Issues
The Journal of Turkish Cultural Studies > Issues | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 39 - Güz 2018 / Yıl 19, Sayı 39

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 39TKİ Dergisi

Varvar Ali Pasha And Hıs Rebellıon
VARVAR ALİ PAŞA VE İSYANI
Bu çalışmada, Varvar Ali Paşa’nın resmî hayatı ve isyanı ele alınmıştır. İlk olarak, paşanın menşei meselesinden başlanarak, Galata Sarayı’na alınması, Enderun odalarındaki hizmet eğitimi, Saray’dan çıkışı ve devlet kademelerinde üstlendiği vazifeler ortaya konulmuştur.
The Problems of The Redifs’ Adjusment and The Supply of Soldiers During The Transition To “Multi-Army System” With The Army Regulation of 1843
1843 ASKERİ TENSİKATIYLA “ÇOKLU ORDU SİSTEMİ”NE GEÇİŞTE REDİFLERİN İNTİBAKI VE NEFER TEDARİKİNDE YAŞANAN SORUNLAR
Bu alanda II. Mahmud döneminde mühim reformlar yapılsa da askeri dönüşüm, Abdülmecid ve sonrasında önemli bir mesafe almıştır. 1843 askeri tensikat kanunu ile birlikte çoklu ordu sistemi ihdas edilmiş, imparatorluk toprakları beş parça olarak düşünülmüş ve her bölgeye birer ordu...
THE ESTABLISHMENT OF MELKIT PATRIARCH AND THEIR RELATIONS WITH THE OTTOMAN STATE, PAPAL AND FRANCE (1853-1916)
MELKİT PATRİKLİĞİNİN KURULUŞU VE OSMANLI DEVLETİ, PAPALIK VE FRANSA İLE İLİŞKİLERİ (1853-1919)
7 Haziran 1853’te Katolik Ermeni Patrikliği’nden tamamen ayrılmalarıyla mümkün olmuştur. Kuruluş sürecini tamamlayan Melkit Patrikliği 1860-1861 Lübnan Bunalımına kadar ruhani sınırlarını genişletmekle uğraşmıştır.
WHAT IS A DIVAN POET TYPICALLY THANKFUL FOR AND WHY? THANKFULNESS AS A WAY OF LITERARY EXPRESSION
CUMHURİYET ÖNCESİNDE AVUKATLIK VE İSTANBUL BAROSU’NUN KURULUŞU
Bu makalede, Cumhuriyet öncesinde avukatlık kurumunun geçirdiği aşamalar ele alınmıştır. Tarihî sürecin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan İstanbul Barosu’nun kuruluşu da bu anlayış içerisinde incelenmiştir.
DERZI-ZÂDE ULVÎ AND HIS SHEHRENGIZ OF MANISA
DERZİ-ZÂDE ULVÎ VE MANİSA ŞEHRENGİZİ
Osmanlı kültür tarihçiliği bakımından bir vesika niteliği taşımaktadır. 16. yüzyıl şairlerinden olan Derzi-zâde Ulvî’nin hayatı hakkında çoğu zaman spekülatif yorumlar yapılmıştır. Bunun en önemli sebebi ise, şairin eserlerine ve yazdıklarına bakılmaksızın, sadece tezkirelerde yer alan...
THE SOCIO-CULTURAL PARODY OF WESTERNIZATION: ARABA SEVDASI
Batılılaşmanın Sosyo-Kültürel Parodisi: ARABA SEVDASI
Araba Sevdası’nda Batılılaşma çerçevesinde ortaya çıkan sosyal ve kültürel değişimler parodik bir biçimde ele alınır. Recaizade Mahmut Ekrem, içinde bulunduğu topluma eleştirel gözle bakarak, Bihruz Bey’in şahsında ironik biçimde dönemin aydın tipi ve batılılaşmanın yüzeyselliğiyle alay eder.
THE IDEA ‘PIOUS WOMAN’ IN NOVELS OF SÂMIHA AYVERDI
SÂMİHA AYVERDİ ROMANINDA DİNDAR KADIN TASAVVURU
Romanlar bir cemiyetin değişimlerini, sosyal tarihini takip edebilmek için mühim metinlerdir. Türk modernleşme tarihini de romanlar üzerinden değerlendirmek mümkündür.
WHAT IS A DIVAN POET TYPICALLY THANKFUL FOR AND WHY? THANKFULNESS AS A WAY OF LITERARY EXPRESSION
Divan Şairi Neye Hamd Eder Niye Şükreder? BİR ANLATIM BİÇİMİ OLARAK HAMD
Osmanlı şairlerinin ürettikleri metinlerde/eserlerde yer alan kelimelerin nerede, ne amaçla, hangi bağlamlarda kullanıldıklarının incelenmesi şairlerin zihin yapısının, dünyayı algılayış biçiminin, dönemin edebiyat normları ve şiir yazma pratiklerinin ortaya konması bakımından son derece önemlidir