir hayat sürmesini desteklemiş ve dokuz sene süren iktidarında sembolik bir padişah profili ortaya çıkarmıştır.
A NEW RING TO OUR LEXICOGRAPHICAL HISTORY OR AN IGNORED WORK OF KARAHISÂRÎ: AHTERÎ-Yİ SAGÎR
SÖZLÜKÇÜLÜK TARİHİMİZE YENİ BİR HALKA veya KARAHİSÂRÎ’NİN YOK SAYILAN ESERİ: AHTERÎ-Yİ SAGÎR
Söz konusu mecmuada Ahterî-yi Sagîr ismiyle kayıtlı olan bu sözlüğün, bir yanlışlık sonucu mu bu isimle kaydedildiği şüphesiyle TDK tarafından yayımlanan Ahterî-yi Kebîr’le karşılaştırdığımızda ikisinin farklı sözlükler olduğunun tespit edilmesi sonucunda biyografik kaynaklara müracaat...
A SATIRE OF KILIÇ ALİ PAŞA WITH A SAILOR’S TONGUE
GEMİCİ DİLİ İLE KILIÇ ALİ PAŞA HİCVİYYESİ
Bu yazıda XVI. yy.’da yetişmiş, Osmanlı ve Batı kroniklerinin daima övgü ile bahsettiği Türk donanmasının son büyük amirallerinden Kılıç Ali Paşa hakkında Terkib-Bend nazım şekli ile kaleme alınan hicviyye türünde bir manzume incelenmiştir, eserin şairi meçhuldür.
THE EFFECTS OF THE SOCIAL/COMMUNAL CHANGES ON THE SEARCH OF IDENTIFICATION AND TURKISH LITERATURE EXAMPLE OF BEKIR SITKI KUNT’S HOMELAND STORIES
Siyasal/Toplumsal Değişimlerin Kimlik Arayışına ve Türk Edebiyatına Etkileri: BEKİR SITKI KUNT’UN MEMLEKET HİKAYELERİ ÖRNEĞİ
İki kolun mensupları da toplumsal dönüşümlere, İmparatorluğun dağılışına, Cumhuriyetin kuruluşuna tanık olmuşlar, edebiyatta, dil ve üslupta arayışlarını sürdürmüşlerdir.
YUSUF ZİYA ORTAÇ’IN FALİH RIFKI ATAY VE AHMET HAŞİM ÜZERİNE YAZDIĞI TEZKİRE TEHZİLLERİ
Akbaba mizah gazetesi Türk basını için öneme sahip yayınlardan bir tanesidir. 1922’den 1977 yılına kadar çıkan gazete, Yusuf Ziya Ortaç ve Orhan Seyfi Orhon tarafından yayımlanmıştır.