Issues
The Journal of Turkish Cultural Studies > Issues | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 42 - Güz 2019 / Yıl 20, Sayı 42

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 42TKİ Dergisi

SOCIAL INSURANCE RIGHT OF WOMEN IN THE OTTOMAN STATE: DEVELOPMENT OF RETIREMENT PENSION, WIDOW AND ORPHAN SALARIES
Osmanlı Devleti'nde Kadınların Sosyal Güvenliği: Emekli Maaşları, Dul ve Yetim Aylıklarının Gelişimi
Osmanlı Devleti’nde kadınların emeklilik hakkı 1880 yılında uygulamaya konulan yasayla başlamıştır. Erkeklerle aynı anda olmak üzere önce kadın öğretmen ve ebelere getirilen 30 yıl çalışarak yaşlılık aylığı alma hakkı, II. Meşrutiyet’ten sonra yaygınlaştırılmıştır. Art arda yaşanan savaşlar...
INSPECTION OF PIOUS FOUNDATIONS AND CENTRALIZATION OF WAQF ADMINISTRATION IN THE OTTOMAN EMPIRE
Osmanlıda Vakıf Teftişleri ve Vakıf İdaresinin Merkezileşmesi
Bu çalışmada, vakıflarda yaşanan aksaklık ve usulsüzlükler ele alınacak, teftişlerin sebepleri ve çeşitleri hakkında tespitler yapılacaktır. 16. yüzyıl sonunda özel yetkili Evkaf-ı Haremeyn Müfettişliği’nin teşekkülü ile başlayan ve vakıflarda 19. yüzyıl ortalarına kadar süren idari değişimin...
AN ALLEGORICAL DISCUSSION PROSE OF THE XVITH CENTURY: ZILLİ’S MENAKIB-I DIL Ü CAN
XVI. Asırdan Mensur Alegorik Bir Münazara: Zıllî'nin Menâkıb-ı Dil ü Cân'ı
XVI. asrın ilmi, irfanı ve âşıkâne şiirleri ile tanınmış şahsiyetlerinden biri olan Zıllî hakkında kaynaklarda sınırlı bilgi bulunmaktadır. Şairlik vasfıyla anılan Zıllî, çalışmamızın konusunu teşkil eden Menâkıb-ı Dil ü Cân adlı mensur bir eserin de yazarıdır.
A TREATISE ON KAABA: TA’RİFNAME-İ KABE
Kâbe Üzerine Bir Risale: Ta ̆rifnâme-i Kâbe
Bu çalışmanın konusu İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Şevket Rado Yazmaları 372 (704)1 numarada kayıtlı Kâbe üzerine yazılmış bir risaledir. Bu risale, Kâbe’nin fizikî yapısını, unsurlarını, inşa ve tamir tarihini ve faziletlerini anlatmaktadır.
PUNCTUATION MARKS IN MANICHEAN OLD UYGHUR AND MIDDLE IRANIAN TEXTS
Manihaist Eski Uygur ve Orta İran Metinlerinde Noktalama İşaretleri
VIII. yüzyılda Uygur hükümdarı Bögü Kağan’ın Manihaizm’i dev- let dini olarak resmen kabul etmesiyle birlikte İran dillerinden Eski Uygurcaya yoğun bir çeviri akımı başlamış ve Manihaizm’i anlatan pek çok dinî metin Eski Uygurcaya kazandırılmıştır.
PRAGMATİC FUNDAMENTALS OF THE SKOPOS THEORY
Pragmatische Grundlagen Der Skopostheorie
1970’lerde edimbilimsel dönüm noktası, dilbilime yeni bir yön kazandırmakla birlikte çeviribilimin özerklik elde etmesinde de büyük rol oynamıştır. Dil kullanımının aynı zamanda bir eylem olduğunu ve bu kullanım esnasında dil dışı gerçekliklerin farklı şekillerde karşımıza çıktığını dikkate...
1078 (1667-1668) Tarihli Rumeli Kadılık Rütbeleri Düzenlemesine Dair Yeni Bir Kadı Mecmuası Başlıklı Makale Hakkında Bir Değerlendirme
Osmanlı Devleti’nde kazalar, başlarında kadıların bulunduğu idari birimlerdir ve kadılara sağladıkları gelirler esas alınarak öncelikle “mevleviyet” ve “kasaba” kadılıkları olmak üzere iki ana gruba ayrılmışlardır.