DÂNISHMENDIES ACCORDING TO CENÂBÎ
Cenâbî'ye Göre Dânişmendliler


Bu çalışmada el-‘Aylemü'z-zâhir'in Dânişmendlilere ait olan kısmının tenkitli metni ve tercümesi yapıldı. Ayrıca gerekli görülen yerlerde de notlar ilâve ederek bazı hata ve eksiklikler tamamlanmaya çalışıldı.

ÖZET

Cenâbî Mustafa, XVI. yüzyıl Osmanlı tarihçilerindendir. el-‘Aylemü'z-zâhir onun en meşhur eseridir. 86 bölümden oluşan eseri Arapça olarak kaleme almıştır.

Bu çalışmada el-‘Aylemü'z-zâhir'in Dânişmendlilere ait olan kısmının tenkitli metni ve tercümesi yapıldı. Ayrıca gerekli görülen yerlerde de notlar ilâve ederek bazı hata ve eksiklikler tamamlanmaya çalışıldı.


Labels »  

Abstract
Djanabi Mustapha is one of the XVIth Century Ottoman Historian, Al-Aylam az-Zahir is one of his famous books. This book contains 86 chapters in Arabic language. This study is consisted of the translation and edition critique of Danishmandids section of Al-Aylam az-zâhir. Besides this, some missing and wrong parts of the book completed by adding some notes if necessary. Keywords: Danishmandids, Djanabi Mustapha, Al-Aylam az-Zahir, Asia Minor, Saljuqids.