Issues
The Journal of Turkish Cultural Studies > Issues | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 41 - Bahar 2019 / Yıl 20, Sayı 41

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 41TKİ Dergisi

The Question of Bayezid II's Death
II. Bâyezid'in Ölümü Meselesi
II. Bâyezid’in nasıl öldüğü suali, döneminde olduğu kadar günümüzde de hararetli bir tartışma konusudur.
A NEW QÂDI MANUSCRIPT ABOUT TITLE ARRANGEMENT OF RUMELIAN JUDGESHİP DATED 1078 HİJRİ (1667-1668)
1078 (1667-1668) Tarihli Rumeli Kadılık Rütbeleri Düzenlemesine Dair Yeni Bir Kadı Mecmuası
Daha önce M. Kemal Özergin tarafından neşredilen ve 1078 (1667-1168) tarihli nüsha ile içindeki kayıtlardan XVII. yüzyılın son çeyreğinde yazılmış olduğu anlaşılan ve tarafımızdan yayımlanan Osmanlı Arşivi Kamil Kepeci kataloğuna kayıtlı başka bir nüsha ile karşılaştırma yapılmıştır. 
AN INHERITANCE STRUGGLE IN THE CAUCASUS: THE LAND DEMAND FROM TSARIST RUSSIA BY MEHEMMED HASAN KHAN, A NOBLEMAN OF REVAN KHANATE (1827-1845)
KAFKASYA’DA BİR MİRAS MÜCADELESİ: REVAN HANLIĞI ASİLZADELERİNDEN MEHEMMED HASAN HAN’IN ÇARLIK RUSYASI’NDAN TOPRAK TALEBİ (1827-1845)
Mehemmed Hasan Han, Revan ve çevresindeki 11 köyde yer alan babasından kalan tiyûl statüsündeki topraklarının miras hukukuna göre kendi hakkı olduğunu iddia etmiştir.
THE TOMB OF ISA SOFI: AN EVALUATION OF ITS DECARATION IN TERMS OF THE PROCESS OF ISLAMIZATION OF TURKS
İSA SOFİ TÜRBESİ: TEZYİNATI VE TÜRKLERİN İSLAMLAŞMA SÜRECİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Türklerin İslamiyet’i kabul süreci kitabî ve şifahî olarak iki yoldan ilerlemiştir. Yerleşik unsurlar yeni dini tüm esasları ile tanıyıp benimsemeye çalışırken; göçebe Türkler, temel kaynaklarından ziyade, kendi içlerinden çıkan dervişler sayesinde İslam ile tanışmışlardır.
AGOP KÖÇEOĞLU: WHAT CAN WE LEARN FROM AN ESTATE RECORD OF AN OTTOMAN SARRAF
AGOP KÖÇEOĞLU: BİR ERMENİ SARRAFIN TEREKESİNDEN OKUNANLAR VE OKUNAMAYANLAR
Tam da bu noktada elimizdeki sarraf terekesi gerçek serveti yansıtabilme kabiliyeti açısından ele alınmış, terekenin bize sunduğu parasal büyüklük ile sarrafın içinde bulunduğu ilişkiler ağının parasal büyüklüğü karşılaştırılmaya çalışılmıştır.
AN INITIATIVE TO CREATE A GUIDELINE FOR SANITATION AND CARE OF PEOPLE’S HOUSES OF THE SINGLE PARTY GOVERNMENT IN TURKEY
TEK PARTİ YÖNETİMİNİN HALKEVLERİNİN TEMİZLİK VE BAKIMINA DAİR BİR KILAVUZ OLUŞTURMA ÇABASI (1944)
Bu kılavuzun hazırlanmasında; temiz ve çağdaş bir toplum yaratma, halkın kültürel faaliyetlerini bakımlı ve temiz ortamlarda yürütmesini sağlama ile halkın ilgi ve sempatisini bu vasıtayla Parti’ye çekme gibi pek çok neden bulunmaktaydı.
THE IDIOM “YOL KESMEK” IN OTTOMAN POETRY
OSMANLI ŞİİRİNDE YOL KESMEK DEYİMİ
Osmanlı şairlerinin sözcükleri ve sözleri hakikat ve mecaz manalarına işaret edecek şekilde kinayeli kullanmaları da yol kesmek deyiminin yoruma açık çok farklı anlamlar taşıdığını göstermiştir.
AN EXAMPLE OF THE “MÜRÂCA‘A” ODE
BİR MÜRÂCA‘A KASİDE ÖRNEĞİ
Kaside, Safî mahlaslı bir şaire ait görünmektedir. Şairi hakkında kesin bilgiye ulaşamamakla birlikte, makalemizde “mürâca‘a” kasideyi biçim ve içerik özellikleri yönünden inceleyeceğiz.
SCORPION IN CLASSICAL TURKISH LITERATURE AND ITS MEANING FRAMEWORK
KLÂSİK TÜRK EDEBİYATINDA AKREP VE ANLAM ÇERÇEVESİ
Klâsik Türk şiirinin doğru bir şekilde anlaşılması için deyimler, atasözleri, halk inanışları, gelenek ve görenekler, âdetler, yaşam tarzı vb. unsurların bilinmesi önemlidir.
SA’DI'S COLLECTION OF PROVERBS AND APHORISMS: EXQUISITE VERBS AND DISTINGUISHED COUPLETS
SA’DÎ’NİN ATASÖZÜ VE VECİZE DERLEMESİ: BERCESTE MISRALAR VE GÜZİDE BEYİTLER
Çalışmada Saʽdî’nin eserinin ilk kısmında yer alan Türkçe berceste mısralarda geçen atasözü ve vecizeler üzerinde durulmuştur.
ORHAN KEMAL'S NÂZIM: THE MENTOR IN LITERATURE AND LIFE
ORHAN KEMAL’İN NÂZIM’I: EDEBİYATTA VE YAŞAMDA BİR YOL GÖSTERİCİ
Şiire olan tutkusuna rağmen Raşit Kemali Nâzım Hikmet’in sözünü dinler, onun yönlendirmelerini takip ederek çok daha başarılı olacağı düzyazıyla ilgilenmeye başlar.