Issues
The Journal of Turkish Cultural Studies > Issues | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 38 - Bahar 2018 / Yıl 19, Sayı 38

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 38TKİ Dergisi

Economıc Lıfe In Harşıt Valley In The 15th-17th Centurıes
XV. - XVII. YÜZYILLARDA HARŞİT VADİSİ’NDE İKTİSADÎ HAYAT
Vadi dâhilindeki iskân birimlerinde tarıma açık ne kadar toprak bulunduğu ve bu topraklardan elde edilen ürünlerin neler olduğu ve ne kadar üretildiği ve bölgede hangi meyvelerin yetiştirildiği tespite çalışılmıştır.
Muslım Captıves, Chrıstıan Intermedıarıes: European Ransom Merchants ın Galata (1600-1700)
MÜSLÜMAN ESİRLER, HRİSTİYAN ARACILAR: GALATA’DA AVRUPALI FİDYE TÜCCARLARI (1600-1700)
Osmanlı İmparatorluğu’nda Avrupa’dakinin aksine resmi bir fidye teşkilatı olmadığından Akdeniz’de esir edilen Müslümanların kurtarılması, fidye tüccarları ile yapılan özel sözleşmeler vasıtası ile olmaktaydı.
TOPHANE (ARSENAL) BUILT BY THE OTTOMANS IN THE ISLAND OF CRETE DURING THE SIEGE OF CANDIA (1666-1670)
OSMANLILARIN KANDİYE KUŞATMASI SIRASINDA GİRİT ADASI’NDA KURDUKLARI TOPHANE (1666-1670)
Bu çalışmada Osmanlıların Kandiye kuşatması sırasında kale karşısına yaptıkları tophane incelenmiştir. Tophane 1666 yılının Ekim ve Aralık ayları arasında, kalenin güneyinde kurulmuştur. 1666-1670 tarihleri arasında 31’i havan topu olmak üzere toplam 143 top ve 4 humbara dökülmüştür.
THE SUBMISSION OF THESSALONICA IN THE BALKAN WAR (1912 - 1913)
BALKAN SAVAŞI’NDA (1912-1913) SELÂNİK’İN TESLİMİ
Çalışmada, teslim süreci öncesi Selânik çevresindeki gelişmeler, teslimin nedenleri, teslimden sonra komutan ve askerlere yapılan sürgün ve mezalim, askerlerin Anadolu’ya getirilmeleri, Selânik’te Osmanlı Devleti’ne ait para, değerli eşya ve arşivlere el konulması, arşiv belgelerinin Atina’ya...
THE IDIOMS IN THE GHAZALS OF RÛHÎ OF BAGHDAD (D. 1014/1605-1606)
BAĞDATLI RÛHÎ’NİN (Ö.1014/1605-1606) GAZELLERİNDE DEYİMLER
Bu makalede, Bağdatlı Rûhî’nin gazellerinde kullanılan deyimler ve deyimlerin kullanım sıklığı tespit edilmiştir. Deyimlerin geçtiği gazel ve beyit numaraları sıralanmış, beyitlerde kullanıldıkları anlamları verilmiştir. Şairin deyimleri kullanma usülü, tercihleri ve şiirine kattıkları...
A POEM AND ARMENIAN ATROCITIES IN ERZINCAN
ERZİNCANLI FÂİK OSMAN’IN ERMENİ MEZALİMİNİ ANLATAN BİR ŞİİRİ VE İNCELENMESİ
Bu destanlarda tabiat olayları yanında büyük savaşlar, göçler, istilalar gibi halk hayat ve hafızasını nesillerce meşgul edecek hadiseler de yer alır. Özellikle tarihle ilgili olanlardan bazıları şairin bizzat şahit oldukları olaylardır.
BEHÇET NECATIGIL’S POETRY AS THE VOICE OF MIDDLE CLASS MAN
ORTA SINIF İNSANIN SESİ OLARAK BEHÇET NECATİGİL ŞİİRİ
Bu makalede Behçet Necatigil'in (1916-1979) şiirlerinde kendisinin de bir üyesi olduğu "orta sınıf insan"ı nasıl yansıttığını anlamak amaçlanmaktadır. Necatigil'in şiiri "orta sınıf insan"ın ev, aile ve sosyal hayatı; hayalleri, umutları ve zorunlulukları; idealleri ile gerçekleri arasındaki...
AN ABDÜLHAMIT II PERIOD JOURNALIST BETWEEN EXAGGERATION AND REALITY: MEHMED TAHIR
Abartı ve Gerçek Arasında Bir II Abdülhamid Dönemi Gazetecisi: MALÛMÂTÇI MEHMED (BABA) TAHİR
II. Abdülhamid dönemi basın hayatı, basın tarihimiz açısından henüz hakkıyla anlaşılabilmiş değildir. Döneme ilişkin ilk kaynakların büyük bir kısmının Abdülhamid’e muhalif aydınlar ya da elçilik vazifesiyle İstanbul’da bulunan yabancılar tarafından kaleme alınmış olması dönemin gereği gibi...