Issues
The Journal of Turkish Cultural Studies > Issues | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 3 - 2000 / Yıl 1, Sayı 3

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 3TKİ Dergisi

FAMINE IN ANATOLIA AND THE REGIONS AROUND DURING THE SELJUK PERIOD
Selçuklular Zamanında Anadolu'da ve Civar Bölgelerde Kıtlık
XI. ve XIII. yüzyıllarda Azerbaycan, İran, Suriye ve Irak ile birlikte el-Cezîre bölgesi başta olmak üzere, Anadolu'nun muhtelif yörelerinde pek çok kıtlık olayı yaşanmıştır. Kuraklık, çekirge istilâsı, su baskını-don vurması ve savaşlar gibi; her birisi bir felâket olan sebeplerin ortaya...
Bahrî Memlûkler Zamanında Sultanlara Ve Devlet Adamlarına Düzenlenen Bazı Suikastlar
Sultanın suikast ile öldürülmesi usulü, zamanla büyük emirler ile devlet adamları arasındaki çatışmalarda siyasi bir gelenek halini almış ve saltanat değişikliğinde sık olmamakla birlikte kullanılmıştır. Bu yazımızda, seçtiğimiz örnekler çerçevesinde sultanlara ve devlet adamlarına düzenlenen...
Osmanlı Merkez Ve Taşra Teşkilâtlarının Yeniden Yapılanma Süreci (1836-1856)
Tanzimat döneminde ise II. Mahmud'un yaptığı bu köklü reformların hukukî alt yapısı oluştu-rulmaya çalışıldı. Bu dönemde bir yandan reformların ayrıntıları ele alınırken, bir yandan da reformlar taşraya teşmil edildi.
Osmanlı Gayri Müslimlerinin Askeralma Kanunu'na Tepkileri ve Ege Adaları (1909-1912)
Osmanlı hakimiyetindeki Ege adalarında, özellikle İsporad adalar topluluğunda, askerlik kanunu aleyhinde toplumsal gösteriler yapılmış ve karar protesto edilmiştir. Gösterilen yoğun tepkiler yüzünden devlet, adaların çoğundan Osmanlı ordusuna asker sevk edememiştir.
Ünlü Eşkıya Hekimoğlu İbrahim ile İlgili Yeni Bilgiler
Uzun süre dağlarda dolaşan Hekimoğlu, nihayet müfrezeler ve Dadyan Arslan'ın takibinden kurtulamayarak öldürülür. Halk tarafından Hekimoğlu'na ölümü üzerine bir de türkü yakılır.
Basra Customs in The Second Half of The 19th Century
XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Basra Gümrüğü
Osmanlı Devleti'nin bölgedeki siyasi ve ticari hakimiyeti oldukça güçlüydü. Mevcut ticarette en fazla taşınan emtiâ türleri ise; hurma, şahi kumaş, tahıl türleri ve karışık mallardan ibaretti. Osmalı Devleti'nin siyasî ve iktisadî tarihinin yazılmasında temel başvuru kaynaklarından biri olan...
Two Halves of an Apple: Classic Poetry And Ottoman History
Bir Elmanın İki Yarısı: Klâsik Şiir Ve Osmanlı Tarihi
Klâsik Türk edebiyatının şehrengizinden surnâme veya gazavatnâmesine, tezkiresinden sefaretnâme veya siyasetnâmesine hemen bütün edebî türler tarihle birebir alakalıdır. Tıpkı bunun gibi devrin tarihî olaylarını, gelenek ve yaşayış biçimini bilmeden, sanatçının hangi şart ve ortam içinde eserini...
Traces of Ottoman Tradition in Divan Poetry 
Divan Şiirinde Osmanlı Geleneğinin İzleri
Bu çalışmada, sultanların kendi adlarına hutbe okutmaları, cülûslarında bahşiş dağıtmaları ve sikke kestirmeleri gibi hükümranlık alâmetleriyle alâkalı âdetler; sarığa çiçek takılması, kölelerin kulaklarına küpe takması, kadın köle veya hizmetçilerin isimlerinin bir çiçek adıyla değiştirilmesi,...
The Elements of Dressing and Colour as Esthetics and Cultural Values in Yahya Bey’s Dîvân 
Yahya Bey Divanı'nda Estetik ve Kültürel Bir Değer Olarak Giyim Kuşam ve Renk Unsurları
Günümüzde de bir kültürel ve estetik zenginlik olarak kabul edilen giyim kuşam ve renk unsurları, eserde, millî kültürün önemli bir ögesi olarak ele alınmıştır.
Turkish Manuscrıpts Found in The Library Of The Faculty Of Letters At Kuwaıt University
Kuveyt Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi'nde Bulunan Türkçe Yazmalar
Geçen asrın son on yılında, komşusu Irak'ın sınır tecavüzü ile dünya gündemine gelen Kuveyt de asırlar boyu Osmanlı idaresi altında bulunan topraklarda kurulmuş devletlerden biridir. Makalede Kuveyt'in okuyucuya açık tek yazma kütüphanesinde tespit edilen 74 adet Türkçe yazma eser ilim alemine...
Halide Edib Adıvar'ın Millî Mücadele Dönemi Hatıralarının Edebî Eserlerine Aksi
Savaş sırasında Türk askerinin gösterdiği kahramanlıklar, Anadolu halkının uğradığı zulümler ve nihayet zafere kavuşmanın verdiği sevinç, Türk ordusunun zafer alayıyla İzmir'e girişi adı geçen eserleri doldurmuştur. Halide Edib güçlü kalemi sayesinde yaşadıklarını hem hatırat, hem de edebî eser...
AN ESSAY ON THE NOVEL HİLÂL GÖRÜNÜNCE
Hilal Görününce Romanı Üzerine Bir Tahlil Denemesi
Mazide kalmış zengin coğrafya ve kültürel değerlerimize hasret duyan Sevinç Çokum, günümüzde ve yarınlara ışık tutarken mesajlarını leitmotif ve imajlar vasıtasıyla verir. Bu yazıda roman, analitik tenkidin üç temel unsuru (vak‘a, karakterizasyon, mekan) ve bunları içine alan “zaman” bakımından...
İlkokullarda Tarih Eğitimi Müfredatı (Meşrutiyet'ten Günümüze Kısa Bir Tarihçe)
Önceleri tarih dersleri “hanedan tarihi” anlayışı ile işlenmiş, II. Meşrutiyet Dönemi’nden sonra ise “millî tarih” anlayışı tarih dersleri müfredatına egemen olmuştur. Bu süreç Cumhuriyet döneminde de devam etmiştir. Bu çerçevede, tarih dersleri öteden beri önemsenmiş ve temel eğitimin verildiği...
British Interests in The Persıan Gulf 
Basra Körfezindeki İngiliz Çıkarları
Orjinal metni Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde bulunan (BOA. Y.A.HUS, 297/4) bu konuşma, günümüzde hâlâ sıcaklığını koruyan Basra Körfezi üzerindeki çıkar çatışmaları tarihine ve özellikle yirminci yüzyılın başlarında İngilizler'in bakış açısına ışık tutacak niteliktedir.
POST-SOCIALIST KIRGIZ LITERATURE: CRISIS OR RENAISSANCE
Sosyalizm Sonrası Kırgız Edebiyatı: Kriz mi, Rönesans mı?
Sosyalizm Sonrası Kırgız Edebiyatı: Kriz mi, Rönesans mı?