Issues
The Journal of Turkish Cultural Studies > Issues | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 44 - Güz 2020 / Yıl 21, Sayı 44

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 44TKİ Dergisi

ALEXANDRETTA PIER: THE ISSUE OF THE EMERGENCE OF AN INTERNATIONAL TRADE PORT IN THE EASTERN MEDITERRANEAN
İSKENDERUN İSKELESİ: DOĞU AKDENİZ’DE ULUSLARARASI BİR TİCARET LİMANININ İNKİŞAFI MESELESİ (1589-1612)
Erken modern dönemde coğrafi ve stratejik bakımdan Doğu Akdeniz’in en önemli limanlarından biri olma özelliğini taşıyan İskenderun, uzun süre Halep’te yaşanan canlı ticaret için bir liman olarak hizmet etmiş ise de hayli müddet Trablusşam İskelesi’nin gölgesinde kalmıştır.
COURT ORGANIZATION AND TITLES USED IN THE KOKAND KHANATE
HOKAND HANLIĞINDA SARAY TEŞKİLATI VE KULLANILAN UNVANLAR
Hokand Hanlığı’nın saray teşkilatı ve bu teşkilatta görevli bürokratlar Türk-İslam ve Türk-Moğol devletleri örnek alınarak oluşturuldu. Hanlığın yönetimi dünyevî ve dinî olarak ikiye ayrılıyordu ve dünyevî işlerle umera, dinî işlerle ise ulema denilen görevliler ilgileniyordu.
AN IMPRESSION ON THE MATERIAL CULTURE OF 19TH CENTURY-OTTOMAN: THE MUHALLEFÂT OF NURTÂB KADINEFENDİ
19. YÜZYIL OSMANLI MADDİ KÜLTÜRÜ ÜZERİNE BİR İZLENİM: NURTÂB KADINEFENDİ’NİN MUHALLEFÂTI
Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi defterlerinden 1004-3 numaralı defterde II. Mahmud’un dördüncü kadını Nurtâb Kadınefendi’nin eşyaları, bu eşyaların adetleri ve kıymetleri gösterilmiştir.
ONE SULTAN TWO CEREMONIES: SALIHA SULTAN’S BIRTH AND WEDDING CEREMONIES
BİR SULTAN İKİ MERASİM: SALİHA SULTAN’IN DOĞUMU VE DÜĞÜNÜ
Dünyaya gelmek ve dünya evine girmek, tüm insanlar için önemli birer dönüm noktasıdır ve pek çok kültürde farklı âdetler ve ritüellerle yüzyıllardan beri kutlanmaktadır.
AN IMPORTANT FIGURE IN THE DEVELOPMENT OF TURKISH-AMERICAN TRADE RELATIONS: CONSUL GENERAL GABRIEL BIE RAVNDAL (1865-1950)
TÜRK-AMERIKAN TICARI İLIŞKILERININ GELIŞIMINDE ÖNEMLI BIR İSIM: BAŞKONSOLOS GABRIEL BIE RAVNDAL (1865-1950)
Bu çalışma, Türk-Amerikan ticari ilişkilerinin genişlemesine önemli katkılar yapan Amerikan Başkonsolosu Gabriel Bie Ravndal’ın (1865- 1950) hayatını incelemektedir.
THE ONLY WAY TO GET RID OF DEBT IS TO PAY, AND THE ONLY WAY TO GET RID OF TROUBLES IS TO DİE: DEBT IN CLASSICAL TURKISH POETRY
BORCUN İYİSİ VERMEK, DERDİN İYİSİ ÖLMEK: KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE BORÇ
Bu çalışmada, klasik Türk şiiri ile sosyal hayat arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla, borçla ilgili terim ve kavramlarla ilgili bilgiler verilmiş ve klasik Türk şiirindeki yansıması olan şiir örnekleri üzerinde durulmuştur.
SÂFÎ AND HIS ISTANBUL ŞEHRENGIZ
SÂFÎ VE İSTANBUL ŞEHRENGİZİ
İran edebiyatında ilk örnekleri XII. asırda görülmeye başlayan şehrengiz, Klasik Türk edebiyatında XVI. asırdan itibaren gelişmeye başlayan bir edebi türdür. Şehrengizler, bir şehrin güzelleri başta olmak üzere, o şehirle ilgili doğal ve tarihî güzelliklerin tasvirlerini yansıtırlar.
KAZASKER MÜEYYEDZADE ABDURRAHMAN ÇELEBI'S LITERARY LOCALITY
KAZASKER MÜEYYEDZADE ABDURRAHMAN ÇELEBİ’NİN EDEBİ MUHİTİ
Patronaj konusuna kısaca temas edilen ve Türk kültür coğrafyasındaki edebi muhitlere yer yer atıfta bulunulan bu makale, II. Bayezid’in şehzadeliği dönemindeki Amasya muhitinde gördüğümüz Müeyyedzade Abdurrahman Çelebi’nin hamiliğini ve etrafında meydana gelen ilim ve sanat halkasını...
A REVIEW OF THE JOURNAL ÂLEM-İ NİSVÂN
ÂLEM-İ NİSVÂN MECMUASI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Rusya Türkleri arasında eski-yeni tartışmasıyla başlayan cedîdcilik anlayışı Türk dünyasında zamanla siyasî, sosyal ve kültürel hayatta karşılık bulan bir hareket haline gelmiştir.
A METHODOLOGICAL COMPARISON OF TANPINAR’S HISTORY OF 19TH CENTURY TURKISH LITERATURE AND KÖPRÜLÜ’S HISTORY OF TURKISH LITERATURE
TANPINAR’IN ON DOKUZUNCU ASIR TÜRK EDEBİYATI TARİHİ İLE KÖPRÜLÜ’NÜN TÜRK EDEBİYATI TARİHİ ÜZERİNE METODOLOJİK BİR KARŞILAŞTIRMA
Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962), Türk edebiyatının ilk tarihçisi değildir. Ondan önce de edebiyat tarihleri yazılmıştır.