Issues
The Journal of Turkish Cultural Studies > Issues | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 45 - Bahar 2021 / Yıl 22, Sayı 45

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 45TKİ Dergisi

“AN EPISTLE (RİSALE) WRITTEN IN THE LATE XVIIITH CENTURY ABOUT THE DANUBE RIVER AND SETTLEMENTS ALONG ITS BANKS
TUNA NEHRİ VE KIYILARINDAKİ YERLEŞİM YERLERİ HAKKINDA XVIII. Y ZYILIN SONLARINDA KALEME ALINAN BİR RİSALE
XVIII. yüzyılın sonlarında kaleme alınan bu Risale, Tuna Nehri’nin Belgrad yakınlarındaki Zemun Kalesi önünden, döküldüğü Karadeniz’e değin orta ve aşağı havzasında izlediği güzergâh boyunca derinliği, debisi, üzerindeki adaları gibi fizikî özellikleri ve kıyılarındaki yerleşim yerlerinin...
TWO MONUMENTS OF THE HISTORICAL TURKISH-RUSSIAN STRUGGLE: SAN STEFANO AND KARS MONUMENTS
TARİHSEL TÜRK-RUS MÜCADELESİNİN ANITLAŞAN İKİ SEMBOLÜ: AYASTEFANOS VE KARS ANITLARI
1. Dünya Savaşı’nda Türkler tarafından yıkılmalarına kadar geçen tarihsel süreç içerisinde söz konusu anıtların Türk-Rus ilişkileri açısından taşıdıkları sembolik değerlerin tespit edilmesine çalışılmıştır.
THE TRIPOLI AND BENGHAZI NAIBU‘S-SULTANATE
TRABLUSGARP VE BİNGAZİ NAİBÜ‘S-SULTANLIĞI
Trablusgarp Savaşı, 1911-1912 yıllarında Osmanlı Devleti ile İtalya arasında gerçekleşmişti. Bu savaşta Osmanlı Devleti, doğrudan yardım gönderememesi sebebiyle bölgedeki birliklerin, gönüllü olarak gelen subayların ve yerel ahalinin katılımıyla mücadeleyi sürdürmüştü.
CONTRIBUTIONS TO LITERATURE FROM THE COPY OF HAYRETI'S DIVAN NUMBERED 1704 IN GAZİ HÜSREV BEY LIBRARY
GAZİ HÜSREV BEY KÜTÜPHANESİ 1704 NOLU HAYRETÎ DİVANI NÜSHASINDAN LİTERATÜRE KATKILAR
Divan edebiyatı sahasındaki araştırma alanlarından biri şairlerin elde bulunan eserlerinin yeni nüshalarını değerlendirmek, bu nüshalardaki metinlerden hareketle şairlerin hayatına, edebi kişiliğine dair bilgilere katkı sağlamaktır.
THE JOURNEY OF A BOOK IN THE OTTOMAN PALACE
OSMANLI SARAYINDA BİR KİTABIN SERÜVENİ
II. Murad döneminde başlayan sultana özel kitap siparişleri, II. Mehmed, II. Bayezid ve I. Süleyman devirlerinde genişleyip çeşitlenerek, III. Murad ve III. Mehmed devirlerinde zirveye ulaşmıştır
AN EVALUATION ON RECAIZADE MAHMUD EKREM’S CRITICISM AND HÜSEYİN DÂNİŞ’S RESPONSE REGARDING THE TRANSLATION OF THE NOVEL NAMED RAFAEL
RAFAEL ROMANININ TERCÜMESİNE DAİR RECAİZADE MAHMUD EKREM’İN TENKİDİ VE HÜSEYİN DÂNİŞ’İN CEVABI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Bu makale, her iki metnin neşri ve değerlendirmesi ile birlikte hem Türk edebiyatının en önemli simalarından Recaizade Mahmud Ekrem’e dair hem de Tanzimat’tan sonra edebiyat sahasında ortaya çıkan yenileşme hareketinin en önemli taşıyıcılarından olan tercümelere dair araştırmalara bir katkı...
FIRST EXAMPLES OF COMMERCIAL ENTREPRENEURSHIP IN TURKS IN THE LIGHT OF THE OLD UYGUR CONTRACT DOCUMENTS
ESKİ UYGUR SÖZLEŞME BELGELERİNDEN HAREKETLE TÜRKLERDE İLK TİCARİ GİRİŞİMCİLİK ÖRNEKLERİ
Eski Uygurca belgelerden hareketle dönemin sosyo-ekonomik durumu ve girişimcilik faaliyetleri anlaşılmaya çalışılacak ve bu belgeler modern işletme bakış açısı ile yorumlanacaktır.
ANNEMARIE SCHIMMEL'S COMPREHENSION OF SUFISM AND HER PERSPECTIVE ON YUNUS EMRE
ANNEMARIE SCHIMMEL’İN TASAVVUF ANLAYIŞI VE YUNUS EMRE’YE BAKIŞI
Bu makalede önce tasavvufi şiirlerin Batı genelinde çeviri yoluyla nasıl alımlandığı özetlenecek ardından bu çeviriler arasında Schimmel’in Yunus Emre’nin şiirlerini Almancaya nasıl aktardığı irdelenerek onun çevirilerinin önemi ve farklılığı ortaya konulacaktır.
INTERACTION OF FOREIGN AND LOCAL ELEMENTS IN TEXTS
DAS FREMDE UND DAS EIGENE IM DIALOG
Dazu wird die Übersetzung der Novelle „Kel Melâhat“ von Tarık Buğra ins Deutsche analysiert und besprochen. Die Ansichten von Christiane Nord über den interkulturellen Texttransfer wurden bei der Analyse als Grundlage benutzt.