1078 (1667-1668) Tarihli Rumeli Kadılık Rütbeleri Düzenlemesine Dair Yeni Bir Kadı Mecmuası Başlıklı Makale Hakkında Bir Değerlendirme


Osmanlı Devleti’nde kazalar, başlarında kadıların bulunduğu idari birimlerdir ve kadılara sağladıkları gelirler esas alınarak öncelikle “mevleviyet” ve “kasaba” kadılıkları olmak üzere iki ana gruba ayrılmışlardır.

Osmanlı Devleti’nde kazalar, başlarında kadıların bulunduğu idari birimlerdir ve kadılara sağladıkları gelirler esas alınarak öncelikle “mevleviyet” ve “kasaba” kadılıkları olmak üzere iki ana gruba ayrılmışlardır. Kazaların geçirdikleri süreçler teşkilat içindeki durumlarını da etkilemiş ve zaman zaman teşkilatın işleyişiyle ilgili bazı düzenlemeler yapılmıştır. 1078/1667-1668 tarihinde kasaba kadılıklarına dair yapılan düzenlemeler Osmanlı kaza teşkilatı için önemli çalışmalar arasındadır. Bu tarihte döne- min şeyhülislamı Yahya Efendi’nin emriyle Rumeli Kazaskeri Abdülkadir Efendi başkanlığında bir heyet toplanmış ve mevleviyet seviyesinin altın- daki kazalar, kadılara sağladıkları gelirlere göre belirli rütbeler altında gruplandırılmıştır.