Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/tkidergisi.com/httpdocs/dosya/tkiden/sayi.php on line 35

Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/vhosts/tkidergisi.com/httpdocs/dosya/tkiden/sayi.php on line 35
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 49 Sayısı | Dergi | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi
Issues
The Journal of Turkish Cultural Studies > Issues | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 49 Sayısı - 2023/Bahar / Yıl 24, Sayı 49

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 49 SayısıTKİ Dergisi

“ “I TOOK THE CITY ROAD FROM HÜSEYNIK” TELEGRAPHER ÂKIF EFENDI IN A HARPUT FOLK SONG ”
“HÜSEYNİK’TEN ÇIKTIM ŞEHER YOLUNA”: HARPUT TÜRKÜSÜNDE YAŞAYAN TELGRAFÇI ÂKİF EFENDİ
Bu makale Elazığ-Harput yöresine ait Âkif türküsü veya daha bilinen adıyla Hüseynik türküsüyle ilgilidir.
“THE CLAIMS AND DEBATES REGARDING THE OTTOMAN SUCCESSION SYSTEM DURİNG THE RULE OF ABDÜLHAMID II”
II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE OSMANLI VERASET SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ İDDİALAR VE TARTIŞMALAR
Osmanlı Devleti’nde tahtın hanedan içerisinden varisini belirleyen veraset sistemi, XVII. yüzyılın hemen başında değişikliğe uğramış ve bu dönemden sonra ekberiyet kaidesi benimsenmiştir. XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ise bu usulün düzenlenmesi gündeme gelmiştir.
“ABDÜLMECID EFENDI LIBRARY: THE SYMBOLIC PLACE OF HIS INTELLECTUAL LIFE OF THE LAST CALIPH ABDÜLMECID EFENDI”
ABDÜLMECİD EFENDİ KÜTÜPHANESİ: SON HALİFE ABDÜLMECİD EFENDİ’NİN ENTELEKTÜEL HAYATININ SİMGE MEKÂNI
Bilgi, Osmanlı toplumu içerisinde vakıflar tarafından cami, medrese ve kütüphane vasıtasıyla aktarılmıştır. Yüzyıllar boyu topluma ve eğitim-öğretim kurumlarına hizmet eden kütüphaneler, Tanzimat sonrasında ise dönemin şartlarına uygun faaliyet göstermişlerdir.
“ORPHAN BURIALS IN THE OTTOMAN EMPIRE: THE CASE OF USKUDAR IN THE XVIIITH CENTURY”
OSMANLI’DA KİMSESİZ DEFİNLERİ: XVIII. YÜZYILDA ÜSKÜDAR ÖRNEĞİ
Bu makale, Osmanlı’da kimsesizlerin nasıl defnedildiklerine odaklanmaktadır. Dönem olarak XVIII. yüzyıl, mekân olarak ise Üsküdar seçilmiştir. Araştırmanın temel kaynağını Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi’nde yer alan belge ve defter serileri ile kadı sicilleri...
“THE TIMARLI SIPAHI IN NIKSAR IN THE SIXTEENTH CENTURY”
16. YÜZYILDA NİKSAR’DA TIMARLI SİPAHİLER
Osmanlı Devleti’nin askerî ve ekonomik gücünün temelini tımar sistemi, tımar sisteminin en önemli güç kaynağını ise tımarlı sipahiler oluşturmaktadır. Çünkü sistemin işleyiş mekanizmasında tımarın intikali ve tevcihatı sipahiler üzerinden gerçekleşmektedir.
“ISSUES OF JAWĀLĪ, AN EXPENSE ITEM OF THE TREASURE OF DAMASCUS IN THE SECOND HALF OF THE 18TH CENTURY”
18. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA ŞAM HAZİNESİ’NİN BİR MASRAF KALEMİ OLAN CEVÂLÎ’NİN MESELELER
Şam eyaletinde cizyenin küçük bir kısmı ve çeşitli mukataa gelirlerinin yıllık vergilerinin belli payları cevâlî ismindeki mali bir dairede toplanmış ve burada toplanan paralar “sadaka”, “surre”, “maaş ve ücret” şeklinde bazı kişilere sarf edilmiştir.
“BOOK IN MANZUM ADVICE: SOURCE, ADVICE AND CASTING”
MANZUM NASİHATNAMELERDE KİTAP: KAYNAK, TAVSİYE VE DÖKÜM
Şairlerin kimi zaman bireyi kimi zaman toplumu muhatap alarak manzum nasihatname türünde yazdıkları pek çok eser mevcuttur. Başta dinî, ahlakî, ilmî olmak üzere çeşitli alanlarda kaleme aldıkları ve eğitici vasfı ön planda olan bu manzum nasihatler klasik Türk edebiyatının temellerinin...
“ THE PANDNĀMA (BOOK OF COUNSEL) WRITTEN IN VERSE BY A 16TH CENTURY POET HAMDĪ
XVI. YÜZYIL ŞAİRLERİNDEN HAMDÎ’NİN MANZUM PEND-NÂME’Sİ
Bu yazıda XVI. yüzyıl şairlerinden Hamdî’nin III. Murad’a ithafen kaleme aldığı manzum pend-nâmesi incelenmiştir.
“ ON A COPY OF THE DIVAN OF RODOSÇUKLU FENNI IN THE VATICAN LIBRARY
RODOSÇUKLU FENNÎ DİVANI’NIN VATİKAN KÜTÜPHANESİNDEKİ BİR NÜSHASI ÜZERİNE
Osmanlı Devleti sınırları içinde yer alan topraklarda Akdeniz’den Karadeniz’e, Kafkasya’dan Balkanlar’a kadar tarih boyunca yüzlerce şair, nasir, âlim ve ilim adamı yetişmiştir.
“A TRANSLATION OF A QASIDA AL BURDA WITH AN UNKNOWN TRANSLATOR”
MÜTERCİMİ BELİRSİZ BİR KASÎDE-İ BÜRDE TERCÜMESİ
Hz. Peygamber’in hayatının her safhası başta na’t olmak üzere siyer, mevlid, hilye, mirâciyye, gazavât-nâme ve kırk hadis gibi çeşitli türlerle ele alınmış ve ona duyulan sonsuz muhabbetin tezahürü olarak bu türlerde manzum ya da mensur pek çok eser vücuda getirilmiştir.
“ DISCUSSIONS ABOUT THE METHOD OF LITERARY CRITICISM IN THE PERIOD OF SERVET-İ FÜNÛN”
SERVET-İ FÜNÛN DEVRİNDE EDEBÎ TENKİDİN YÖNTEMİNE DAİR TARTIŞMALAR
“Tenkit”, “seçme”, “ayırma” anlamındaki Arapça “nakd” kökünden türer. Servet-i Fünûn devrinde Fransızca “critique” (edebiyat eleştirisi) sözcüğünün karşılığı olarak kullanılır. Sanat eserlerinin belirli ölçütler çerçevesinde değerlendirilmesi, iyi ve kötü yönlerinin birbirinden ayrılması...
“KÜLTÜRLERARASI İLIŞKILERIN İNŞASINDA BIR ARAÇ OLARAK ÇEVIRI: TÜRK VE KÜBA KÜLTÜRÜ İLIŞKISI ÜZERINE BIR ÖRNEK ÇALIŞMA
TRANSLATION AS A TOOL OF CONSTRUCTING INTERCULTURAL RELATIONS: A CASE STUDY ON THE RELATION BETWEEN TURKISH AND CUBAN CULTURES *
With the cultural turn in Translation Studies, it has been accepted that translation is not just a linguistic but also a cultural activity.
“ KAZAK ŞAİR DÜKEN MESİMHANULI’NIN POETİKASI
THE POETICS OF KAZAKH POET DÜKEN MESİMHANULI
With the cultural turn in Translation Studies, it has been accepted that translation is not just a linguistic but also a cultural activity.