Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/tkidergisi.com/httpdocs/dosya/tkiden/sayi.php on line 35

Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/vhosts/tkidergisi.com/httpdocs/dosya/tkiden/sayi.php on line 35
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 50 | Dergi | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi
Issues
The Journal of Turkish Cultural Studies > Issues | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 50 - 2023/Güz / Yıl 24, Sayı 50

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 50TKİ Dergisi

ARŞİV BELGELERİNDEN OLUŞTURULMUŞ REİSÜLKÜTTABLAR LİSTESİ
Osmanlı merkez bürokrasisinin önemli bölümlerinden birinin başında bulunan reisülküttaplar ile ilgili bir takım biyografik eser ve bunların tayinlerinden oluşan birkaç liste mevcuttur.
“AN OTTOMAN CITY IN THE NORTH: IZMAEL (1739-1768)”
KUZEYDE BİR OSMANLI ŞEHRİ: İSMAİL GEÇİDİ (1739-1768)*
İsmail Geçidi ve çevresi II. Bâyezid döneminde Osmanlı idaresi altına girmiştir. 1540’lı yıllarda küçük bir köy olarak tarih sahnesine çıkan İsmail, 1589 yılında Darüssaade Ağası Mehmed Ağa’ya temlik edilmiştir. Mehmed Ağa’nın ölümünden kısa bir süre önce İsmail Geçidi’ni vakfa dönüştürmesi ve...
“LETTERS OF ŞİRVÂNÎZÂDE MEHMED RÜŞDÜ PASHA TO SADIK PASHA DURING HIS AMASYA EXILE (1871-1872)”
ŞİRVÂNÎZÂDE MEHMED RÜŞDÜ PAŞA’NIN AMASYA SÜRGÜNÜ SIRASINDA SADIK PAŞA’YA GÖNDERDİĞİ MEKTUPLAR (1871-1872)*
Bu makale Şirvânîzâde Mehmed Rüşdü Paşa’nın Amasya sürgünü sırasında mahmîsi Sadık Paşa’ya gönderdiği mektupların yeni harflere aktarılmasını ve dönemin siyasi iklimi bağlamında değerlendirilmesini amaçlamaktadır.
“DÖNÜM JOURNAL’S VIEW ON PEASANTS AND PEASANT EDUCATION”
DÖNÜM DERGİSİNİN (MECMUASI) KÖYLÜYE VE KÖYLÜ EĞİTİMİNE BAKIŞI
Bu araştırmada, Türkiye’de ziraat alanında yayımlanmış ilk dergi olan Dönüm mecmuasının köylüye ve köylü eğitimine bakış açısı incelenmiştir. Dönüm’ün 1932-1936 yılları arasında yayınlanan kırk dört sayısı gözden geçirilmiştir. Araştırma iki bölümden oluşmaktadır.
“UZAK DOĞU YAKIN DOĞU’YA NE KADAR YAKIN? GAYRIRESMÎ DÖNEMDE JAPON-TÜRK İLİŞKİLERİNİN DİNAMİKLERİ”
HOW FAR IS THE FAR EAST TO THE NEAR EAST? DYNAMICS OF JAPANESE-TURKISH RELATIONS BEFORE IT’S OFFICIAL BEGINNING
Japan and Turkey, are often recognized as two countries with friendly relations that are characterized by warmth and selflessness. Today, both countries have close cooperation but the current socio-political conditions between the two countries as well as the romanticized narratives of history...
“LOVER’S MIND GAME: ŞATHIYE”
ÂŞIĞIN AKIL OYUNU: ŞATHİYE
Şathiye şiir türüne ait örnekler genel itibariyle tasavvuf kurumu içerisinde değerlendirilmiş ve bu kurumun dışına pek çıkılamamıştır. Bu yorumun sebebi, elbette şairlerin tasavvuf kurumu içinde olmasından kaynaklanabilir.
“18TH CENTURY POET VISALI AND HIS UNKNOWN POEMS”
18. YÜZYIL ŞAİRİ VİSÂLÎ VE BİLİNMEYEN ŞİİRLERİ
Klasik Türk edebiyatı sahasında henüz adlarına ya da eserlerine ulaşılamamış pek çok şair bulunmaktadır. Bu şairlerden biri de çalışmanın konusu olan Visâlî [ö. 1731-32]’dir.
“THE ROLE OF LITERATURE IN THE PROCESS LEADING TO MODERN REPUBLICS IN TÜRKİYE AND THE TURKIC WORLD”
TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASINDA MODERN CUMHURİYETLERE GİDEN SÜREÇTE EDEBİYATIN ROLÜ
XX. yüzyıldan itibaren Türk dünyasında ortaya çıkan cumhuriyet rejimleri, modern ulus-devlet paradigması esas alınarak kurulmuştur. Bu devletler, modernleşme süreçlerinin sonucunda ortaya çıktıkları gibi, kendi toplumsal yapılarını da yeni yönetim şekline uygun şekilde dönüştürmek istemiştir.
“UNKNOWN CORRESPONDENCE BETWEEN AHMED MIDHAT AND MUTERCIM IZZET PASHA: CRITICISMS ON NOVEL, LANGUAGE, MODERNIZATION AND MINISTRY OF EDUCATION”
AHMED MİDHAT EFENDİ VE MÜTERCİM İZZET PAŞA’NIN BİLİNMEYEN MEKTUPLAŞMASI: ROMAN, LİSÂN, BATILILAŞMA VE MAÂRİF ÜZERİNE TENKİTLER
19. yüzyıl şairlerinden Mütercim İzzet Paşa (ö. 1914) Gonce-i Bostan adını verdiği manzum Bostan tercümesinin bir nüshasını ünlü romancı ve gazeteci Ahmed Midhat Efendi’ye (ö. 1912) sunmuştur. Eseri okuyan Ahmed Midhat, Mütercim İzzet’e tebriken bir mektup yazmış ve onun bazı ifadelerini...
“LITERATURE IN THE FIRST YEARS OF THE REPUBLIC: İSMAİL HABİB’S TOUGHTS ON TEVFİK FİKRET AND MEHMED ÂKİF”
CUMHURİYET’İN İLK YILLARINDA EDEBİYAT: İSMAİL HABİB’İN TEVFİK FİKRET VE MEHMED ÂKİF ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ
Cumhuriyet Dönemi’nin ilk edebiyat tarihi kitabı İsmail Habib’in “Türk Teceddüd Edebiyatı Tarihi” adlı eseridir. Müellifin bu eseri yazma sebebi Cumhuriyet’in kurucusunun da zımnî teyidiyle Tevfik Fikret’in en büyük şair addedildiği bir anekdottur.
“A TRANSLATION OF QASÎDAT AL-BURDA WRITTEN IN CONTEMPORARY AZERBAIJANI”
ÇAĞDAŞ AZERBAYCAN TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ BİR KASÎDE-İ BÜRDE TERCÜMESİ
İslâm dünyasının her köşesinde ve tarihin farklı dönemlerinde Hz. Peygamber adına çeşitli naatlar yazılmıştır. Bu naatlar arasında en çok tanınan, üzerine nazireler ve şerhler yazılan ve bütün İslâm coğrafyasına yayılan manzumelerden biri de Kasîde-i Bürde’dir.
“DETERMINATION OF TALE GENRE IN MANUSCRIPT-SOURCED FOLK NARRATIVES: “HİKÂYET-İ İBRÂHÎM ŞÂH””
YAZMA ESER KAYNAKLI HALK ANLATILARINDA MASAL TÜRÜ TESPİTİ: “HİKÂYET-İ İBRÂHÎM ŞÂH”
Türk halk masallarını tespit için yapılan saha derleme çalışmaları ve bu derleme çalışmalarından elde edilen masallar, on yıllardır arşivlenerek Türk masal külliyatını oluşturmuştur.
“GAZI MUSTAFA KEMAL ATATURK AND TURKISH ART HISTORY: PORTABLE CULTURAL OBJECTS (ANTIQUITIES)”
GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE TÜRK SANATI TARİHİ: TAŞINABİLİR KÜLTÜR OBJELERİ-ANTİKALAR
Atatürk’ün Türk sanatı tarihine, müzelere ve taşınmaz eski eserlere yönelik ilgisi ile alakalı bugüne kadar pek çok yayın yapılmıştır. Ancak kendisinin taşınabilir eski kültür objeleri (antikalar) ile ilişkisine dair bir yayın bulunmamaktadır. 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı toplumunda...